Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Pasinaudojimo elektros tinklais aprašai
LITGRID AB
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
LITGRID AB

LITGRID AB Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-159.

LITGRID AB Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektrinių, naudojančių bet kurios rūšies pirminę energiją, įskaitant energiją iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių (vėjo, saulės energijos, aeroterminių, geoterminių, hidroterminių išteklių ir vandenynų energijos, hidroenergijos, biomasės, biodujų, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių), prijungimo prie elektros perdavimo sistemos tvarką ir sąlygas, elektros perdavimo sistemos operatoriaus, elektros energijos gamintojų teises ir pareigas, jų tarpusavio santykius.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
Aukcionas – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytas fiksuotų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas, organizuojamas Valstybin ės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka ir terminais.
Elektros tinklai – elektros perdavimo tinklai, įrenginiai, sistema.
Operatorius – elektros perdavimo sistemos operatorius.
Gamintojas – juridinis ar fizinis asmuo, norintis prijungti elektros energiją generuojančius įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų arba savo vidaus tinklų, arba esamas elektros energijos gamintojas, pageidaujantis padidinti generuojančių įrenginių galią, kad į operatoriaus tinklus būtų patiekta pagaminta elektros energija. Gamintoju nelaikomas juridinis ar fizinis asmuo, kuris pageidauja įsirengti autonominius elektros energiją generuojančius įrenginius, užtikrinančius elektros energijos tiekimą tik sutrikusio aprūpinimo elektra iš operatoriaus tinklų atkūrimo laikotarpiui (rezervuojantys šaltiniai).
Išankstinės prijungimo sąlygos – elektros energijos gamintojui išduodamos preliminarios projektavimo sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant šio gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas.
Ketinimų protokolas – operatoriaus ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo susitarimas, kuriuo, be kita ko, šis gamintojas įsipareigoja per nustatytą laikotarpį parengti savo elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius – per nustatytą laikotarpį prijungti šio gamintojo elektros įrenginius prie savo valdomų elektros tinklų.
Leidimas plėtoti gamybos pajėgumus – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo bei Energetikos ministerijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka gamintojui išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
Prijungimo aprašas – elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-246. Jį pakeitus ar panaikinus – atitinkamas jį pakeitęs ar kitas prijungimo tvarką ir sąlygas reglamentuojantis teisės aktas.
Prijungimo išlaidos – investicijos, reikalingos gamintojo įrenginiams prijungti prie operatoriaus valdomų elektros tinklų.
Prijungimo paslauga – įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus gamintojui teikiama paslauga, kurios metu gamintojo elektrinė prijungiama prie elektros tinklų ir (ar) kitos teisės aktuose nustatytos operatoriaus gamintojui teikiamos paslaugos, susijusios su gamintojo elektrinės prijungimu prie elektros tinklų.
Prijungimo paslaugos sutartis – operatoriaus ir gamintojo sudaroma elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis, atitinkanti suderintą techninį projektą arba prijungimo sąlygas, jei techninis projektas neprivalomas, kuri nustato prijungimo paslaugos teikimo sąlygas ir tvarką.
Prijungimo sąlygos – techninės sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Prijungimo sąlygos skirtos gamintojui prijungimo prie elektros tinklo dalies ir gamintojo elektrinės dalies techniniams projektams parengti bei nustatyti reikalavimus statomiems objektams, kuriuos gamintojai turi įvykdyti. Prijungimo sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas Prisijungimo sąlygas.
Prijungimo taškas – elektros tinkluose tiksliai nurodytas taškas, kuriame elektros tinklų naudotojo įrenginiai prijungiami prie elektros perdavimo tinklo. Prijungimo taško vieta nustatoma nuosavybės ribų akte ir, jei nenurodyta kitaip, sutampa su šiame akte nustatyta elektros tinklų operatoriaus ir jų naudotojo elektros tinklų nuosavybės riba. Prijungimo taške esančius elektros tinklų įrenginius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo elektros tinklų operatorius.
Prievolių įvykdymo užtikrinimas – finansinė garantija, finansinis laidavimas, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.
3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose.

 

II. ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PAGRINDINĖS NUOSTATOS

4. Operatoriaus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, kitus teisės aktus bei šį Aprašą teikiama prijungimo paslauga grindžiama objektyviais, skaidriais ir nediskriminaciniais principais, kuriais vadovaujantis atsižvelgiama į visą naudą ir sąnaudas, susijusias su gamintojų elektrinių prijungimu prie elektros tinklų.
5. Elektrinės statymas, vadovaujantis bendraisiais teisės aktų reikalavimais, reiškia bet kokio tipo elektrinės statymą, kuriai netaikomas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas ir kuri bus statoma, eksploatuojama ir prijungiama bendra Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Prijungimo aprašo ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
6. Pagrindiniai gamintojų, ketinančių statyti bet kokio tipo elektrinę, vadovaujantis bendraisiais teisės aktų reikalavimais, elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai yra šie:

