Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Tarifai
Visuomeniniai tarifai LESTO nuo 2013 m. sausio 1 d.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
AB LESTO visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka nuo 2013 m. sausio 1 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šia AB LESTO visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatomos visuomeninės elektros energijos kainos bei jų ir garantinio elektros energijos tiekimo kainų taikymo tvarka AB LESTO tiekiamos elektros energijos vartotojams.
2.Ši Tvarka įsigalioja ir galioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
3. Pasibaigus Tvarkos galiojimo laikotarpiui ir nepatvirtinus naujų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos, Tvarka galioja iki naujų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos įsigaliojimo.

II. NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

4. Šioje Tvarkoje naudojamos sąvokos:
Bendrovė – AB LESTO.
Tarifas patiektos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos, galios, patikimumo kategorijos, pastoviosios dedamosios.
Tarifo planas – elektros energijos tarifo dedamųjų ir jų kainų derinys. Vartotojas atsiskaitymui už elektros energiją, patiektą vienam vartotojo objektui, Tvarkoje nustatyta tvarka gali pasirinkti vieną tarifo planą.
Energijos dedamoji – vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina. Energijos dedamoji gali būti vienos laiko zonos ir dviejų laiko zonų.
Galios dedamoji – vieno leistinosios naudoti galios kilovato (kW) kaina vienam kalendoriniam mėnesiui, mokama už kiekvieną vartotojo objektą elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos tiekimo ir (ar) vartojimo fakto.
Pastovioji dedamoji – nekintanti, t. y. nepriklausoma nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos tiekimo ir (ar) vartojimo fakto, tarifo sudėtinė dalis vienam kalendoriniam mėnesiui vienam vartotojo objektui.
Patikimumo kategorijos dedamoji tarifo sudėtinė dalis, mokama už vartotojo kiekvieno objekto vieną leistinosios naudoti galios kilovatą vienam kalendoriniam mėnesiui, elektros energijos pirkimo – pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos persiuntimo, tiekimo ir (ar) vartojimo fakto, atsižvelgiant į konkrečiam objektui Bendrovės suteiktą patikimumo kategoriją. Patikimumo kategorijos suprantamos taip, kaip tai nustato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės.
Vienos laiko zonos tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.
Dviejų laiko zonų tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro dieninė energijos dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji.
Dieninė energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 7.00 val. iki 23.00 val. patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.
Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 23.00 val. iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.
Leistinoji naudoti galia – didžiausia galia, kurią vartotojas gali naudoti iš Bendrovės tinklų bet kuriuo metu elektros energijos pirkimo – pardavimo vietoje. Leistinoji naudoti galia nurodama Bendrovės išduotose objekto prijungimo prie elektros tinklų techninėse sąlygose, o jas įvykdžius – elektros energijos pirkimo – pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyse, nuosavybės ribų aktuose ir (ar) kituose dokumentuose.
Žemoji įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.
Vidutinė įtampa – 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.
Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose.
Šioje Tvarkoje nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Vasaros laiku prie šioje Tvarkoje nurodytų laikų pridedama viena valanda.
Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami (pvz., dieninė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 7.00 val. iki 23.00 val., vasaros laiku – nuo 8.00 val. iki 24.00 val. ir pan.).

III. VARTOTOJŲ GRUPĖS

5. Bendrovės elektros energijos vartotojai skirstomi į tris vartotojų grupes:
5.1. pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai – fiziniai asmenys, perkantys elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio/bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kitiems gyvenamosios paskirties objektams, nenaudojamiems su verslo ar profesija susijusiems poreikiams tenkinti);
5.2. antrosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau.
5.3. trečiosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW.

IV. ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS PIRMOSIOS GRUPĖS (BUITINIAMS) VARTOTOJAMS

6. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

     Mato
vnt.

