Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Tarifai
Visuomeniniai tarifai LESTO nuo 2011 m. sausio 1 d.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
AB LESTO visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka nuo 2011 m. sausio 1 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šia AB LESTO visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatomos visuomeninės elektros energijos kainos bei jų taikymo tvarka AB LESTO tiekiamos elektros energijos vartotojams.
2. Ši Tvarka galioja nuo 2011 m. sausio 1 d.
3. Tvarkos 9 punktas įsigalioja nuo 2011 m. balandžio 1 d.

II. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

4. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:
Bendrovė – AB LESTO.
Tarifas – patiektos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos, galios pastoviosios dedamosios.
Tarifo planas – elektros energijos tarifo dedamųjų ir jų kainų derinys. Vartotojas atsiskaitymui už elektros energiją, patiektą vienam vartotojo objektui, Tvarkoje nustatyta tvarka gali pasirinkti vieną tarifo planą.
Energijos dedamoji – vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina. Energijos dedamoji gali būti vienos laiko zonos, dviejų laiko zonų ir diferencijuota pagal laiko intervalus.
Galios dedamoji – vieno leistinosios naudoti galios kilovato (kW) kaina vienam kalendoriniam mėnesiui, mokama už kiekvieną vartotojo objektą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos tiekimo ir (ar) vartojimo fakto.
Pastovioji dedamoji – nekintanti, t. y. nepriklausoma nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos tiekimo ir (ar) vartojimo fakto, tarifo sudėtinė dalis vienam kalendoriniam mėnesiui vienam vartotojo objektui.
Vienos laiko zonos tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.
Dviejų laiko zonų tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro dieninė energijos dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji.
Dieninė energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 7.00 val. iki 23.00 val. patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.
Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 23.00 val. iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro energijos dedamosios, diferencijuotos pagal laiko (energetikos sistemos minimalių, vidutinių, maksimalių apkrovų metu bei šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis) intervalus.
Maksimalių apkrovų laiko intervalai – laiko intervalai:
- spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą – nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;
- balandį ir rugsėjį – nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;
- gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį – nuo 9 val. iki 12 val.
Minimalių apkrovų laiko intervalai – laiko intervalai kiekvieną parą nuo 23.00 val. iki 7.00 val.
Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai – laiko intervalai šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus.
Vidutinių apkrovų laiko intervalai – laiko intervalai, neįtraukti į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir(ar) šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų laiko intervalus.
Leistinoji naudoti galia – didžiausia galia, kurią vartotojas gali naudoti iš Bendrovės tinklų bet kuriuo metu elektros energijos pirkimo–pardavimo vietoje. Leistinoji naudoti galia nurodama Bendrovės išduotose objekto prijungimo prie elektros tinklų techninėse sąlygose, o jas įvykdžius – elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyse, nuosavybės ribų aktuose ir (ar) kituose dokumentuose.
Švenčių dienos – sausio 1-oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji, gegužės 1-oji, birželio 24-oji, liepos 6-oji, rugpjūčio – 15-oji, lapkričio 1-oji, gruodžio 25, 26-oji. Lietuvos Respublikos teisės aktams nustačius naujas ar panaikinus šiame papunktyje nurodytas švenčių dienas, šios Tvarkos prasme laikoma, kad švenčių dienos yra šioje Tvarkoje nurodytos dienos.
Žemoji įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.
Vidutinioji įtampa – 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.
Aukštoji įtampa – 110 kV vardinė įtampa.
Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose. Šioje Tvarkoje nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Vasaros laiku prie šioje Tvarkoje nurodytų laikų pridedama viena valanda.
Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami (pvz., dieninė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 7.00 val. iki 23.00 val., vasaros laiku – nuo 8.00 val. iki 24.00 val. ir pan.).

III. VARTOTOJŲ GRUPĖS

5. Bendrovės elektros energijos vartotojai skirstomi į tris vartotojų grupes:
5.1. pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai – fiziniai asmenys, perkantys elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio/bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kitiems gyvenamosios paskirties objektams, nenaudojamiems su verslo ar profesija susijusiems poreikiams tenkinti);
5.2. antrosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau;
5.3. trečiosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW.

