NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO VEIKLA

Nuo 2012 m. vasario 7 d. įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui (Žin. 2000, Nr. 66-1984, 2012, Nr. 17-752), nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla yra ne licencijuojama, bet reguliuojama leidimu. Juridinis ar fizinis asmuo, besiverčiantis ūkine komercine veikla Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, turi teisę verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio Komisijos leidimo. Apie ketinimą verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla subjektas turi iš anksto pranešti Komisijai Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Asmuo, pateikęs Komisijai atitinkamą pranešimą, įgyja teisės aktų nustatytas nepriklausomo tiekėjo teises bei pareigas ir gali verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla. Šios veiklos pradžia laikoma tinkamo pranešimo Komisijai pateikimo diena. Jei asmuo pageidauja, Komisija išduoda rašytinį patvirtinimą apie tokio asmens vertimąsi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, sumokėjus valstybės rinkliavos mokestį.

Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2012, Nr. 67-3421). Šio nutarimo 4.338 punktas nustato rinkliavos dydžius už patvirtinimo (leidimo), kad ūkio subjektas pateikė pranešimą apie elektros energijos nepriklausomo tiekimo veiklos vykdymą ir turi teisę verstis nepriklausomo tiekimo veikla; 4.338.1. punktas už leidimo išdavimą - 42 Lt, 4.338.2.punktas už leidimo dublikato išdavimą - 42 Lt, 4.338.3. punktas už leidimo pakeitimą, patikslinimą - 42 Lt. Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas.

Energetikos ministerija 2013 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1-212 patvirtino Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisykles, kurių 27 punkte nurodyta, kad asmuo laikomas tinkamai pranešęs Komisijai apie vertimąsi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, jei pranešime:
1. nurodytas nepriklausomo tiekėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė (jeigu tokia yra) arba tiekėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu toks yra), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, interneto svetainė (jeigu tokia yra), o pateikiami duomenys yra teisingi;
2. pateikiama informacija apie pareiškėjo vykdomą ūkinę komercinę veiklą Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitose valstybėse narėse, jei tokia veikla yra vykdoma;
3. nurodoma planuojama tiekimo veiklos pradžia;
4. nurodoma, ar nepriklausomas tiekėjas pageidauja gauti Komisijos rašytinį patvirtinimą (leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą) apie jo vertimąsi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla;
5. pateikiamas pareiškėjo rašytinis paaiškinimas dėl pareiškėjo darbuotojų, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo, ir (ar) įgaliotų asmenų, paskirtų leidimu reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai veiklos apskaitai tvarkyti, informacijai bei konsultacijoms teikti, taip pat skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti;
6. kartu su pranešimu pateikiami pareiškėjo veiklos valstybės kompetentingos institucijos išduoti dokumentai, patvirtinantys tinkamą ūkinės komercinės veiklos įregistravimą, išskyrus Lietuvos Respublikoje ūkinę komercinę veiklą vykdančius asmenis;
7. kartu su pranešimu pateikiami pareiškėjo dvejų paskutinių ataskaitinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų duomenys, jei buvo vykdoma ūkinė komercinė veikla, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo.

Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių 31.5 punktu, Komisija, nagrinėdama gautą prašymą, privalo išsiaiškinti, ar siekiančiam gauti leidimą verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla ar verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio leidimo, fiziniam asmeniui ar juridinio asmens vadovui (savininkams) nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai, viešiesiems interesams arba turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą. Siekdama gauti šią informaciją, Komisija kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Jei norite pagreitinti leidimo išdavimo procesą, siūlome patiems kreiptis į minėtą departamentą ir iš jų gautą patvirtinimą pridėti prie Komisijai pateikiamų dokumentų.

Paminėtina, kad prašymą gauti naują leidimą su atitinkamai reikalaujamais dokumentais asmuo privalo pateikti kiekvieną kartą, norėdamas kitokia nei galiojančiame leidime nurodyta apimtimi vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą, taip pat kai juridinis asmuo yra reorganizuojamas.

Nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijas/leidimus turinčios įmonės.
Nepriklausomo elektros energijos tiekimo įmonės kurių licencijų galiojimas buvo panaikintas.