Tarifų planai

        Standartinis

Elektrinės viryklės

    12000 kWh

Kaina

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

6.1. Vienos laiko zonos tarifas:

 

vienos laiko zonos energijos dedamoji

    ct/kWh

   41,4

   50,1

   40,2

   48,7

    38,6

   46,7

6.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

 

dieninė energijos dedamoji

ct/kWh

   44,7

   54,1

   43,4

   52,5

   41,6

   50,3

 

naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

      ct/kWh

   33,9

   41,0

   33,1

   40,0

   32,1

   38,8

7. Tvarkos 6 punkte nurodytas „Elektrinės viryklės“ tarifo planas taikomas esant visoms šioms sąlygoms:
7.1. pirmosios grupės (buitinis) vartotojas yra pateikęs Bendrovei raštišką prašymą taikyti „Elektrinės viryklės“ tarifo planą,
7.2. objektui, kuriame vartojamai elektros energijai taikomas šis tarifo planas, yra suteikta ne mažesnė nei 7 kW leistinoji naudoti galia,
7.3. objekte, kuriame vartojamai elektros energijai taikomas šis tarifo planas, yra įrengtos stacionarios elektrinės viryklės, prijungtos prie nustatytus techninius reikalavimus atitinkančio vidaus elektros tinklo,
7.4. objektas, kuriame vartojamai elektros energijai taikomas šis tarifo planas, nėra laikinasis statinys (įskaitant, bet neapsiribojant, vagonėlius, statybų aikšteles ir pan.),
8. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, kuriems iki šios Tvarkos įsigaliojimo yra taikomas „Elektrinės viryklės“ tarifo planas, Tvarkos 7 punkte nustatyti reikalavimai netaikomi.
9. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją taip pat (be kainų, nurodytų Tvarkos 6 punkte) gali atsiskaityti šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Tarifų planai

Namai

Namai plius

Kaina

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

9.1. Vienos laiko zonos tarifas:

 

pastovioji dedamoji

Lt/mėn.

8,26

10,0

16,53

20,0

vienos laiko zonos energijos dedamoji

ct/kWh

37,6

45,5

36,2

43,8

9.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

 

pastovioji dedamoji

Lt/mėn.

8,26

10,0

16,53

20,0

dieninė energijos dedamoji

ct/kWh

40,3

48,8

38,7

46,8

naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

ct/kWh

31,3

37,9

30,3

36,7

10. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Kaina

be PVM

su PVM

10.1.

Vienos laiko zonos tarifas:

 

vienos laiko zonos energijos dedamoji

ct/kWh

35,2

42,6

10.2.   Dviejų laiko zonų tarifas:

 