6.1. skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;
6.2. išankstinių prijungimo sąlygų išdavimas;
6.3. leidimo plėtoti gamybos pajėgumus gavimas;
6.4. prijungimo sąlygų išdavimas;
6.5. techninių projektų prijungimo prie elektros tinklo daliai ir gamintojo elektrinės daliai parengimas;
6.6. prijungimo prie elektros tinklo dalies techninio projekto projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi ir patvirtinimo iš operatoriaus gavimas;
6.7. prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;
6.8. operatoriaus pritarimas gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui;
6.9. statybas leidžiančių dokumentų gavimas;
6.10. prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų padidinimą (esant tokiai būtinybei);
6.11. komercinių sutarčių sudarymas;
6.12. prijungimo prie elektros tinklo dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas, vykdomas
techninio vertinimo komisijos;
6.13. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų-pažymų (paleidimo derinimo darbams) gavimas;
6.14. įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai – objektų derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;
6.15. statybų užbaigimo procedūros;
6.16. elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas.

7. Pagrindiniai gamintojų, ketinančių statyti bet kokio tipo elektrinę, naudojančią atsinaujinančių išteklių energiją, vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu,, elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai yra šie:

7.1. skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;
7.2. išankstinių prijungimo sąlygų išdavimas;
7.3. ketinimų protokolo sudarymas, jei gamintojas, vadovaudamasis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, ketina dalyvauti aukcione arba neketina dalyvauti aukcione, bet nori rezervuoti elektros tinklų galią ir pralaidumus jo elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti;
7.4. prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;
7.5. dalyvavimas aukcione, jei gamintojas, vadovaudamasis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, ketino dalyvauti šiame aukcione;
7.6. leidimo plėtoti gamybos pajėgumus gavimas;
7.7. prijungimo sąlygų išdavimas;
7.8. techninių projektų prijungimo prie elektros tinklo daliai ir gamintojo elektrinės daliai parengimas;
7.9. prijungimo prie elektros tinklo dalies techninio projekto projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi ir patvirtinimo iš operatoriaus gavimas;
7.10. prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;
7.11. operatoriaus pritarimas gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui;
7.12. statybas leidžiančių dokumentų gavimas;
7.13. prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų padidinimą (esant tokiai būtinybei);
7.14. komercinių sutarčių sudarymas;
7.15. prijungimo prie elektros tinklo dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas, vykdomas techninio vertinimo komisijos;
7.16. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų-pažymų (paleidimo derinimo darbams) gavimas;
7.17. įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai – objektų derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;
7.18. statybų užbaigimo procedūros;
7.19. elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas.

III. ŠANKSTINIŲ PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS

8. Išankstinės prijungimo sąlygos yra skirtos gamintojo būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti ir nesukuria nei gamintojui, nei operatoriui jokių teisių ir pareigų. Išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius nuo jų išdavimo gamintojui dienos. Išankstinės prijungimo sąlygos, išduotos gamintojams, ketinantiems statyti elektrinę tik laimėjus aukcioną pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, galioja iki aukciono laimėtojo paskelbimo šio tipo atsinaujinančių išteklių elektrinėms, šiose sąlygose nurodytame aukcionų regione, bet ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo jų išdavimo gamintojui dienos. Pavyzdinės išankstinės prijungimo sąlygos yra skelbiamos operatoriaus internetiniame tinklalapyje (www.litgrid.eu).
9. Gamintojas, ketinantis plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pateikdamas operatoriui prašymą dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo (priedas Nr. 1), prašyme turi nurodyti/kartu su prašymu pateikti:

9.1. kokio tipo elektrinę ketina statyti;
9.2. ar elektros energijos gamybai planuojami plėtoti pajėgumai yra iš atsinaujinančių energijos išteklių;
9.3. ar išankstinės prijungimo sąlygos prašomos išduoti siekiant dalyvauti aukcione pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą;
9.4. planuojamos statyti transformatorių pastotės, pajėgumų prijungimui prie elektros tinklo, koordinates;
9.5. planuojamos statyti elektrinės įrengtąją galią;
9.6. skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymą prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų.

10. Operatorius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti išankstines prijungimo sąlygas (su visa reikalaujama pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 9 punkte) gavimo dienos, pateikia gamintojui:

10.1. informaciją apie veiksmus, kuriuos gamintojas turi atlikti dėl jo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų;
10.2. informaciją apie planuojamus elektros tinklų išplėtimo darbų terminus;
10.3. informaciją apie tai, ar būtina prieš elektrinės prijungimą atlikti elektros tinklų pajėgumo didinimo veiksmus;
10.4. gamintojui pageidaujant – pagrįstą ir tikslų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų prašymų pateikimo ir svarstymo grafiką;
10.5. gamintojui pageidaujant – pagrįstą orientacinį siūlomo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų grafiką;
10.6. gamintojui pageidaujant – su elektrinės prijungimu prie elektros tinklų susijusių sąnaudų sąmatą (preliminarius skaičiavimus).

