Komisija yra Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) narė. Agentūra įsteigta vadovaujantis vienu iš Trečiojo energetikos paketo dokumentu – 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/2009.

Pagrindinės ACER funkcijos:

2011 m. gruodžio 28 d. įsigaliojęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau angliškai – REMIT) įpareigoja Valstybių narių nacionalines reguliavimo institucijas ir ACER bendradarbiauti atliekant didmeninės energetikos rinkos priežiūrą.

Tuo tikslu 2013 m. liepos 17 d. tarp 28 ES Valstybių narių ir ACER buvo pasirašytas Supratimo memorandumas, patikslinantis bendradarbiavimo sąlygas ir apimtį. Memorandumas nustato procedūras, kuriomis šalys vadovausis įgyvendindamos REMIT nuostatas.


Komisija taip pat yra Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ir Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) narė. Komisijos darbuotojai yra šios asociacijos Teisinio reguliavimo, Licencijavimo/Konkurencijos ir Tarifų/kainodaros komitetų nariai ir aktyviai dalyvauja šių komitetų veikloje. Komisija nuolat pateikia atnaujintus duomenis ERRA interneto puslapiui, kas ketvirtį parengia informaciją ERRA leidžiamam naujienų biuleteniui, padeda organizuoti tarptautinius seminarus, dalyvauja konferencijose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.VIEŠŲJŲ INFRASTRUKTŪRŲ PRIEŽIŪROS TOBULINIMAS

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), kartu su LR ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) ir Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613) priskirtos prie Viešųjų infrastruktūros priežiūros funkcijas atliekančių institucijų grupės.

Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslas – užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau trikdant prižiūrimų subjektų veiklą. Šiam tikslui pasiekti suformuoti uždaviniai:

Energetikos ministras 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-164 patvirtino Viešųjų infrastruktūrų priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) personalinę sudėtį – Komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė (Komiteto pirmininkė), Tarnybos direktorius Feliksas Dobrovolskis ir Inspekcijos viršininkas Rimgaudas Špokas.

Komitetas:

Komitetas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, parengė:

Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-30 14:49