dieninė energijos dedamoji

ct/kWh

      37,8

45,7

naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

ct/kWh

     29,4

35,6

11. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai Tvarkos 6, 9 arba 10 punkte nurodytus tarifus ir tarifų planus gali pasirinkti Tvarkos 26–30 punktuose nustatyta tvarka.
12. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams taikomi tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 6, 9 ir 10 punktuose, netaikomi juridiniams asmenims, išskyrus Tvarkos 13, 14, 24 punktuose nurodytus atvejus.
13. Pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 6 punkto tarifo plane „Standartinis“, tarifo plane „Elektrinės viryklės“ (esant visoms Tvarkos 7 punkte nurodytoms sąlygoms) bei 9 ir 10 punktuose, taip pat taikomi vartotojams – juridiniams asmenims, perkantiems elektros energiją per atskirtas apskaitas:
13.1. socialinės globos įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;
13.2. švietimo (mokymo) įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;
13.3. Lietuvos Respublikoje įregistruotų religinių bendruomenių pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“ ir kurios yra šių religinių bendruomenių vadovų ir (ar) narių nuolatine gyvenamąja vieta;
13.4. socialinio būsto pastatams ir (ar) patalpoms, kurios atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus reikalavimus bei kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“.
14. Tvarkos 6 punkte nurodytas tarifo planas „Standartinis“ bei 9 ir 10 punktuose nurodyti tarifai ir tarifų planai taip pat taikomi vartotojams – juridiniams asmenims, kai:
14.1. už pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams ir jų bendrosioms reikmėms, atitinkančioms Tvarkos 5.1 punkte nurodytus kriterijus, iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito sodininkų bendrija, garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, individualių namų bendrija, nurodytų bendrijų pavedimu veikiantys kiti juridiniai asmenys, kitos, nei bendrija, teisinės formos ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių nariais yra šiame papunktyje nurodyti vartotojai, arba
14.2. už daugiabučio gyvenamojo namo bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo reikmėms iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas, arba
14.3. už pastato, kuriame esančių gyvenamosios paskirties patalpų plotas (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) sudaro daugiau nei 50 proc. viso pastato naudingojo ploto, bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito šio pastato savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas.
15. Tvarkos 14 punkte nurodytais atvejais Tvarkos 6 punkto tarifo plano „Standartinis“ ir
9 punkte nustatytiems elektros energijos tarifams taikoma 1,4 ct/kWh be PVM nuolaida. Asmenims, kuriems šiame punkte nurodyta nuolaida iki Tvarkos įsigaliojimo nebuvo taikoma, ji pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio po to, kai 14 punkte nurodyti asmenys pateikia Bendrovei dokumentus, patvirtinančius 14 punkte nurodytų funkcijų vykdymą. Šiame punkte nurodyta nuolaida netaikoma, jei:
15.1. Tvarkos 14 punkte nurodyti asmenys ir Bendrovė yra sudarę atskirą susitarimą (sutartį) dėl įmokų skirstymo ir surinkimo, informacijos apdorojimo ar kitų paslaugų, susijusių su atsiskaitymu už patiektą elektros energiją, teikimo;
15.2. Tvarkos 14 punkte nurodyti asmenys laiku neatsiskaito už patiektą elektros energiją arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, susijusius su elektros energijos skirstymu ir (ar) tiekimu. Šiuo atveju nuolaida netaikoma tiek mėnesių, kiek yra netinkamai vykdomi šiame papunktyje nurodyti įsipareigojimai (bet ne mažiau nei vienas mėnuo). Nuolaida pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) po to, kurį minėti įsipareigojimai įvykdomi.
16. Tvarkos 6 punkte nurodytas tarifo planas „12000 kWh“ taikomas pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, kurie atitinka 18 punkto sąlygas ir visus šiuos kriterijus:
16.1. elektros energiją naudoja savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti;
16.2. per 12 kalendorinių mėnesių suvartoja ir apmoka už 12000 kWh ir daugiau elektros energijos (pirmosios grupės (buitinių) vartotojų, pasirinkusių „12000 kWh“ dviejų laiko zonų tarifo planą, dieninės bei naktinės, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamųjų suvartojimas sumuojamas);
16.3. yra pateikę Bendrovei rašytinį prašymą priskirti ir taikyti „12000 kWh“ tarifo planą.
17. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, kuriems buvo taikomas „12000 kWh“ tarifo planas ir kurie per 12 kalendorinių mėnesių suvartojo ir apmokėjo elektros energijos mažiau nei 12000 kWh, pasibaigus 12 kalendorinių mėnesių, už per juos suvartotą elektros energiją sumokėta suma perskaičiuojama pagal tarifus, galiojusius iki Tvarkos 16.3 punkte nurodyto prašymo pateikimo. Pateikus 16.3 punkte nurodytą prašymą ir per 12 kalendorinių mėnesių suvartojus
12000 kWh ir daugiau elektros energijos, pakartotinai prašymo taikyti šį tarifo planą ateinantiems 12 kalendorinių mėnesių pateikti nereikia.
18. Tvarkos 6 punkte nurodytas tarifo planas „12000 kWh“ nuo 2013 m. sausio 1 d. naujai nebesuteikiamas bei nepratęsiamas ir taikomos šios papildomos sąlygos:
18.1. Vartotojams, kurie yra pasirinkę tarifo planą „12000 kWh“ iki šios Tvarkos įsigaliojimo ir kuriems 12 kalendorinių mėnesių laikotarpis baigiasi šios Tvarkos galiojimo metu, tarifo plano „12000 kWh“ taikymas nebepratęsiamas;
18.2. Vartotojams, kurių objektuose taikomas tarifo planas „12000 kWh“, pasibaigus šio tarifo plano galiojimo laikotarpiui ir vartotojui nepasirinkus kito tarifo plano, priskiriamas tarifo planas „Standartinis“, atsižvelgiant į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas atitinkamame vartotojo objekte.
19. Pirmosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems visuomeninės elektros energijos tarifo plano, taikomas tarifo planas „Standartinis“, atsižvelgiant į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas vartotojo objekte.

V. VISUOMENINIO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO PASLAUGOS KAINA

 20. Visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugos kaina:

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

Visuomeninio elektros energijos tiekimo paslauga

ct/kWh

0,49

21. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina taikoma vartotojams, perkantiems elektros energiją iš Bendrovės, kai vartotojas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba jo pasirinktas nepriklausomas tiekėjas atsisakė tiekti šiam vartotojui elektros energiją ir vartotojas negali pasirinkti kito nepriklausomo tiekėjo, jei teisės aktai nenustato kitaip.