11. Operatorius ir gamintojas taip pat keičiasi visa gamintojo elektrinei prijungti prie elektros tinklų reikalinga technine ir kita informacija.
12. Remdamasis gamintojo pateikta informacija, operatorius ne vėliau kaip per
30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti išankstines prijungimo sąlygas, su visa reikalinga jame pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 9 punkte, gavimo dienos, išduoda gamintojui išankstines prijungimo sąlygas. Išankstinėse prijungimo sąlygose negali būti kitų reikalavimų išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti patikimą, saugų ir tinkamos kokybės elektros energijos įrenginio ir elektros energetikos sistemos darbą.
13. Gamintojas turi teisę Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų. Jeigu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pateiktas išvadas nustato, kad išankstinės prijungimo sąlygos neatitinka šio Aprašo reikalavimų, operatorius privalo per ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų laikotarpį išduoti gamintojui naujas išankstines prijungimo sąlygas.
14. Gamintojams, kurie ketina plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus vadovaudamiesi bendraisiais teisės aktų reikalavimais arba ketina statyti elektrinę, naudojančią atsinaujinančių energijos išteklių energiją, ir ketinimų protokolu siekiantys rezervuoti elektros tinklų galią ir pralaidumus, išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos įvertinus:

14.1. operatoriaus kitiems gamintojams išduotas prijungimo sąlygas;
14.2. operatoriaus sudarytas prijungimo paslaugos sutartis;
14.3. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus su gamintojais, ketinančiais statyti elektrinę, naudojančią atsinaujinančių energijos išteklių energiją, kurie neketina dalyvauti aukcione;
14.4. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus aukcionams didžiausių galių sumai atskirų tipų atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti;
14.5. atvirkštinę skirstomojo tinklo generaciją.

15. Gamintojui, ketinančiam plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių ir ketinančiam dalyvauti aukcione pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos įvertinus:

15.1. operatoriaus kitiems gamintojams išduotas prijungimo sąlygas;
15.2. operatoriaus sudarytas prijungimo paslaugos sutartis;
15.3. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus su gamintojais, ketinančiais statyti elektrinę, naudojančią atsinaujinančių energijos išteklių energiją, kurie neketina dalyvauti aukcione;
15.4. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus aukcionams didžiausių galių sumai kitų tipų atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti;
15.5. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus su gamintojais, laimėjusiais aukcioną to paties tipo atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti, kuriems dar neišduotos prijungimo sąlygos;
15.6. atvirkštinę skirstomojo tinklo generaciją.

16. Įvykus aukcionui ir esant paskelbtam laimėtojui ar laimėtojams, iki aukciono išduotos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos gamintojams, nelaimėjusiems aukciono tame aukciono regione šio tipo atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti, netenka galios. Gamintojai, norintys dalyvauti naujame aukcione, iš operatoriaus turi gauti naujas išankstines prijungimo sąlygas, privalomųjų elektros tinklų tiesimo ir (ar) pertvarkymo reikalavimų nustatymui, bei pasirašyti naują ketinimų protokolą.
17. Pagal operatoriaus išduotas vienas išankstines prijungimo sąlygas galima sudaryti tik vieną ketinimų protokolą.
18. Išankstinės prijungimo sąlygos, išduotos dalyvauti aukcione, negali būti panaudojamos elektrinės statybai, vadovaujantis bendraisiais teisės aktų reikalavimais ar gamintojui siekiant ketinimų protokolu rezervuoti elektros tinklų galią ir pralaidumus.
19. Preliminariai įsivertinti savo elektrinės prijungimo galimybes prie elektros tinklo gamintojai gali pasinaudodami operatoriaus interneto tinklalapyje viešai skelbiamu prijungimo prie elektros tinklo galimybių žemėlapiu.

IV. KETINIMŲ PROTOKOLO SUDARYMAS

20. Gamintojas, ketinantis plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių ir dalyvauti aukcione arba neketinantis jame dalyvauti, bet norintis rezervuoti elektros tinklų galią ir pralaidumus jo elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, gavęs išankstines prijungimo sąlygas ir apsisprendęs dėl investicijų tikslingumo, parengia ir teikia operatoriui prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (priedas Nr. 2).
21. Prašyme pasirašyti ketinimų protokolą gamintojas turi nurodyti:

21.1. planuojamos statyti elektrinės įrengtąją galią ir naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį;
21.2. terminą, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę ir baigti darbus savo elektros tinklų dalyje;
21.3. terminą, per kurį, nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, gamintojas parengs ir pateiks operatoriui derinti prijungimo prie elektros tinklo dalies techninį projektą;
21.4. dokumentus, patvirtinančius detaliojo plano, kuris leidžia statyti gamintojo pareiškime nurodytos galios ir tipo elektrinę, galiojimą, jeigu toks dokumentas yra reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka (dokumentai turi būti pateikiami kartu su prašymu pasirašyti ketinimų protokolą).

