Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Karjera

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

SIŪLO DARBĄ

Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyresniajam specialistui, dirbančiam pagal darbo sutartį.

Darbo vieta – Vilnius

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:


- nagrinėti reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų pateiktus investicinius projektus pagal Komisijos patvirtintą energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašą, atlikti finansinį investicinių projektų pagrindimą ir ekonominį projektų įvertinimą, siekiant nustatyti šilumos gamintojų investicijų efektyvumą, atsiperkamumą bei įtaką kainai;
- kontroliuoti Komisijos suderintų investicijų vykdymą, tam, kad būtų užtikrinamas planuotas investicijų efektyvumas;
- nagrinėti ūkio subjektų paklausimus dėl prisijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų, siekiant visiems ūkio subjektams užtikrinti skaidrias ir nediskriminacines prisijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygas;
- nagrinėti ūkio subjektų paklausimus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų taikymo, siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis;
- siekiant vykdyti teisės aktais Komisijai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėti reguliuojamų ūkio subjektų ir vartotojų vartojimo ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, bei rengti ginčo, kurie įforminami Komisijos pirmininko ar jo įgalioto asmens, kuriam yra pavesta priimti sprendimą, pasirašyta išvada, sprendimus;
- siekiant vykdyti teisės aktais Komisijai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauti nagrinėjant ginčus tarp reguliuojamų ūkio subjektų dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, ir teikti siūlymus rengiamoms Komisijos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams;
- pagal savo kompetenciją konsultuoti ir teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms gaminamos šilumos kainų taikymo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti Komisijos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją;
- dalyvauti Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų skyriaus išvadas bei nutarimų projektus;
- dalyvauti sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti Skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
- Skyriaus vedėjo pavedimu vykdyti kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

- turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą;
- būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);    
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu:
Verkių g. 25 C, Vilnius, arba el. paštu agne.stankeviciute@regula.lt
Išsamesnė informacija telefonu 8 5 233 0766


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija siūlo darbą Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyresniajam specialistui, dirbančiam pagal darbo sutartį.

Darbo pobūdis:
- kaupti, tikrinti ir analizuoti elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, rengti ketvirtines elektros energijos rinkos ataskaitas bei teikti pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų formų;
- rengti elektros energijos rinkos kainų nustatymo ir rinkos priežiūros metodikas bei kitų teisės aktų projektus, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Elektros energetikos įstatymo kainodaros reikalavimus;
- rengti teisės aktų projektus dėl didmeninės rinkos priežiūros bei vykdyti didmeninės elektros energetikos rinkos priežiūrą bei analizę, siekiant užtikrinti didmeninės elektros rinkos iškraipymų;
- nagrinėti ir teikti siūlymus Komisijai dėl perdavimo sistemos operatoriaus 10 metų investicijų plano, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus bei užtikrinti pagrįstą investicijų apimtį;
- atlikti elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikti išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams;
- kaupti kitų šalių praktiką dėl išmaniųjų tinklų pritaikymo elektros energetikos sektoriuje, dalyvauti teikiant pasiūlymus dėl išmaniųjų tinklų plėtojimo galimybių vertinimo ir jų plėtros skatinimo, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis;
- tikrinti elektros energetikos įmonių pateiktus skaičiavimus, kad pateiktų pagal kompetenciją išvadas dėl jų ir užtikrintų teisės aktų reikalavimus;
- dalyvauti reguliuotojų organizuojamose darbo grupėse didmeninės elektros energijos rinkos priežiūros klausimais, susitikimuose bei Komisijos posėdžiuose ir pasitarimuose, rengti pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams;
- dalyvauti rengiant atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;
- dalyvauti ruošiant darbo metinį planą ir darbo metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai;
- rengti informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.


Reikalavimai:
-
turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
- mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
- išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, rengti teisės aktus, dalykinius raštus ir kitus dokumentus;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu:

Verkių g. 25 C, Vilnius, arba el. paštu agne.stankeviciute@regula.lt

Išsamesnė informacija telefonu 8 5 233 0766