Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Ataskaitos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Ataskaitos

Įmonės, turinčios galiojančias licencijas veiklai elektros energetikos sektoriuje bei gamintojai, turintys leidimus gamybai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą bei gamybos veiklą Komisijos nustatyta tvarka:

Įmonė, turinti elektros energijos perdavimo licenciją:

• per 15 d. nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie vykdomų elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energetikos išteklius, statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą už praėjusį mėnesį (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 12 priedas);

• ne vėliau kaip 40 darbo dienų iki kiekvieno ketvirčio pabaigos apie 12 paskutinių mėnesių (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 16.4 punktas):
1. elektros energetikos objektų (įrenginių), kurių įrengtoji galia yra lygi ar didesnė kaip 6 MW, prijungimo prie tinklo lėšų (prijungimo sąmatų) sumą ;2. elektros energetikos objektų (įrenginių), kurių įrengtoji galia yra lygi ar didesnė nei 6 MW, prijungtų prie tinklo skaičių;

• per 30 d. nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. vykdytos elektros energijos perdavimo veiklos ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 9 priedas);
2. elektros energijos balanso ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 10 priedas);
3. elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 13 priedas);
4. elektros energijos perdavimo veiklos ketvirtinę ūkinę-finansinę ataskaitą (Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos 1 ir 3 priedai, kuriuose vietoj planinių pateikiami faktiniai duomenys);
5. perdavimo sistemos operatoriaus sisteminių paslaugų teikimo ataskaitą (Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos 7 priedas).

• per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. elektros energijos persiuntimo nutraukimų vartotojų elektros įrenginiams (kai nustatyta I arba II aprūpinimo elektra patikimumo kategorija) registravimo ataskaitą (Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų 1 priedas);
2. elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių registravimo ataskaitą (Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų 5 priedas);
3. ataskaitą apie mėnesinius balansavimo energijos kiekius, kainas ir pajamas, išskiriant jų dydį, pritaikant pirkimo ir pardavimo koeficientus (Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo 10 punktas).

• per 30 dienų nuo ataskaitinių metų pabaigos metinę perdavimo sistemos operatoriaus sisteminių paslaugų teikimo ataskaitą (Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos 7 priedas).

• per 60 d. nuo ataskaitinių metų pabaigos:
1. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą elektros energetikos sektoriui (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 18 priedas);
2. elektros energijos perdavimo sistemos naudojimo analizę ir elektros energijos perdavimo sistemos plėtros perspektyvų ataskaitą, prie kurios turi būti pridedami duomenys apie atliktas ir planuojamas investicijas (Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos 8 priedas);
3. nustatytos formos paslaugų kokybės rodiklių registravimo ataskaitas (Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų 8 ir 9 priedai).

• kasmet iki kovo 1 d.:
1. 12 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę;
2. metines ataskaitas apie mėnesinius balansavimo energijos kiekius, kainas ir pajamas, išskiriant jų dydį, pritaikant pirkimo ir pardavimo koeficientus (Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo 10 punktas).

• kasmet iki rugsėjo 1 d. metinius turto priežiūros ir eksploatavimo planus derinti.

Įmonė, turinti elektros energijos skirstymo licenciją:

• per 15 d. nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie vykdomų elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energetikos išteklius, statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą už praėjusį mėnesį (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 12 priedas);

• per 30 d. nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. vykdytos elektros energijos skirstymo veiklos ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 11 priedas);
2. elektros energijos skirstymo veiklos ketvirtinę ūkinę-finansinę ataskaitą, (Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos 2, 4, 5, 6 priedai, kuriuose vietoj planinių pateikiami faktiniai duomenys).

• per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:

1. elektros energijos persiuntimo nutraukimų vartotojų elektros įrenginiams (kai nustatyta I arba II aprūpinimo elektra patikimumo kategorija) registravimo ataskaitą (Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų 1 priedas);
2. elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių registravimo ataskaitas (Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų 2, 3, 4 priedas);
3. 20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių neplanuotų nutraukimų trukmė buvo ilgiausia (Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų 6 priedas) ir 20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių nutraukimų skaičius buvo didžiausias (Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų 7 priedas), registravimo ataskaitas;
4. ataskaita apie mėnesinius balansavimo energijos kiekius, kainas ir pajamas, išskiriant jų dydį, pritaikant pirkimo ir pardavimo koeficientus (Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo 10 punktas).