22. Ketinimų protokolas gali būti sudaromas tik tokiu atveju, jei gamintojui išduotų išankstinių prijungimo sąlygų galiojimo terminas nėra pasibaigęs ir jose nurodytai planuojamai elektrinės įrengtajai galiai prijungti esamas elektros tinklų pralaidumas, prašymo sudaryti ketinimų protokolą metu, dar yra pakankamas.
23. Jei gamintojo elektrinės, pagal jam išduotas išankstines prijungimo sąlygas, nebėra galimybės prijungti prie elektros tinklo, nes po išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo gamintojui, prieš jam pateikiant prašymą pasirašyti ketinimų protokolą, operatorius išdavė prijungimo sąlygas, pasirašė ketinimų protokolą ar sudarė prijungimo paslaugos sutartį su kitu gamintoju, arba atsirado aukciono laimėtojas, ar padidėjo atvirkštinė generacija iš skirstomojo tinklo toje pačioje elektros tinklo linijoje ar elektros tinklo regione, ar atsirado kitų techninių ribojimų galios dydžio perdavimui elektros tinklu, tokiu atveju, operatorius gamintojui nurodo, kad prijungti jo elektrinės pagal išduotas išankstines prijungimo sąlygas nebėra galimybės. Nurodytu atveju gamintojas turi kreiptis dėl naujų išankstinių prijungimo sąlygų.
24. Operatorius, gavęs gamintojo prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (su visa reikalaujama pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 21 punkte), per 15 kalendorinių dienų parengia ir pateikia gamintojui ketinimų protokolo projektą (priedas Nr. 4 ar Nr. 5). Ketinimų protokolo formos skelbiamos operatoriaus internetiniame tinklalapyje (www.litgrid.eu).
25. Gamintojas, gavęs operatoriaus parengtą ketinimų protokolo projektą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pasirašo 2 jo egzempliorius bei persiunčia juos operatoriui.
26. Operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų nuo gamintojo prašymo (su visa reikalaujama pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 21 punkte) pateikimo dienos pasirašyti su gamintoju ketinimų protokolą, išskyrus atvejus, kai gamintojas nesutinka su operatoriaus Aprašo
30 ar 31 punkte nustatyta tvarka ir terminais parengto bei pateikto ketinimų protokolo projekto sąlygomis. Nuo ketinimų protokolo pasirašymo su gamintoju, ketinančiu dalyvauti aukcione atitinkamo tipo atsinaujinančių energijos išteklių elektrinėms, dienos operatorius rezervuoja ketinimų protokole nurodytos galios ir tipo elektros įrenginiams prijungti reikalingą elektros perdavimo tinklų galią ir pralaidumus aukcionui atitinkamame aukciono regione.
27. Gamintojas, ketinantis dalyvauti aukcione, privalo kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl aukciono organizavimo ar dalyvavimo jau organizuojamame aukcione atitinkamame aukciono regione to tipo atsinaujinančių energijos išteklių elektrinėms, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo su operatoriumi dienos.
28. Su galiojančiu ketinimų protokolu, kuris pasirašytas siekiant dalyvauti aukcione, gamintojas turi teisę dalyvauti tik viename aukcione.
29. Ketinimų protokolas galioja visą prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį.
30. Ketinimų protokolas, pasirašytas operatoriaus su gamintoju, ketinančiu dalyvauti aukcione, nustoja galioti esant bent vienai iš šių sąlygų:

30.1. pasibaigia prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpis;
30.2. gamintojas per 30 kalendorinių dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo su operatoriumi dienos, teisės aktų nustatyta tvarka nesikreipia į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl aukciono organizavimo ar dalyvavimo jau organizuojamame aukcione atitinkame aukciono regione to tipo atsinaujinančių energijos išteklių elektrinėms;
30.3. įvykus aukcionui atitinkamame aukciono regione to tipo atsinaujinančių energijos išteklių elektrinėms, išskyrus pripažintus aukciono laimėtoją ar laimėtojus;
30.4. gamintojas 3 mėnesius nuo paskelbimo aukciono laimėtoju dienos teisės aktų nustatyta tvarka nesikreipia į Energetikos ministeriją dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;
30.5. gamintojas, laimėjęs aukcioną ir gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus per 15 kalendorinių dienų nuo šio leidimo gavimo dienos nesikreipia į operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo;
30.6. gamintojas per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos nesuderina su operatoriumi elektrinės prijungimo prie elektros tinklo dalies techninio projekto;
30.7. gamintojas per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai operatorius pateikia jam elektrinės prijungimo paslaugos sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą, jos nepasirašo;
30.8. jei gamintojui, teisės aktų nustatyta tvarka yra pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas, tačiau gamintojas per 30 kalendorinių dienų nuo jo pratęsimo, nepateikia operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
30.9. kai prievolės pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo paslaugos sutartį pasibaigia teisės aktų nustatyta tvarka;
30.10. kitais ketinimų protokole numatytais atvejais.

31. Ketinimų protokolas, pasirašytas operatoriaus su gamintoju, neketinančiu dalyvauti aukcione, bet norinčiu rezervuoti elektros tinklų galią ir pralaidumus jo elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti, nustoja galioti esant bent vienai iš šių sąlygų:

31.1. pasibaigia prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpis;
31.2. gamintojas per 30 kalendorinių dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos nepateikia operatoriui gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo, garantuojančio operatoriui gamintojo įsipareigojimų, įrengti naujus arba plėsti esamus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus, įvykdymą.
31.3. gamintojas per 3 mėnesius nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos teisės aktų nustatyta tvarka nesikreipia į Energetikos ministeriją dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;
31.4. gamintojas per 15 kalendorinių dienų nuo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos, nesikreipia į operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo;
31.5. gamintojas per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos nesuderina su operatoriumi elektrinės prijungimo prie elektros tinklo dalies techninio projekto;
31.6. gamintojas per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai operatorius pateikia jam elektrinės prijungimo paslaugos sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą, jos nepasirašo;
31.7. jei gamintojui, teisės aktų nustatyta tvarka yra pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas, tačiau gamintojas per 30 kalendorinių dienų nuo jo pratęsimo, nepateikia operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopijos;
31.8. kai prievolės pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo paslaugos sutartį pasibaigia teisės aktų nustatyta tvarka;
31.9. kitais ketinimų protokole numatytais atvejais.

V. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PATEIKIMAS

32. Gamintojas, pasirašęs ketinimų protokolą, privalo pateikti operatoriui gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį operatoriui gamintojo įsipareigojimų, įrengti naujus arba plėsti esamus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus, įvykdymą. Prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo būti pateiktas operatoriui ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki aukciono, kai gamintojas ketina jame dalyvauti, arba per 30 kalendorinių dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, kai ketinimų protokolas pasirašomas su gamintoju, neketinančiu dalyvauti aukcione, bet rezervuojančiu elektros tinklų galią ir pralaidumus.
33. Gamintojui, pasirašiusiam ketinimų protokolą, siekiant rezervuoti elektros tinklų galią ir pralaidumus bei neketinančiam dalyvauti aukcione, elektros tinklų galia ir pralaidumai rezervuojami nuo gamintojo prievolės įvykdymo užtikrinimo pateikimo operatoriui dienos. Nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos iki gamintojo prievolės įvykdymo užtikrinimo pateikimo operatoriui dienos, operatorius laikinai rezervuoja elektros tinklų galią ir pralaidumus gamintojo elektros įrenginių prijungimui.
34. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatomis.
35. Operatorius atsisako savo teisių pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį gamintojui ar gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui arba raštu apie atsisakymą praneša gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui šiais atvejais:

35.1. kai gamintojas, ketinęs dalyvauti ir dalyvavęs aukcione, jo nelaimi ir gamintojas pateikia prašymą jį grąžinti;
35.2. kai elektrinės ir jos prijungimo statybos užbaigiamos ir išduodamas leidimas elektros energijai gaminti ir operatorius gauna gamintojo prašymą jį grąžinti.

36. Operatorius turi teisę pasinaudoti gamintojo pateiktu jo prievolių įvykdymo užtikrinimu, jeigu gamintojas nevykdo arba netinkamai vykdo ketinimų protokole ir (ar) elektrinės prijungimo paslaugos sutartyje nustatytus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi ar vykdomi netinkamai dėl aplinkybių, kurių gamintojas negalėjo kontroliuoti, protingai jų numatyti ketinimų protokolo ir (ar) prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra gamintojo kaltės.
37. Gamintojo, ketinančio dalyvauti aukcione, nedalyvavimas aukcione, kai jis buvo inicijuotas to tipo atsinaujinančių energijos išteklių elektrinėms aukcionų regione, nurodytame gamintojo ketinimų protokole, laikomas ketinimų protokolo įsipareigojimų nevykdymu arba netinkamu vykdymu.
38. Pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą operatoriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik elektros tinklų plėtrai, reikalingai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiams prijungti.

VI. DALYVAVIMAS AUKCIONE

39. Aukcione turi teisę dalyvauti gamintojai, ketinantys plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, turintys galiojantį ketinimų protokolą, kuriame nurodyta, kad jis sudarytas siekiant dalyvauti aukcione pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, ir operatoriui pateikę prievolių įvykdymo užtikrinimą.
40. Operatorius viešai skelbia savo interneto tinklalapyje Vyriausybės patvirtintus aukcionų regionus prijungimo prie elektros tinklo galimybių žemėlapyje.
41. Aukcionai organizuojami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
42. Operatorius rezervuotus pralaidumus, pagal kelis galiojančius ketinimų protokolus su gamintojais, vieno tipo atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti vienoje elektros tinklo linijoje ar viename elektros tinklo regione, gali garantuoti tik vienam gamintojui jo planuotam visam elektrinės galingumui, laimėjusiam aukcione, iš visų, ketinusių plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš šio tipo atsinaujinančių energijos išteklių ir dalyvauti aukcione.
43. Sutapus aukciono dalyvių pasiūlymams dėl pageidaujamo fiksuoto tarifo dydžio ir elektrinių parkų galių bei pripažinus šiuos aukciono dalyvius aukciono laimėtojais, kai vieno gamintojo prijungimas prie elektros tinklo riboja kitų gamintojų prijungimą, skatinama kvota atitinkamame prijungimo taške, t.y. esami rezervuoti elektros tinklo linijos ar elektros tinklo regiono pralaidumai tokiems aukciono dalyviams paskirstomi proporcingai jų pateiktos galios pasiūlymams.
44. Tais atvejais, kai išrenkamas tik vienas aukciono laimėtojas, o toliau eilėje esantys
2 aukciono dalyviai, neviršijantys skatinimo kvotos atitinkamame aukciono regione dydžio, per
2 darbo dienas nuo patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymo, raštu informuoja Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kad sutinka būti pripažinti aukciono laimėtojais, jiems taikant aukciono laimėtojo pasiūlytą mažiausią fiksuotą tarifą, o vieno gamintojo prijungimas prie elektros tinklo ribos kito gamintojo prijungimą, tokiu atveju, operatorius jiems proporcingai jų pateiktos galios pasiūlymams paskirsto laisvą elektros tinklo linijos ar elektros tinklo regiono pralaidumą.

