Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Svarbesni sprendimai
2013 metai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svarbesni sprendimai elektros energetikos sektoriuje 2013 metais


Dėl elektros energijos kainų


2014-01-03
Komisija skelbia gruodžio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą

2013-12-04 Komisija skelbia lapkričio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą


2013-11-27 Komisija paskelbė mažųjų elektros energijos skirstytojų persiuntimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkas

2013-11-27 Nuo 2014 m. sausio 1 d. mažėja elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams

2013-12-04 Komisija skelbia lapkričio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą

2013-11-22 Komisija nustatė visas 2014 metų elektros energijos kainų dedamąsias


2013-11-07 AB LESTO pateikė kainas ir jų taikymo tvarkas 2014 metams

2013-11-05 Komisija skelbia spalio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą

2013-10-24 Komisija mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatė paslaugų kainų viršutines ribas 2014 metams

2013-10-11 Komisija nustatė visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą buitiniams vartotojams

2013-10-11 Komisija nustatė visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2014 metams


2013-10-11 Komisija nustatė AB LESTO elektros energijos skirstymo kainos viršutines ribas 2014 metams

2013-10-11 Komisija nustatė visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2014 metams

2013-10-11 Komisija nustatė elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas ir sisteminių paslaugų kainą 2014 metams

2013-10-11 Komisija patvirtino 2014 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetą

2013-10-11 Komisija nustatė visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą buitiniams vartotojams


2013-10-04 Komisija skelbia rugsėjo mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą

2013-09-26 Mažėja elektros energijos perdavimo kainos viršutinė riba

2013-09-20 Komisija nustatė elektros energijos rinkos kainą 2014 metams


2013-09-03 Komisija skelbia vidutinę rugpjūčio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-08-02 Komisija skelbia vidutinę liepos mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-07-01 Komisija skelbia vidutinę birželio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-05-30 Mažėja naudojimosi elektros energijos perdavimo sistema mokestis

2013-06-03 Komisija skelbia vidutinę gegužės mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-05-03 Komisija skelbia vidutinę balandžio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-04-26 Keičiasi naujų vartotojų prijungimo prie elektros tinklų įkainiai

2013-04-05 Komisija skelbia vidutinę kovo mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-03-04 Komisija skelbia vidutinę vasario mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-02-28 Komisija patvirtinimo elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus 2013 m. II ketvirčiui

2013-02-04 Komisija skelbia vidutinę sausio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-01-04 Komisija skelbia vidutinę gruodžio mėn. elektros energijos rinkos kainą


Dėl teisės aktų

2013-12-27 Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą


2013-11-21 Pavirtinta Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą forma

2013-11-21 Komisija patvirtino Reikalavimus elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai

2013-09-26 Komisija pakoregavo Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodiką


2013-07-18 Komisija patikslino Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką

2013-07-18 Komisija pakoregavo Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašą 

2013-07-18 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles

2013-07-04 Komisija patvirtino LRAIC apskaitos modelio formavimo metodines gaires

2013-05-23 Komisija papildė Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2013-05-14 Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką

2013-05-09 Komisija patikslino Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2013-04-26 Komisija patikslino Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką

2013-02-22 Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką

2013-01-15 Komisija teikia valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose nustatymo principų aprašų projektus


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2014 01 16
Komisija konstatavo ECO Energy Systems, UAB reguliuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos pažeidimus

2014-01-16 Komisija panaikino UAB „Energo life“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos galiojimą


2014-01-06 Teismo sprendimu nestabdoma UAB „Elektra visiems“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla

2013-12-27 Komisija sustabdė UAB „Elektra visiems“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos galiojimą

2013-12-17 Komisija konstatavo AB LESTO pažeidimus panaudojant VIAP lėšas


2013-12-23 Patvirtintas Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninis-technologinis ir ekonominis modelis

2013-12-13 Dėl garantinio elektros energijos tiekimo

2013-12-09 Komisija sustabdė SKY ENERGY GROUP, UAB nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo licencijų galiojimą

2013-12-09 Komisija konstatavo UAB ,,Elektra visiems“ vykdomos reguliuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos sąlygų pažeidimus

2013-11-21 Komisija konstatavo SKY ENERGY GROUP, UAB vykdomų reguliuojamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo veiklų sąlygų pažeidimus


2013-11-13 Užbaigta LITGRID AB perdavimo sistemos operatoriaus sertifikavimo procedūra

2013-10-21 Dėl garantinio elektros energijos tiekimo

2013-10-17 Komisija numatė ilgesnį terminą elektros energijos gamybos rinkos tyrimui atlikti

2013-10-11 Reguliuojamą veiklą vykdantys ūkio subjektai įpareigoti Komisijai pateikti informaciją

2013-09-26 Komisija išsprendė ginčą buitinio vartotojo naudai

2013-09-26 Komisija numatė ilgesnį terminą elektros energijos gamybos rinkos tyrimui atlikti

2013-08-27 Komisija konstatavo, kad LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas ir išdavė neterminuotą perdavimo veiklos licenciją

2013-06-27 Komisija pakeitė elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpį

2013-06-20 Komisija atliko elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2013-05-09 Komisija pradeda elektros energijos gamybos rinkos tyrimą

2013-04-26 Komisija konstatavo, kad LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas

2013-03-06 Komisija skelbia informacijos nepateikusių elektros energijos gamintojų sąrašą 


Dėl viešųjų konsultacijų

2013 12 16 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Sankcijų skyrimo taisyklių


2013-12-30 Paskelbta viešoji konsultacija dėl ES valstybės paramos 2014–2020 metais aplinkos ir energetikos srityje gairių projekto


2013-12-02 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių

2013-12-04 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių projekto

2013-11-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo projekto


2013-10-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą formos projekto

2013-10-25 Komisija skelbia viešajai konsultacijai Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio skaičiuoklę

2013-10-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių projekto

2013-10-02 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai

2013-07-24 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo

2013-07-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl LITGRID AB parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 330–110 kV tinklų plėtros plano 2013–2022 metais

2013-06-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo

2013-06-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

2013-06-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo derinimo

2013-05-31 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl LRAIC apskaitos modelio formavimo metodinių gairių

2013-05-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių

2013-05-03 Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių

2013-04-25 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2013-04-25 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, pakeitimo projekto

2013-04-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2013-04-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo

2013-02-01 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Dėl investicijų derinimo

2013- 10-15 Komisija suderino AB LESTO investicijas, reikalingas užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą

2013-09-12 Komisija suderino ,,Lietuvos energijos gamyba“, AB cheminio vandens valymo įrenginių vandens tiekimui į kombinuoto ciklo bloką investicijų projektą 

2013-06-27 Komisija suderino Lietuvos energija, AB investiciją į rezervinės elektrinės dūmtraukio remontą

2013-05-09 Komisija pritarė AB LESTO investicijoms, reikalingoms užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą

2013-04-26 Komisija suderino Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko statybos vertę

2013-03-14 Komisija suderino AB LESTO Palemono 110/10 kV transformatorių pastotės rekonstrukcijos investicijų projektą

2013-02-22 Komisija pritarė AB LESTO Vieningo dispečerinio centro ir skirstomojo tinklo valdymo sistemos įdiegimo investicijų projektui

2013-02-22 Komisija pritarė Lietuvos elektros energetikos sistemos 330-110 kV tinklų plėtros planui 2012–2021 metais
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 11:15