Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Ataskaitos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Ataskaitos

Įmonės, turinčios galiojančias licencijas veiklai gamtinių dujų energetikos sektoriuje, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą Komisijos nustatyta tvarka:

Įmonė, turinti licenciją perduoti gamtines dujas:
• Per 20 kalendorinių dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos:
1. paromis išdėstytą informaciją apie asmenų nupirktų, parduotų balansavimo dujų kiekius, per ataskaitinį laikotarpį balansavimo tikslais iš (į) dujų saugyklos (-ą) ar perdavimo sistemos (-ą) padėtų, paimtų dujų kiekį, nurodant balsavimui skirtų dujų kainą, taip pat informaciją apie laikomą balansavimo tikslams skirtą dujų kiekį;
• Per 20 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. gamtinių dujų perdavimo paslaugos kokybės rodiklių ataskaitą (Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo 1 priedo 1,2 ir 3 lentelėse pateiktas formas).
• Per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. gamtinių dujų vartotojų ataskaitą ( Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 1 priedas)
2. gamtinių dujų reguliuojamos veiklos ataskaitą;
3. informaciją, per kiek laiko buvo atlikti, ataskaitiniu laikotarpiu pabaigti, perdavimo sistemų remonto darbai, dėl kurių buvo ribojamas perdavimas, nurodant remontuojamą objektą, remontuoto objekto remonto darbų pradžią ir pabaigą, laikotarpį, kada buvo ribojamas gamtinių dujų perdavimas, bei remonto pobūdį;
4. kitų asmenų sistemų prijungimo prie perdavimo sistemos laikotarpį;
5. gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta tranzitui rezervuoti pajėgumai ir faktinis jų panaudojimas, atliktų investicijų, priskiriamų tranzitui, suma, ataskaitinio laikotarpio pajamos, gautos iš gamtinių dujų transportavimo tranzitu, informacija apie sudarytas tranzito sutartis ir duomenis apie tranzitu parduodamus ataskaitinio laikotarpio mėnesinius dujų kiekius.
• Per 60 dienų nuo II ketvirčio pabaigos:
1. 6 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę.
• Metams pasibaigus, per 40 dienų:
1. metinę teikiamos paslaugos patikimumo ir kokybės rodiklių ataskaitą su minimalių kokybės lygių laikymosi analize (Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo 1 priedo 1,2,3 ir 4 lentelės)
2. metinę naujų vartotojų sistemų prijungimo prie dujų įmonių sistemų paslaugos kokybės rodiklių ataskaitą (Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo 4 priedas).
• Metams pasibaigus, per 4 mėnesius:
1. gamtinių dujų perdavimo sistemos naudojimo analizę ir dujų perdavimo sistemos plėtros perspektyvų ataskaitą, kurioje turi būti nurodyti duomenys apie dujotiekio tinklus, nepanaudotas galias, naujų pajėgumų įrengimą, taškus arba sistemos atkarpas, kuriose yra transportavimo perkrovos, numatomas investicijas ir planuojamą gamtinių dujų suvartojimą;
2. gamtinių dujų perdavimo veiklos sąnaudų metinę ataskaitą ir audito išvadą apie šią ataskaitą;
3. metinę dujų įmonių ekonomiškai pagrįsto reguliuojamų veiklų ilgalaikio turto pasikeitimo ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 3 priedas);
4. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 4 priedas);
5. metines gamtinių dujų balansavimo pajamas, nurodant prekybos balansavimo dujomis ir disbalanso mokesčio pajamas atskirai bei sąnaudas, vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos reguliuojamos gamtinių dujų veiklos viršutinių kainų ribų skaičiavimo lentele.
6. gamtinių dujų įmonės infrastruktūrinės veiklos finansinės būklės rodiklius (Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo tvarkos aprašo 2 priedas)
• Per 10 darbo dienų po paskelbimo:
1. informaciją apie naudojimosi perdavimo sistema pagrindinių sąlygų paskelbimą (pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančių Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 ir Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių nuostatas).
• Kasmet iki vasario 1 d.:
1. informaciją apie kitiems metams sudarytas gamtinių dujų perdavimo sutartis. Komisijai pareikalavus, Įmonė privalo pateikti sudarytų gamtinių dujų perdavimo sutarčių patvirtintas kopijas.
• Kasmet iki kovo 1 d.:
1. metinę faktinių investicijų įvykdymo ir jų efektyvumo ataskaitą (Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos apraše nustatytą 3 priedą);
2. 12 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę.
• Kasmet iki kovo 31 d.:
1. per praėjusius kalendorinius metus prijungtų biodujų jėgainių prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų (prijungimo sąmatų) sumą, taip pat kiekvienai prijungtai biodujų jėgainei tenkančią lėšų (prijungimo sąmatos) sumą;
2. per praėjusius kalendorinius metus prijungtų biodujų jėgainių skaičių.
• Kasmet iki gruodžio 1 d.:
1. metinius dujų perdavimo sistemos plėtojimo planus su konkrečių objektų sąrašu.