VI. GARANTINĖS ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO KAINOS TAIKYMAS

22. Antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (įskaitant ir žemės ūkio veiklos subjektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus), kurie nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo, taikomas garantinis elektros energijos tiekimas.
23. Antrosios ir trečiosios grupės vartotojai, nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo, už elektros energiją atsiskaito kaina, kurią sudaro vartotojo pasirinkto elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifo plano kaina ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punktu nustatyta garantinio elektros energijos tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama visuomeniniam tiekėjui nustatytų elektros energijos įsigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainų sumai pritaikius koeficientą 1,25. Elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifų planų pasirinkimą ir taikymą reglamentuoja AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarka.
24. Žemės ūkio veiklos subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus, taikomos tokios pat elektros energijos kainos ir tarifai, kaip ir pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams bei minėtame įstatyme nustatytos galios dedamosios ir patikimumo kategorijos dedamosios mokėjimo lengvatos. Šios nuostatos taikomos tik pateikus Bendrovei raštišką prašymą.
Žemės ūkio veiklos subjektai, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų kovo 31 d. pateikia Bendrovei teisės aktuose nustatytus dokumentus, būtinus tolesniam pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifų arba galios ir patikimumo kategorijos  dedamosios mokesčio lengvatų taikymui.
Žemės ūkio veiklos subjektui, iki kovo 31 d. nepateikusiam Bendrovei nurodytų dokumentų, pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir (arba) galios dedamosios bei patikimumo kategorijos dedamosios mokesčio lengvata nuo balandžio 1 d. nebetaikomi, o jo už elektros energiją, patiektą per sausio, vasario ir kovo mėnesius, mokėtina suma perskaičiuojama, taikant iki lengvatos taikymo pradžios šiam subjektui taikytus antrosios ir (ar) trečiosios grupės vartotojų tarifų planus.
Šio punkto nuostatos galioja tiek, kiek galioja atitinkamos Elektros energetikos įstatymo nuostatos. Pasikeitus Elektros energetikos įstatymo nuostatoms, šio Tvarkos punkto nuostatos taikomos tiek, kiek jos atitinka įstatymo nuostatas.
25. Antrosios ir trečiosios grupės vartotojai, kuriems taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, mokėdami pagal pasirinktus tarifų planus už elektros energijos persiuntimo paslaugas sumoka ir patikimumo kategorijos dedamąją, priklausomai nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos ir leistinosios naudoti galios dydžio.

VII. TVARKOS TAIKYMO YPATUMAI

26. Vartotojo pasirinktas tarifas ir (ar) tarifo planas gali būti keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per 12 kalendorinių mėnesių nuo pasirinkto tarifo ir (ar)  tarifo plano taikymo dienos.
27.  Vartotojui pakeitus objektui suteiktą patikimumo kategoriją, jam taikomų tarifo ar tarifo plano patikimumo kategorijos dedamosios keitimas laikomas tarifo ir (ar) tarifo plano pasirinkimu ar keitimu, kuriam taikomas Tvarkos 26 punkto reikalavimas.
28. Tvarkos 26 punkto reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne dažniau kaip kartą per 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų elektros kainų pakeitimo.
29. Vartotojas, pageidaujantis pakeisti tarifą ar tarifo planą, pateikia prašymą Bendrovei.
30. Naujas tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo:
30.1. pirmosios kalendorinės kito (po prašymo pateikimo) mėnesio dienos tuo atveju, kai nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio, arba
30.2. skaitiklio sumontavimo, keitimo (perprogramavimo) dienos.
31. Pastovioji dedamoji neskaičiuojama tiems vartotojų objektams, kuriems elektros energijos tiekimas yra nutrauktas Bendrovės iniciatyva dėl netinkamo vartotojo įsipareigojimų atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir kitas susijusias paslaugas vykdymo.
32. Vartotojai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, turi pareigą mokėti akcizą už perkamą elektros energiją, sumoka Bendrovei jos išrašytoje sąskaitoje nurodyto dydžio akcizą. Mokėtina suma apskaičiuojama Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
33. Visuomeninės elektros energijos kainos taikomos vartotojams, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją.
34. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms elektros energijos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros energijai, ši Tvarka nekeičiama, o atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2012-12-31 16:22