VII. LEIDIMO PLĖTOTI GAMYBOS PAJĖGUMUS GAVIMAS

45. Gamintojas, neketinęs dalyvauti ir nedalyvaujantis aukcione, teisės aktų nustatyta tvarka pateikia prašymą Energetikos ministerijai išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus. Gamintojas, kuris dalyvauja aukcione, tik laimėjęs aukcioną, teisės aktų nustatyta tvarka pateikia prašymą Energetikos ministerijai išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus. Šis leidimas išduodamas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo bei Energetikos ministerijos nustatyta tvarka ir sąlygomis.
46. Gamintojas, pateikęs prašymą Energetikos ministerijai išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus, taip pat turi pateikti prašymą operatoriui, kad operatorius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų pateiktų informaciją Energetikos ministerijai apie prognozuojamą generuojamos ar perdavimo galios trūkumą arba ribojimus, susijusius su gamintojo prašymu gauti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus. Jei tokiai prašomai informacijai pateikti reikalingi elektros skirstomojo tinklo operatoriaus duomenys, elektros skirstomo tinklo operatorius tokius duomenis privalo pateikti operatoriui per 10 darbo dienų po operatoriaus prašymo pateikimo dienos.

VIII. PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS

47. Gamintojas, gavęs leidimą plėtoti gamybos pajėgumus, kreipiasi į operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo. Gamintojas turi pateikti operatoriui šiuos dokumentus:

47.1. operatoriaus nustatytos formos prašymą (Priedas Nr. 3);
47.2. Energetikos ministerijos išduotą leidimą plėtoti gamybos pajėgumus;
47.3. patvirtinimą apie aukcione laimėtą skatinimo kvotą ir fiksuotą tarifą, jei ketinimų protokolas buvo pasirašytas siekiant dalyvauti aukcione;
47.4. skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymą prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų;
47.5. informaciją apie pasikeitimus nuo gamintojo anksčiau operatoriui nurodytos/pateiktos informacijos.

48. Operatorius parenka ir prijungimo sąlygose nustato gamintojo elektrinės prijungimo tašką. Operatorius privalo pirmumo teise prijungti gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai gamintojo elektrinės, jeigu kiti elektros tinklai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni gamintojo elektrinės prijungimo taškui. Gamintojas turi teisę pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės įrengtąją galią. Gamintojo pasirinkto prijungimo taško atitiktį nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu konkrečiu atveju įvertina operatorius. Jeigu prijungiant elektrinę gamintojo pasiūlytame prijungimo taške padidėja prijungimo sąnaudos, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia gamintojas šio Aprašo 72 punkte nustatyta tvarka. Operatorius turi teisę savo nuožiūra paskirti ir kitą, ne pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą, elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas gamintojo pasirinkto prijungimo taško. Dėl šio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas padengia operatorius šio Aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.
49. Operatorius išduoda gamintojui prijungimo sąlygas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo 47 punkte, gavimo dienos.
50. Gamintojams prijungimo sąlygos išduodamos įvertinus:

50.1. operatoriaus kitiems gamintojams išduotas prijungimo sąlygas;
50.2. operatoriaus sudarytas prijungimo paslaugos sutartis;
50.3. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus su gamintojais, ketinančiais statyti elektrinę, naudojančią atsinaujinančių energijos išteklių energiją, kurie neketina dalyvauti aukcione;
50.4. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus didžiausių galių sumai atskirų tipų atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti;
50.5. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus su gamintojais, laimėjusiais aukcioną, kuriems dar neišduotos prijungimo sąlygos;
50.6. atvirkštinę skirstomojo tinklo generaciją.

51. Operatorius neprisiima atsakomybės, jei išduotose prijungimo sąlygose numatyti reikalingi atlikti privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai nesutampa su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais, dėl laikotarpiu nuo išankstinių prijungimo sąlygų iki prijungimo sąlygų:

51.1. operatoriaus kitiems gamintojams ar vartotojams išduotų prijungimo sąlygų;
51.2. operatoriaus sudarytų prijungimo paslaugos sutarčių;
51.3. operatoriaus sudarytų ketinimų protokolų, kai padidėja didžiausių galių suma toje vietoje atskirų tipų atsinaujinančių energijos išteklių elektrinėms prijungti;
51.4. operatoriaus sudarytų ketinimų protokolų, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimui elektrinėms, naudojančioms atsinaujinančius energijos išteklius, prijungti;
51.5. atsiradusios atvirkštinės generacijos iš skirstomojo tinklo;
51.6. kitų atsiradusių techninių ribojimų galios dydžio perdavimui elektros tinklu.

