Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Bendradarbiavimas

Komisija yra Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) narė. Agentūra įsteigta vadovaujantis vienu iš Trečiojo energetikos paketo dokumentu – 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/2009.

Pagrindinės ACER funkcijos:

 • teikti bendras rekomendacijas dėl valstybių sienas kertančių dujų vamzdynų ir elektros energijos tinklų. Remdamiesi tomis rekomendacijomis, vamzdynų ir elektros energijos tinklų operatoriai suformuluos konkrečias taisykles;
 • tikrinti, ar pastarosios taisyklės atitinka pateiktąsias bendras rekomendacijas;
 • svarstyti, kaip įgyvendinami tinklų plėtros dešimtmečio planai ES mastu ir nacionalinių tinklų plėtros planai;
 • priimti sprendimus kelioms valstybėms svarbiais klausimais, kai nacionaliniai reguliuotojai nesutaria ar paprašo ACER nuomonės, pavyzdžiui, kaip operatoriams pasidalinti pajamas, gautas už labai pelningas piko (didžiausios paklausos) valandas;
 • stebėti, kaip veikia bendroji rinka, pavyzdžiui, kokia mažmeninių kainų dinamika, kaip paisoma vartotojų teisių ir kaip tinklus pasiekia iš atsinaujinančių šaltinių pagaminta elektros energija. ACER kasmet skelbs stebėjimo rezultatų ataskaitą ir galės Europos Komisijai ir Europos Parlamentui siūlyti priemones, kuriomis būtų šalinamos vidaus rinkos kliūtys.

2011 m. gruodžio 28 d. įsigaliojęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau angliškai – REMIT) įpareigoja Valstybių narių nacionalines reguliavimo institucijas ir ACER bendradarbiauti atliekant didmeninės energetikos rinkos priežiūrą.

Tuo tikslu 2013 m. liepos 17 d. tarp 28 ES Valstybių narių ir ACER buvo pasirašytas Supratimo memorandumas, patikslinantis bendradarbiavimo sąlygas ir apimtį. Memorandumas nustato procedūras, kuriomis šalys vadovausis įgyvendindamos REMIT nuostatas.


Komisija taip pat yra Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ir Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) narė. Komisijos darbuotojai yra šios asociacijos Teisinio reguliavimo, Licencijavimo/Konkurencijos ir Tarifų/kainodaros komitetų nariai ir aktyviai dalyvauja šių komitetų veikloje. Komisija nuolat pateikia atnaujintus duomenis ERRA interneto puslapiui, kas ketvirtį parengia informaciją ERRA leidžiamam naujienų biuleteniui, padeda organizuoti tarptautinius seminarus, dalyvauja konferencijose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.VIEŠŲJŲ INFRASTRUKTŪRŲ PRIEŽIŪROS TOBULINIMAS

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), kartu su LR ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) ir Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613) priskirtos prie Viešųjų infrastruktūros priežiūros funkcijas atliekančių institucijų grupės.

Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslas – užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau trikdant prižiūrimų subjektų veiklą. Šiam tikslui pasiekti suformuoti uždaviniai:

 • mažinti ūkio subjektams, institucijoms administracinę naštą, tenkančią atliekant priežiūros funkcijas;
 • efektyviau naudoti ribotus finansinius ir žmogiškuosius išteklius rizikai valdyti – rinkoms prižiūrėti ir verslui kontroliuoti;
 • mažinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų;
 • mažinti korupcijos sąlygų;
 • užtikrinti, kad priežiūros reikalavimai būtų suprantami, lengvai ir patogiai prieinami prižiūrimiems subjektams;
 • siekti, kad priežiūros reguliavimo keitimas ir kokio nors naujo reguliavimo įvedimas būtų koordinuojami horizontaliai tarp visų priežiūros funkcijas atliekančių institucijų;
 • keisti priežiūros funkcijas atliekančių institucijų misijos sampratą – labiau pabrėžti pagalbos verslui funkciją.

Energetikos ministras 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-164 patvirtino Viešųjų infrastruktūrų priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) personalinę sudėtį – Komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė (Komiteto pirmininkė), Tarnybos direktorius Feliksas Dobrovolskis ir Inspekcijos viršininkas Rimgaudas Špokas.

Komitetas:

 • koordinuoja Viešųjų infrastruktūrų priežiūros grupės institucijų priežiūros funkcijų optimizavimo veiklą;
 • koordinuoja bendradarbiavimą inicijuojant ar rengiant teisės aktų pataisas ir naujus teisės aktus, aktualius keliems subjektams, kai reikia sisteminio problemos sprendimo;
 • užtikrina, kad priežiūros funkcijos būtų atliekamos kuo sutelkčiau, mažėtų administracinė našta prižiūrimiems subjektams ir būtų įgyvendinami priežiūros funkcijų optimizavimo uždaviniai.

Komitetas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, parengė:

 • Bendrą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. II pusmečio pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų, elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, energetikos įmonių ir objektų veiklos patikrinimų planą. Skaityti
 • Viešųjų infrastruktūrų priežiūros grupės institucijų veiklą reguliuojančių, šių institucijų įgaliojimus ir kompetenciją įtvirtinančių, atitinkamos priežiūros srities reikalavimus nustatančių teisės aktų sąrašas. Skaityti

Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-30 14:49