• kasmet iki vasario 15 d. ataskaitą pagal Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos priede nurodytą formą;

• ne vėliau kaip 40 darbo dienų iki kiekvieno ketvirčio pabaigos apie 12 paskutinių mėnesių(Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 17.4 punktas):

1. elektros energetikos objektų (įrenginių), kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 1 MW, prijungimo prie tinklo lėšų (prijungimo sąmatų) sumą;
2. elektros energetikos objektų (įrenginių), kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 1 MW, prijungtų prie tinklo, skaičių;

• per 60 d. nuo ataskaitinių metų pabaigos:
1. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą elektros energetikos sektoriui (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 18 priedas);
2. nustatytos formos paslaugų kokybės rodiklių registravimo ataskaitas (Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų 8 ir 9 priedai);

• metams pasibaigus, per keturis mėnesius:

1. elektros energijos skirstymo sistemos naudojimo analizę ir elektros energijos skirstymo sistemos plėtros perspektyvų ataskaitą, prie kurios turi būti pridedami duomenys apie atliktas ir planuojamas investicijas (Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos 8 priedas);
2. ataskaitą apie priemones, kurių buvo imtasi vykdant  atitikties programą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 17.3.2 punktas.);

• kasmet iki kovo 1 d.:
1. 12 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę;
2. metines ataskaitas apie mėnesinius balansavimo energijos kiekius, kainas ir pajamas, išskiriant jų dydį, pritaikant pirkimo ir pardavimo koeficientus (Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo 10 punktas);

• kasmet iki rugsėjo 1 d. metinius turto priežiūros ir eksploatavimo planus derinti.

Įmonė, turinti elektros energijos visuomeninio tiekimo licenciją:

• per 30 d. nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos:
1. vykdytos visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 15 priedas);
2. elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos ketvirtinę ūkinę-finansinę ataskaitą, (Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos 1, 2, 3, 4, 5 priedai, kuriuose vietoj planinių pateikiami faktiniai duomenys);

• kasmet iki kovo 1 d. 12 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę;


• per 60 d. nuo ataskaitinių metų pabaigos metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą elektros energetikos sektoriuje (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 18 priedas);

• metams pasibaigus, per keturis mėnesius elektros energijos tiekimo vartotojams (elektros energijos rinkos) analizę ir elektros energijos rinkos plėtros perspektyvų ataskaitą, kurioje turi būti nurodyti duomenys apie parduotus elektros energijos kiekius, vartotojų skaičių bei jo pokytį, planuojamą suvartojimą (Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodika).

Įmonė, turinti elektros energijos nepriklausomo tiekimo licenciją:

• per 30 d. nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos privalo Komisijai pateikti vykdytos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 16 priedas);

• Balansavimo energijos tiekėjas per 30 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos ataskaitą apie per ketvirtį parduotos tiekėjams elektros energijos kiekius ir kainas. Ataskaitoje informaciją išdėstyti mėnesiais (Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo 4 priedas).

Elektros energijos gamintojai, turintys leidimus gamybai:
• gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, kai elektrinėje naudojamas ir iškastinis kuras, kiek tai būtina elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti, per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos kuro balanso ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 14 priedas);
1. elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojas, gavęs Komisijos rašytinį prašymą,:per praėjusius kalendorinius metus įvykdytų investicijų apimtis elektros energijos jėgainei įsteigti;
2. per praėjusius kalendorinius metus pagamintos ir patiektos elektros energijos kiekį;
3. per praėjusius kalendorinius metus patirtų operacinių sąnaudų apimtį;
4. per praėjusius kalendorinius metus patirtų sąnaudų, prilygintinų žaliavos (kuro) įsigijimo sąnaudoms, apimtį;

• pagal Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodikos priedą:

1. iki liepos 31 d. už pirmuosius šešis ataskaitinių metų mėnesius pagal Metodikos priede nustatytą formą;
2. iki vasario 15 d. – už visus praėjusius ataskaitinius metus;

• per 30 d. nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos elektros energijos gamybos ir veiklos ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 17 priedas);

Įmonės, turinčios teisės aktuose nustatyta tvarka išduotus ir galiojančius leidimus (licencijas) veiklai elektros energetikos sektoriuje, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nevykdžiusiems reguliuojamos veiklos:

• per 30 d. nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos privalo Komisiją raštu informuoti apie reguliuojamos veiklos nevykdymą per ataskaitinį laikotarpį (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės 21 punktas ).

Įmonės, kurioms Elektros energetikos įstatymas nustato pareigą atlikti nepriklausomą auditą ir pateikti finansinę atskaitomybę ir auditorių išvadas:

• per keturis mėnesius pasibaigus ataskaitiniams metams finansinę atskaitomybę bei auditorių išvadas (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės 22 punktas).

Asmenys, įgyvendinantys Europos bendrojo intereso projektą, kasmet iki vasario 15 d. Komisijai pateikia informaciją apie projekto pažangą ir patirtas sąnaudas.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:11