IV. ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS PIRMOSIOS GRUPĖS (BUITINIAMS) VARTOTOJAMS

6. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Tarifų planai

Standartinis

Elektrinės viryklės

12000 kWh

Kaina

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

6.1. Vienos laiko zonos tarifas:

vienos laiko zonos energijos dedamoji

ct/kWh

37,2

45,0

35,5

43,0

33,9

41,0

6.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

dieninė energijos dedamoji

ct/kWh

40,5

49,0

37,2

45,0

36,4

44,0

naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

ct/kWh

28,1

34,0

26,4

32,0

25,6

31,0

7. Tvarkos 6 punkte nurodytas „Elektrinės viryklės“ tarifo planas taikomas esant visoms šioms sąlygoms:
7.1. pirmosios grupės (buitinis) vartotojas yra pateikęs Bendrovei raštišką prašymą taikyti „Elektrinės viryklės“ tarifo planą,
7.2. objektui, kuriame vartojamai elektros energijai taikomas šis tarifo planas, yra suteikta ne mažesnė nei 7 kW leistinoji naudoti galia,
7.3. objekte, kuriame vartojamai elektros energijai taikomas šis tarifo planas, yra įrengtos stacionarios elektrinės viryklės, prijungtos prie nustatytus techninius reikalavimus atitinkančio vidaus elektros tinklo,
7.4. objektas, kuriame vartojamai elektros energijai taikomas šis tarifo planas, nėra laikinasis statinys (įskaitant, bet neapsiribojant, vagonėlius, statybų aikšteles ir pan.).

8. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, kuriems iki šios Tvarkos įsigaliojimo yra taikomas „Elektrinės viryklės“ tarifo planas, Tvarkos 7 punkte nustatyti reikalavimai netaikomi.

9. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją taip pat (be kainų, nurodytų Tvarkos 6 punkte) gali atsiskaityti šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Kaina

Namai

Namai plius

Kaina

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

9.1. Vienos laiko zonos tarifas:

pastovioji dedamoji

Lt/mėn.

8,26

10,0

16,53

20,0

vienos laiko zonos energijos dedamoji

ct/kWh

33,9

41,0

32,2

39,0

9.2. Vienos laiko zonos tarifas:

pastovioji dedamoji

Lt/mėn.

8,26

10,0

16,53

20,0

dieninė energijos dedamoji

ct/kWh

36,4

44,0

33,9

41,0

naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

ct/kWh

26,4

32,0

24,8

30,0

10. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutiniosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Kaina

be PVM

su PVM

10.1. Vienos laiko zonos tarifas:

vienos laiko zonos energijos dedamoji

ct/kWh

31,4

38,0

10.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

dieninė energijos dedamoji

ct/kWh

34,7

42,0

naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

ct/kWh

23,9

29,0

11. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai Tvarkos 6, 9 arba 10 punkte nurodytus tarifus ir tarifų planus gali pasirinkti Tvarkos 31–33 punktuose nustatyta tvarka.

12. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams taikomi tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 6, 9 ir 10 punktuose, netaikomi juridiniams asmenims, išskyrus Tvarkos 13, 14, 18 punktuose nurodytus atvejus.

13. Pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir tarifų planai, numatyti Tvarkos 6 punkto tarifo plane „Standartinis“, tarifo plane „Elektrinė viryklė“ (esant visoms Tvarkos 7 punkte nurodytoms sąlygoms) bei 9 ir 10 punktuose, taip pat taikomi vartotojams – juridiniams asmenims, perkantiems elektros energiją per atskirtas apskaitas:
13.1. socialinės globos įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;
13.2. švietimo (mokymo) įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;
13.3. Lietuvos Respublikoje įregistruotų religinių bendruomenių pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“ ir esančioms šių bendruomenių religinių vadovų ir (ar) narių nuolatine gyvenamąja vieta.

14. Tvarkos 6 punkte nurodytas tarifo planas „Standartinis“ bei 9 ir 10 punktuose nurodyti tarifai ir tarifų planai taip pat taikomi vartotojams – juridiniams asmenims, kai:
14.1. už pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams ir jų bendrosioms reikmėms, atitinkančioms Tvarkos 5.1 punkte nurodytus kriterijus, iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito sodininkų bendrija, garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, individualių namų bendrija, nurodytų bendrijų pavedimu veikiantys kiti juridiniai asmenys, kitos, nei bendrija, teisinės formos ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių nariais yra šiame papunktyje nurodyti vartotojai, arba
14.2. už daugiabučio gyvenamojo namo bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo reikmėms iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas, arba
14.3. už pastato, kuriame esančių gyvenamosios paskirties patalpų plotas (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) sudaro daugiau nei 50 proc. viso pastato naudingojo ploto, bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito šio pastato savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas.