52. Operatorius, nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos, rezervuoja elektros tinklų galią ir pralaidumus prijungimo sąlygose nurodytų elektros įrenginių prijungimui tų gamintojų, kurie ketina elektrinę statyti vadovaudamiesi bendraisiais teisės aktų reikalavimais.
53. Gamintojas pagal prijungimo sąlygas parengia prijungimo prie elektros tinklo dalies techninį projektą, kurį suderina su operatoriumi ir gamintojo elektrinės dalies techninį projektą, kuris patikrinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos galioja iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo datos su galimais jo pratęsimais teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju, jei gamintojui teisės aktų nustatyta tvarka yra pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas, gamintojas turi per 30 kalendorinių dienų pateikti operatoriui, pratęstą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Jei gamintojas per nustatytą terminą nepateikia operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, gamintojui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios.
55. Operatorius įsipareigoja prijungti gamintojo elektros įrenginius prie elektros tinklo pagal išduotose prijungimo sąlygose numatytus reikalingus atlikti privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant galimus jo pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, su sąlyga, jei yra gauti elektros tinklo dalies ir gamintojo elektrinės dalies statybas leidžiantys dokumentai.
56. Elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi gamintojo elektros įrenginių prijungimui, operatoriaus gamintojui rezervuojami šiam laikotarpiui:

56.1. gamintojams, kurie ketina statyti elektrinę vadovaudamiesi bendraisiais teisės aktų reikalavimais, iki prijungimo paslaugos sutarties ir prijungimo sąlygų galiojimo pabaigos. Pasibaigus prijungimo paslaugos sutarties ar prijungimo sąlygų galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios;
56.2. gamintojams, su kuriais operatorius yra pasirašęs ketinimų protokolus, iki prijungimo paslaugos sutarties ir prijungimo sąlygų bei ketinimų protokolų galiojimo pabaigos. Pasibaigus prijungimo paslaugos sutarties ar prijungimo sąlygų, ar ketinimų protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios.

IX. PRIJUNGIMO PASLAUGOS SUTARTIES SUDARYMAS

57. Ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo su operatoriumi suderinto prijungimo prie elektros tinklo dalies techninio projekto pateikimo, parengto pagal operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, operatorius parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį gamintojui.
58. Gamintojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai operatorius pateikė jam prijungimo paslaugos sutarties projektą, atitinkantį suderintą prijungimo prie elektros tinklo dalies techninį projektą, parengtą pagal jam operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, pasirašyti šią sutartį.
59. Tipinės prijungimo paslaugos sutarties sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto tinklalapyje (www.litgrid.eu). Operatorius šias tipines prijungimo paslaugos sutarties sąlygas nediskriminavimo pagrindais vienodai taiko visiems gamintojams, įvertinęs specialiuosius reikalavimus atskiroms gamintojų grupėms.

X. PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMAS

60. Operatorius privalo prijungti gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų ne vėliau kaip per 18 mėnesių arba per laikotarpį, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 18 mėnesių. Prijungimo prie elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo paslaugos sutarties tarp gamintojo ir operatoriaus pasirašymo dienos.
61. Šio Aprašo 60 punkte nurodyti terminai gali būti pratęsti, kai operatorius nustatytais terminais negali prijungti gamintojo elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, jeigu vėluoja darbai gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas operatoriaus ir gamintojo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.
62. Elektrinės prijungimo darbus operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje, įskaitant elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka operatorius arba jo pavedimu kitas asmuo, pasirinktas įstatymų nustatyta tvarka.
63. Prie elektros tinklų prijungiami gamintojo elektros įrenginiai, atliekami prijungimo darbai ir elektros tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
64. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų momentu laikomas elektrinės prijungimas technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams).

XI. ELEKTROS TINKLŲ PAJĖGUMŲ DIDINIMAS

65. Tuo atveju, jeigu gamintojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų galimas tik techniškai atnaujinus elektros tinklus, juos optimizavus, išplėtus elektros tinklus, padidinus elektros tinklų pajėgumą ar kitaip juos rekonstravus, gamintojo elektrinė turi būti prijungiama prie elektros tinklų per šalių sutartą protingą terminą, įvertinus elektros tinklų atnaujinimo ar plėtros poreikį, kiek tai pagrįstai reikalinga elektrinei prijungti, t. y. tokiu atveju nėra taikomi šio Aprašo 60 punkte nurodyti terminai.
66. Kai gamintojas ir operatorius sudaro prijungimo paslaugos sutartį, operatorius nedelsdamas, atsižvelgiant į esamą elektros tinklų techninę būklę, imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių operatoriaus valdomiems tinklams, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. Šiuo atveju gamintojas kompensuoja dalį operatoriaus patiriamų sąnaudų šio Aprašo 70 punkte nustatyta tvarka.
67. Jeigu yra duomenų, leidžiančių teigti, kad operatorius nevykdo Aprašo 65 punkte nurodytų savo įsipareigojimų, gamintojas turi teisę reikalauti, kad operatorius pateiktų informaciją apie tai, dėl kokių priežasčių ir kokiu mastu operatorius nevykdė savo įsipareigojimo optimizuoti ir plėsti savo elektros tinklų sistemos ir didinti elektros tinklų pajėgumo.

