Dėl elektros energijos kainų

2012-12-28 Pakeisti elektros energijos buitiniams vartotojams tarifai, įsigaliosiantys nuo 2013 m. sausio 1 d.

2012-12-21 Komisija priėmė sprendimus, keičiančius elektros energijos kainas

2012-12-05 Komisija skelbia vidutinę lapkričio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-11-27 Komisija paskelbė mažųjų elektros energijos skirstytojų persiuntimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkas

2012-11-21 Nuo 2013 m. sausio 1 d. keičiasi elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams

2012-11-08 Komisija skelbia vidutinę spalio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-11-08 AB LESTO pateikė kainas ir jų taikymo tvarkas 2013 metams

2012-10-25 Komisija paskelbė elektros energijos perdavimo paslaugos kainą, tarifus ir jų taikymo tvarką 2013 metams

2012-10-12 Komisija patvirtino termofikacinėse jėgainėse pagamintos ir į tinklus tiekiamos elektros energijos supirkimo kainas 2013 metams

2012-10-12 Komisija patvirtino 2013 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetą ir kainą

2012-10-12 Komisija patvirtino elektros energijos kainų dedamąsias 2013 metams

2012-10-12 Komisija mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatė paslaugų kainų viršutines ribas 2013 metams 

2012-10-12 Komisija nustatė elektros energijos supirkimo iš Lietuvos energija, AB supirkimo kainą 2013 metams

2012-10-05 Komisija nustatė AB LESTO elektros energijos skirstymo kainos viršutines ribas 2013 metams 

2012-10-05 Komisija nustatė elektros energijos rinkos kainą 2013 metams

2012-10-05 Komisija nustatė visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2013 metams 

2012-10-05 Komisija nustatė elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas ir sisteminių paslaugų kainą 2013 metams

2012-09-28 Dėl remtinos elektros energijos, gaminamos naudojant iškastinį kurą, apimčių ir įtakos šilumos energijos bei elektros energijos kainoms

2012-10-08 Komisija skelbia vidutinę rugsėjo mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-09-27 Keičiasi elektros energijos perdavimo kainos viršutinė riba 

2012-09-04 Komisija skelbia vidutinę rugpjūčio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-08-03 Komisija skelbia vidutinę liepos mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-07-05 Komisija skelbia vidutinę birželio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-06-06 Komisija skelbia vidutinę gegužės mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-05-08 Komisija skelbia vidutinę balandžio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-04-06 Komisija skelbia vidutinę kovo mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-03-07 Komisija skelbia vidutinę vasario mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-02-10 Komisija skelbia vidutinę sausio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-02-03 Komisija patvirtinimo energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančiuosius energetikos išteklius, tarifus


Dėl teisės aktų

2012-10-12 Komisija patvirtino Taikinamojo tarpininkavimo taisykles

2012-10-12 Komisija suderino AB „Achema“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą

2012-09-27 Komisija nauja redakcija išdėstė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką 

2012-09-27 Komisija patikslino Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jų viršutinių ribų nustatymo metodiką 

2012-09-19 Komisija patvirtino Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2012-09-19 Komisija pakoregavo Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodiką

2012-09-19 Komisija patvirtino Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašą

2012-09-13 Komisija patikslino Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką 

2012-09-13 Komisija patvirtino Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką 

2012-09-06 Komisija patikslino Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą

2012-09-06 Komisija papildė Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles 

2012-09-06 Pakeista Prašymo išduoti licenciją forma

2012-07-26 Komisija patvirtino Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodiką

2012-07-26 Komisija suderino AB LESTO Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą

2012-07-26 Komisija patikslino Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinę formą 

2012-07-13 Komisija informuoja dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizavimo

2012-06-21 Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką

2012-06-14 Komisija patvirtino Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašą

2012-06-14 Komisija suderino LITGRID AB Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą

2012-06-07 Komisija patvirtino naujos redakcijos Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką

2012-06-07 Komisija patvirtino naujos redakcijos Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimus

2012-06-07 Komisija patikslino Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles

2012-06-07 Komisija patvirtino Rinkų tyrimo taisykles

2012-04-06 Komisija patikslino Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisykles

2012-04-06 Komisija papildė Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą

2012-03-15 Komisija patikslino Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką

Dėl energetikos įmonių kontrolės

2012-12-13 Komisija konstatavo, kad VIAP lėšų administratorius VIAP lėšas naudojo pagal tikslinę paskirtį

2012-09-27 Komisija baigė elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą 

2012-09-27 Komisija patvirtino elektros energijos persiuntimo paslaugų patikimumo minimalius lygius 

2012-07-26 Komisija konstatavo, kad AB LESTO skirstymo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas

2012-07-20 Komisija pradeda elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą

2012-06-14 Komisija atliko elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2012-06-14 Komisija pradeda elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą

2012-06-01 Komisija panaikino rinkos operatoriaus licenciją BALTPOOL UAB

2012-04-06 Komisija pradeda apskaitos ir kainodaros reformą elektros energetikos sektoriuje

2012-04-06 Komisija pritarė VIAP administratoriaus patikrinimo aktui

2012-04-06 Komisija įpareigojo LITGRID AB ir AB LESTO per trumpesnį terminą įvykdyti veiklų atskyrimą

2012-04-06 Komisija nurodė AB LESTO patikslinti vartotojams skelbiamą informaciją dėl atsiskaitymo už paslaugas

2012-03-15 Komisija konstatavo, kad LITGRID AB ir AB LESTO neįvykdė veiklų atskyrimo pagal Elektros energetikos įstatymą (III ES energetikos paketą)


Dėl viešųjų konsultacijų

2012-09-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatų 

2012-09-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos projekto 

2012-09-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių projekto 

2012-08-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto

2012-08-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo projekto

2012-07-27 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo projekto 

2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos projekto

2012-07-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2012-07-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl LITGRID AB parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 330–110 kV tinklų plėtros plano 2012–2021 metais

2012-07-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos projekto

2012-07-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo projekto

2012-07-04 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2012-06-29 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų

2012-06-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos

2012-06-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo projekto

2012-05-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2012-05-23 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Rinkų tyrimo taisyklių projekto

2012-05-22 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto

2012-05-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos naujos redakcijos projekto

2012-05-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto


2012-05-14 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl AB LESTO parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo tinklais tvarkos aprašo

2012-04-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų projekto

2012-04-25 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl perdavimo tinklo operatoriaus LITGRID AB parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo tinklais tvarkos aprašo

2012-04-13 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-04-13 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-03-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus AB „Achema“ parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo projekto

2012-03-21 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto

2012-03-12 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-03-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių pakeitimo projekto

2012-03-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto

2012-03-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Rinkų tyrimo taisyklių projekto

2012-02-28 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2012-01-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl elektros energijos tinklų operatorių parengtų pasinaudojimo tinklais tvarkų aprašų

2012-01-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų tarifų

2012-01-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl vidutinės svertinės kapitalo kainos energetikos sektoriuje skaičiavimo


Dėl investicijų derinimo

2012-10-25 Komisija suderino investiciją Lietuvos elektrinėje, kuri būtina užtikrinti centralizuotą šilumos tiekimą Elektrėnų mieste

2012-09-27 Komisija suderino AB „Achema“ elektros skirstymo sistemos modernizavimo investicijų projektą 

2012-09-06 Komisija suderino AB LESTO Vilijampolės transformatorių pastotės rekonstrukcijos investicijų projektą 

2012-04-25 Komisija suderino AB LESTO Šančių transformatorių pastotės rekonstrukcijos investicijų projektą

Paskutinis atnaujinimas: 2012-12-28 11:21