Įmonė, turinti licenciją skirstyti gamtines dujas:

• Per 20 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. gamtinių dujų skirstymo paslaugos kokybės rodiklių ataskaitą (Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo 2 priedo, 1,2 ir 3 lentelėse pateiktas formas).
• Per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. gamtinių dujų vartotojų ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 1 priedas);
2. gamtinių dujų reguliuojamos veiklos ataskaitą.
• Per 60 dienų nuo II ketvirčio pabaigos:
1. 6 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę.
• Metams pasibaigus, per 40 dienų:
1. metinę teikiamos paslaugos patikimumo ir kokybės rodiklių ataskaitą su minimalių kokybės lygių laikymosi analize (Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo 2 priedo 1,2,3 ir 4 lentelės)
2. metinę naujų vartotojų sistemų prijungimo prie dujų įmonių sistemų paslaugos kokybės rodiklių ataskaitą (Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo 4 priedas).
• Metams pasibaigus, per 4 mėnesius:
1. gamtinių dujų skirstymo sistemos naudojimo analizę ir dujų skirstymo sistemos plėtros perspektyvų ataskaitą, kurioje turi būti nurodyti duomenys apie dujotiekio tinklus, naujų pajėgumų įrengimą, numatomas investicijas ir planuojamą gamtinių dujų suvartojimą;
2. gamtinių dujų skirstymo veiklos sąnaudų metinę ataskaitą ir audito išvadą apie šią ataskaitą;
3. metinę dujų įmonių ekonomiškai pagrįsto reguliuojamų veiklų ilgalaikio turto pasikeitimo ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 3 priedas);
4. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 4 priedas);
5. gamtinių dujų įmonės infrastruktūrinės veiklos finansinės būklės rodiklius (Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo tvarkos aprašo 2 priedas)
• Per 10 darbo dienų po paskelbimo:
1. informaciją apie naudojimosi skirstymo sistema pagrindinių sąlygų paskelbimą (pagal Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių nuostatas).
• Kasmet iki vasario 1 d.:
1. informaciją apie kitiems metams sudarytas gamtinių dujų skirstymo sutartis.
• Kasmet iki kovo 1 d.:
1. metinę faktinių investicijų įvykdymo ir jų efektyvumo ataskaitą (Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos apraše nustatytą 3 priedą);
2. 12 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę.
• Kasmet iki kovo 31 d.
1. per praėjusius kalendorinius metus prijungtų biodujų jėgainių prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų (prijungimo sąmatų) sumą, taip pat kiekvienai prijungtai biodujų jėgainei tenkančią lėšų (prijungimo sąmatos) sumą;
2. per praėjusius kalendorinius metus prijungtų biodujų jėgainių skaičių.
• Kasmet iki gruodžio 1 d.:
1. metinius dujų skirstymo sistemos plėtojimo planus su konkrečių objektų sąrašu.

