Vadovaudamasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin., 2009, Nr. 15-635; 2011, Nr. 73-3538), 4.6 punktu Komisija nustato gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes. Aprašo 14 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (per pastaruosius dvejus metus arba prognozuojamus veiklos metus) yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

Komisija 2013 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. O3-215 nustatė 2012 metų gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes:

1. tiekimo veiklos – 1,60; 
2. infrastruktūros veiklos – 1,36. 


Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-20 14:59