15. Tvarkos 14 punkte nurodytais atvejais Tvarkos 6 punkto tarifo plano „Standartinis“ ir 9 punkte nustatytiems elektros energijos tarifams taikoma 1,4 ct/kWh be PVM nuolaida. Asmenims, kuriems šiame punkte nurodyta nuolaida iki Tvarkos įsigaliojimo nebuvo taikoma, ji pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio, po to, kai 14 punkte nurodyti asmenys pateikia Bendrovei dokumentus, patvirtinančius 14 punkte nurodytų funkcijų vykdymą. Šiame punkte nurodyta nuolaida netaikoma, jei:
15.1. Tvarkos 14 punkte nurodyti asmenys ir Bendrovė yra sudarę atskirą susitarimą (sutartį) dėl įmokų skirstymo ir surinkimo, informacijos apdorojimo ar kitų paslaugų, susijusių su atsiskaitymu už patiektą elektros energiją, teikimo;
15.2. Tvarkos 14 punkte nurodyti asmenys laiku neatsiskaito už patiektą elektros energiją arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, susijusius su elektros energijos skirstymu ir (ar) tiekimu. Šiuo atveju nuolaida netaikoma laikotarpį, kuriuo yra netinkamai vykdomi šiame papunktyje nurodyti įsipareigojimai. Nuolaida pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio, po to, kurį minėti įsipareigojimai įvykdomi.

16. Tvarkos 6 punkte nurodytas tarifo planas „12000 kWh“ taikomas pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, kurie atitinka visus šiuos kriterijus:
16.1. elektros energiją naudoja savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti;
16.2. per 12 kalendorinių mėnesių suvartoja ir apmoka už 12000 kWh ir daugiau elektros energijos (pirmosios grupės (buitinių) vartotojų, pasirinkusių „12000 kWh“ dviejų laiko zonų tarifo planą, dieninės bei naktinės, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamųjų suvartojimas sumuojamas);
16.3. yra pateikę Bendrovei rašytinį prašymą priskirti ir taikyti „12000 kWh“ tarifo planą.

17. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, kuriems buvo taikomas „12000 kWh“ tarifo planas ir kurie per 12 kalendorinių mėnesių suvartojo ir apmokėjo elektros energijos mažiau nei 12000 kWh, pasibaigus 12 kalendorinių mėnesių, už per juos suvartotą elektros energiją sumokėta suma perskaičiuojama pagal tarifus, galiojusius iki Tvarkos 16.3 punkte nurodyto prašymo pateikimo. Pateikus 16.3 punkte nurodytą prašymą ir per 12 kalendorinių mėnesių suvartojus 12000 kWh ir daugiau elektros energijos, pakartotinai prašymo taikyti šį tarifo planą ateinantiems 12 kalendorinių mėnesių pateikti nereikia.

18. Žemės ūkio veiklos subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus, taikomos tokios pat elektros energijos kainos ir tarifai, kaip ir pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, bei minėtame įstatyme nustatytos galios dedamosios mokėjimo lengvatos. Šios nuostatos taikomos tik pateikus Bendrovei prašymą.
Žemės ūkio veiklos subjektai, pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų kovo 31 d. pateikia Bendrovei teisės aktuose nustatytus dokumentus, būtinus tolesniam pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifų arba galios dedamosios mokesčio lengvatų taikymui.
Žemės ūkio veiklos subjektui, iki kovo 31 d. nepateikusiam Bendrovei nurodytų dokumentų, pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir (arba) galios dedamosios mokesčio lengvata nuo balandžio 1 d. nebetaikomi, o jo už elektros energiją, patiektą per sausio, vasario ir kovo mėnesius, mokėtina suma perskaičiuojama, taikant iki lengvatos taikymo pradžios šiam subjektui taikytus antrosios ir (ar) trečiosios grupės vartotojų tarifų planus. Šio punkto nuostatos galioja tiek, kiek galioja atitinkamos Elektros energetikos įstatymo nuostatos. Pasikeitus Elektros energetikos įstatymo nuostatoms, šio Tvarkos punkto nuostatos taikomos tiek, kiek jos atitinka įstatymo nuostatas.

V. ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS ANTROSIOS GRUPĖS VARTOTOJAMS

19. Antrosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Tarifų planai

I planas

II planas

III planas

Kaina, be akcizo ir PVM

19.1. Vienos laiko zonos tarifas:

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,82

6,73

10,85

vienos laiko zonos energijos dedamoji

ct/kWh

38,6

31,4

28,4

19.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,82

6,73

10,85

dieninė energijos dedamoji

ct/kWh

40,1

32,4

29,1

naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

ct/kWh

33,0

27,5

25,1

20. Antrosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutiniosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Tarifų planai

I planas

II planas

III planas

Kaina, be akcizo ir PVM

20.1. Vienos laiko zonos tarifas:

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,64

4,34

9,04

vienos laiko zonos energijos dedamoji

ct/kWh

30,8

29,3

27,7

20.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,64

4,34

9,04

dieninė energijos dedamoji

ct/kWh

31,8

30,1

28,3

naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

ct/kWh

27,0

25,9

24,7

21. Antrosios grupės vartotojai, priklausomai nuo elektros tinklų, iš kurių tiekiama elektros energija konkrečiam vartotojo objektui, įtampos, Tvarkos 31–33 punktuose nustatyta tvarka objektui gali pasirinkti vieną iš 19 ar 20 punktuose nustatytų vienos laiko zonos arba dviejų laiko zonų tarifų planų.

22. Antrosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems tarifo plano, taikomas I (pirmas) vienos laiko zonos arba I (pirmas) dviejų laiko zonų tarifo planas, atsižvelgiant į tai, iš kokios įtampos elektros tinklų vartotojas gauna elektros energiją, bei į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas atitinkamame vartotojo objekte.

VI. ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS TREČIOSIOS GRUPĖS VARTOTOJAMS

23. Trečiosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Tarifų planai

I planas

II planas

III planas

Kaina, be akcizo ir PVM

23.1. Vienos laiko zonos tarifas:

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,82

6,73

10,85

vienos laiko zonos energijos dedamoji

ct/kWh

38,6

31,4

28,4

23.2. Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,82

6,73

10,85

maksimalių apkrovų energijos dedamoji

ct/kWh

46,6

37,3

33,5

vidutinių apkrovų energijos dedamoji

ct/kWh

36,9

30,1

27,3

šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji

ct/kWh

33,0

27,5

25,1

minimalių apkrovų energijos dedamoji

ct/kWh

33,0

27,5

25,1

24. Trečiosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutiniosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Tarifų planai

I planas

II planas

III planas

Kaina, be akcizo ir PVM

24.1. Vienos laiko zonos tarifas:

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,64

4,34

9,04

vienos laiko zonos energijos dedamoji

ct/kWh

30,8

29,3

27,7

24.2. Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:

galios dedamoji

Lt/kW/mėn.

1,64

4,34

9,04

maksimalių apkrovų energijos dedamoji

ct/kWh

36,4

34,5

32,5

vidutinių apkrovų energijos dedamoji

ct/kWh

29,6

28,2

26,6

šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji

ct/kWh

27,0

25,9

24,7

minimalių apkrovų energijos dedamoji

ct/kWh

27,0

25,9

24,7

25. Trečiosios grupės vartotojai, priklausomai nuo elektros tinklų, iš kurių tiekiama elektros energija konkrečiam vartotojo objektui, įtampos, Tvarkos 31–33 punktuose nustatyta tvarka objektui gali pasirinkti vieną iš 23 ar 24 punktuose nustatytų vienos laiko zonos arba diferencijuoto pagal laiko intervalus tarifų planų.

26. Trečiosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems tarifo plano, taikomas I (pirmas) vienos laiko zonos arba I (pirmas) diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifo planas, atsižvelgiant į tai, iš kokios įtampos elektros tinklų vartotojas gauna elektros energiją, bei į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar diferencijuotas pagal laiko intervalus) yra įrengtas atitinkamame vartotojo objekte.

27. Trečiosios grupės vartotojai ir skirstomųjų tinklų operatoriai (lokaliojo elektros tinklo savininkai), nepriklausomai nuo to, iš kokios įtampos elektros tinklų gauna elektros energiją, už reaktyvinės elektros energijos generavimą į Bendrovės elektros tinklą moka – 4 ct/kVArh, o už jos suvartojimą – 2 ct/kVArh.