XII. PRIJUNGIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

68. Gamintojas įvykdo prijungimo išlaidų apmokėjimą operatoriui po prijungimo paslaugos sutarties įvykdymo. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gamintojas apmoka tokio dydžio faktines elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidas:

68.1. 40 procentų – elektrinėms, kurių įrengtoji galia viršija 350 kW, ir kurioms taikomas prijungimo išlaidų kompensavimas pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, prijungimo prie elektros perdavimo tinklo išlaidų;
68.2. 100 procentų – elektrinėms, kurioms netaikomas prijungimo išlaidų kompensavimas pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą ar kitus galiojančius teisės aktus, prijungimo prie elektros perdavimo tinklo išlaidų.

69. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų kaina yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl gamintojo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų su įranga kainai.
70. Atskirai apmokamos operatoriaus sąnaudos patirtos dėl elektros tinklų pajėgumo didinimo, numatyto šio Aprašo 65 punkte, elektros tinklų, įskaitant jam eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas, optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos perdavimą ir paskirstymą. Šiuo atveju gamintojas kompensuoja operatoriui:

70.1. 10 procentų operatoriaus patiriamų sąnaudų, jei gamintojas stato elektrinę, gaminsiančią elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir gamintojo elektrinei bus taikoma Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta paramos schema ar jos atskiros skatinimo priemonės;
70.2. 100 procentų operatoriaus patiriamų sąnaudų, jei gamintojas stato elektrinę vadovaudamasis bendraisiais teisės aktų reikalavimais ar pasirašęs ketinimų protokolą, siekiant rezervuoti elektros tinklų galią ir pralaidumus.

71. Šio Aprašo 48 punkte numatytais atvejais, kai gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką ir dėl to padidėja prijungimo sąnaudos, gamintojas padengia šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas 100 procentų.
72. Šio Aprašo 48 punkte numatytais atvejais, kai operatorius savo nuožiūra paskiria kitą nei pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas gamintojo pasirinkto prijungimo taško, operatorius padengia dėl tokio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas 100 procentų.

XIII. ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO REGULIAVIMAS

73. Nepažeisdamas savo bendros pareigos pirmumo teise priimti, perduoti ir (ar) paskirstyti visą gamintojo pasiūlytos elektros energijos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių skaidriais ir nediskriminaciniais tarifais, operatorius turi teisę reguliuoti prie jo elektros tinklų prijungiamos vėjo elektrinės, kurios įrengtoji galia viršija 350 kW, ir hidroelektrinės, kurios įrengtoji galia viršija 5 MW, pagaminamos ir į elektros tinklus patiekiamos elektros energijos kiekį ar atidėti tokios elektrinės prijungimą toliau nurodytais atvejais:

73.1. jeigu nesiimant tokių veiksmų būtų perkraunami elektros tinklai, į kuriuos priimama elektrinės pagaminta elektros energija;
73.2. nenugalimos jėgos atvejais;
73.3. tais atvejais, kai siekiama išvengti avarinės situacijos elektros tinkluose ar energetikos sistemoje arba likviduoti elektros tinkluose ar energetikos sistemoje susidariusią avarinę situaciją;
73.4. kitais įstatymų nustatytais atvejais.

XIV. ELEKTROS ENERGIJOS PRIĖMIMAS IR PERSIUNTIMAS ELEKTROS TINKLAIS

74. Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, persiuntimas elektros tinklais teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojamas ar laikinai sustabdomas šiais atvejais:

74.1. esant energetikos sistemos avarinei situacijai;
74.2. dėl kitų techninių priežasčių, kai nediskriminaciniais pagrindais ribojamas elektros tinklų pralaidumas.

75. Dėl tokio ribojimo gamintojo patiriami nuostoliai nekompensuojami, išskyrus atvejus, kai atitinkamus ribojimus lemiančios aplinkybės atsiranda dėl operatoriaus kaltės ar teisė į nuostolių atlyginimą atsiranda kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

XV. INFORMACIJOS TEIKIMAS

76. Gamintojas ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 10 kalendorinės dienos raštu arba elektroniniu paštu pateikia operatoriui informaciją apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolo sąlygų vykdymą.
77. Operatorius teikia informaciją gamintojams:

77.1. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją – Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatyta tvarka bei terminais;
77.2. kitą informaciją apie prijungimo paslaugos vykdymą – per 30 kalendorinių dienų nuo gamintojo rašytinio paklausimo gavimo dienos.

78. Operatorius Energetikos ministerijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, gautą iš gamintojų, apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

79. Apraše nurodytų elektrinių prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas, kiek nenustatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiame Apraše, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Prijungimo aprašas ir kiti teisės aktai.
80. Jei, pasikeitus teisės aktams, pasikeičia šiuo Aprašu nustatomų elektrinių, prijungimo prie elektros tinklų tvarkos ir sąlygų reglamentavimas, turi būti vadovaujamasi galiojančiomis teisės aktų nuostatomis.
81. Gamintojų skundus dėl operatorių veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl gamintojų įrenginių prijungimo prie atitinkamų elektros tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į elektros tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas teisės aktų nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
82. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


________________________________
Paskutinis atnaujinimas: 2012-07-02 16:25