LICENCIJAVIMAS

Elektros energetikos sektoriuje licencijuojama ši veikla:

 • elektros energijos perdavimo;
 • elektros energijos skirstymo;
 • elektros energijos visuomeninio tiekimo;
 •  

  REIKALAVIMAI ĮMONĖMS, NORINČIOMS GAUTI LICENCIJĄ

  Reikalavimai asmenims, norintiems gauti atitinkamą licenciją, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 71-3660) patvirtintose Veiklos elektros energetikos licencijavimo taisyklėse (toliau – Licencijavimo taisyklės).

  Asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia Komisijai nustatytosios formos prašymą. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 (Žin., 2011, Nr. 149-7030).

  Prašyme turi būti nurodyta:
  • pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai;
  • veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas;
  • numatoma licencijuojamos veiklos teritorija;
  • įmonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris.

  Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo licenciją norintis gauti asmuo:
  Prašyme turi nurodyti numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri apibrėžiama pridedamuose tinklų žemėlapiuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti nuosavybės teise valdomų tinklų ribas, ir pateikti elektros energijos skirstymo ir elektros energijos perdavimo įrenginių nuosavybės teisę ar teisėtą naudojimą patvirtinančius dokumentus.

  Asmuo prie prašymo turi pridėti:
  1. Asmenys, siekiantys verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veikla, prie prašymo išduoti licenciją turi pateikti dokumentus, duomenis ir informaciją (toliau – dokumentai), įrodančius, kad jie turi pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Asmenų technologiniai, finansiniai ir vadybiniai pajėgumai ir jų įvertinimo tvarka nustatyti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin., 2009, Nr. 15-635; 2011, Nr. 73‑3538).
  2. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų elektros įrenginių eksploatavimo atestatų kopijas;
  3. valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

  Asmuo, siekiantis gauti neterminuotą perdavimo veiklos licenciją, be Licencijavimo taisyklių 13 ir 14 punktuose nurodytų dokumentų turi pateikti Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-51 (Žin., 2012, Nr. 34-1698) nustatyta tvarka ir sąlygomis dokumentus apie Elektros energetikos įstatymo 53 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų įvykdymą.

  Juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, be Licencijavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytų dokumentų ir duomenų, turi pateikti:
  1. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
  2. grupių, su kuriomis juridinis asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, sąrašą:
  2.1. dėl kiekvienos iš šių grupių – įmonių, besiverčiančių bent viena iš šių veiklų: elektros gamybos, perdavimo, tiekimo, sąrašą;
  2.2. Licencijavimo taisyklių 14.2.1 punkte nurodytų įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą;
  3. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
  4. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
  5. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla;
  6. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui:
  6.1. dėl kiekvieno iš jų – kitos profesinės veiklos apibūdinimą;
  6.2. dėl kiekvieno iš jų – deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, tiekimo, perdavimo veiklas.
  7. Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, be Licencijavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytų dokumentų ir duomenų, turi pateikti:
  7.1. padalinį įsteigusio juridinio asmens dokumentus, nurodytus 1–6 punktuose;
  7.2. padalinio dokumentus, nurodytus Licencijavimo taisyklių 5 ir 6 punktuose.
  8. Asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla (integruotai elektros energetikos įmonei) ir elektros energiją skirstančiam mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi Licencijavimo taisyklių 14.1–14.6 punktų reikalavimai.

  Energetikos veiklos licencijos forma yra patvirtinta Komisijos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3-53 (Žin., 2010, Nr. 41-2026).

  Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2012, Nr. 67-3421). Šio nutarimo 3.165.1., 3.166.1., 3.167.1. punktai nustato valstybės rinkliavos dydį už licencijų išdavimą (2000 litų), o 3.165.2., 3.166.2, 3.167.2. punktai už licencijos pakeitimą, patikslinimą (1000 litų) ir 3.165.3., 3.166.3, 3.167.3. dublikatų išdavimą (150 litų).

  Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas.

  Lėšų gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752. Įmokos kodas 5774.

  Visus dokumentus Komisijai taip pat galima pateikti per Verslo vartų pranešimų dėžutę.
  Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 13:56