VII. VISUOMENINIO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO PASLAUGOS KAINA

28. Visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugos kaina:

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

Visuomeninio elektros energijos tiekimo paslauga

ct/kWh

0,37

29. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina taikoma vartotojams, perkantiems elektros energiją iš Bendrovės, kai vartotojas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba jo pasirinktas nepriklausomas tiekėjas atsisakė tiekti šiam vartotojui elektros energiją ir vartotojas negali pasirinkti kito nepriklausomo tiekėjo, jei teisės aktai nenustato kitaip.

VIII. ELEKTROS ENERGIJOS KAINA VARTOTOJAMS, KURIE NEPASIRINKO NEPRIKLAUSOMO TIEKĖJO

30. Trečiosios grupės vartotojai, kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 100 kW ir daugiau, už elektros energiją atsiskaito kaina, kuri nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis.

IX. TVARKOS TAIKYMO YPATUMAI

31. Vartotojo pasirinktas tarifas ar tarifo planas gali būti keičiamas ne dažniau kaip vieną kartą per 12 kalendorinių mėnesių nuo pasirinkto tarifo ar tarifo plano taikymo dienos. Šis reikalavimas netaikomas, jei vartotojas tarifą ar tarifo planą pageidauja pakeisti po elektros kainų jam pakeitimo.

32. Vartotojas, pageidaujantis pakeisti tarifą ar tarifo planą, pateikia prašymą Bendrovei.

33. Naujas tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo:
33.1. pirmosios kalendorinės kito (po prašymo pateikimo) mėnesio dienos tuo atveju, kai nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio, arba
33.2. skaitiklio keitimo (perprogramavimo) dienos.

34. Pastovioji dedamoji neskaičiuojama tiems vartotojų objektams, kuriems elektros energijos tiekimas yra nutrauktas Bendrovės iniciatyva dėl netinkamo vartotojo įsipareigojimų atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir kitas susijusias paslaugas vykdymo.

35. Tais atvejais, kai vienam vartotojo objektui elektros energija tiekiama iš žemosios ir vidutiniosios įtampų elektros tinklų, laikoma, kad elektros energija tiekiama dviem vartotojo objektams ir kiekvienam iš jų yra suteikta visa objekto leistinoji naudoti galia.

36. Jeigu elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su Bendrovės ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba taip, kad elektros apskaitos prietaisu neapskaitomos technologinės elektros energijos sąnaudos vartotojo tinklo dalyje arba apskaitomos sąnaudos Bendrovės tinklo dalyje, tai nesutampančios elektros tinklo dalies technologinės sąnaudos (kWh) apskaičiuojamos pagal Bendrovės patvirtintą metodiką ir vartotojo su Bendrove tarpusavyje suderintus bei elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytus duomenis. Už šias technologines sąnaudas apmoka nesutampančios tinklo dalies savininkas šiomis kainomis:
36.1. vartotojo pasirinkto tarifo plano vienos laiko zonos tarifu (antrosios grupės vartotojams ir trečiosios grupės vartotojams, atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu), arba
36.2. vartotojo pasirinkto tarifo plano vidutinių apkrovų laiko intervalo energijos dedamosios kaina (trečiosios grupės vartotojams, atsiskaitantiems diferencijuotais pagal laiko intervalus tarifais).
Šio punkto nuostatos netaikomos pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams.

37. Vartotojas, viršijęs objekto leistinąją naudoti galią, už viršytą galios dalį (skirtumą tarp faktinės maksimalios mėnesio galios ir leistinosios naudoti galios) privalo sumokėti Bendrovei trigubą vartotojo objektui taikomo tarifo plano galios dedamosios kainą.

38. Vartotojui sumažinus ar padidinus leistinąją naudoti galią, galios dedamoji pagal naują leistinąją naudoti galią pradedama skaičiuoti nuo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties ar atitinkamo jos priedo pakeitimo dienos.

39. Vartotojai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, turi pareigą mokėti akcizą už perkamą elektros energiją, sumoka Bendrovei jos išrašytoje sąskaitoje nurodyto dydžio akcizą. Mokėtina suma apskaičiuojama Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

40. Visuomeninės elektros energijos kainos taikomos vartotojams, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją.

41. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms elektros energijos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros energijai, ši Tvarka nekeičiama, o atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.
Paskutinis atnaujinimas: 2012-11-29 15:46