Įmonė, turinti licenciją tiekti gamtines dujas:

• Per 10 dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos:
1. gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 5 priedas).
• Per 20 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. gamtinių dujų tiekimo paslaugos kokybės rodiklių ataskaitą (Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo 3 priedas).
• Per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. ketvirčio gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 5 priedas)
2. gamtinių dujų vartotojų ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 2 priedas);
3. gamtinių dujų reguliuojamos veiklos ataskaitą.
• Per 60 dienų nuo II ketvirčio pabaigos:
1. mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę.
• Metams pasibaigus per 20 kalendorinių dienų:
1. metinę gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 6 priedas);
• Metams pasibaigus, per 40 dienų:
1. gamtinių dujų teikimo paslaugos kokybės rodiklių ataskaitą (Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo 3 priedas)
• Metams pasibaigus, per 4 mėnesius:
1. gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudų metinę ataskaitą ir audito išvadą apie šią ataskaitą;
2. metinę veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitą;
3. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 4 priedas);
4. vartotojų, pakeitusių tiekimo įmonę, ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 7 priedas);
5. gamtinių dujų įmonės tiekimo veiklos finansinės būklės rodiklius (Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo tvarkos aprašo 3 priedas)
• Kasmet iki vasario 1 d.:
1. informaciją apie kitiems metams sudarytas gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartis. Komisijai pareikalavus, Įmonė privalo pateikti sudarytų gamtinių dujų skirstymo sutarčių patvirtintas kopijas.
• Kasmet iki kovo 1 d.:
1. 12 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę.

Įmonė, turinti gamtinių dujų laikymo licenciją, privalo Komisijai pateikti:

• Metams pasibaigus, per keturis mėnesius:
1. gamtinių dujų laikymo sistemos naudojimo analizę ir dujų laikymo sistemos plėtros perspektyvų ataskaitą, kurioje turi būti nurodyti duomenys apie naujų pajėgumų įrengimą, numatomas investicijas ir planuojamus gamtinių dujų laikymo apimties pasikeitimus;
2. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 4 priedas);
• Per 10 darbo dienų po paskelbimo:
1. informaciją apie naudojimosi dujų talpyklomis pagrindinių sąlygų paskelbimą pagal Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių nuostatas;
• Kasmet iki vasario 1 d.:
1. informaciją apie kitiems metams sudarytas gamtinių dujų laikymo sutartis. Komisijai pareikalavus, įmonė privalo pateikti sudarytų gamtinių dujų laikymo sutarčių patvirtintas kopijas;
• Kasmet iki kovo 1 d.
1. 12 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę;

Įmonė, turinti gamtinių dujų skystinimo licenciją, privalo Komisijai pateikti:
• Metams pasibaigus, per keturis mėnesius:
1. suskystintų gamtinių dujų sistemos naudojimo analizę ir jos plėtros perspektyvų ataskaitą, kurioje turi būti nurodyti duomenys apie naujų pajėgumų įrengimą, numatomas investicijas ir planuojamą skystinimo apimčių pasikeitimą;
2. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 4 priedas);
• Kasmet iki vasario 1 d.:
1. informaciją apie kitiems metams sudarytas naudojimosi suskystintų gamtinių dujų tinklais sutartis. Komisijai pareikalavus, Įmonė privalo pateikti sudarytų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų tinklais sutarčių patvirtintas kopijas;
• Kasmet iki kovo 1 d.:
1. 12 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę;

Įmonė, turinti gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją, privalo Komisijai pateikti:
• Kasmet iki kovo 1 d.:
1. 12 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę;
• Pasibaigus ketvirčiui, per 15 kalendorinių dienų:
1. ataskaitą Komisijai apie prekybos tarp rinkos dalyvių rezultatus, nurodant sandorio šalis, suprekiautus kiekius ir kainas, taip pat konkurencijos intensyvumo rinkoje vertinimo rodiklius (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 8 priedas);
• Asmenys, įgyvendinantys Europos bendrojo intereso projektą, kasmet iki vasario 15 d. Komisijai pateikia informaciją apie projekto pažangą ir patirtas sąnaudas.

Įmonės, turinčios teisės aktais nustatytas licencijas veiklai gamtinių dujų sektoriuje, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nevykdžiusios licencijuojamos veiklos:
• Per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. raštą dėl licencijuojamos veiklos nevykdymo.
• Metams pasibaigus, per keturis mėnesius:
1. audito išvadą ir metinę finansinę atskaitomybę sudaromą pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:23