2013 02 01
Siekiant skaidriai ir objektyviai nustatyti elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo principus bei suteikti galimybę atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams naudotis teisės aktuose nustatytais paramos būdais, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

• numatytas perteklinės elektros energijos supirkimo tarifo nustatymas visoms atsinaujinančių energijos išteklių technologijoms;
• atsisakyta elektrinių diferenciacijos ribos pagal elektrinių įrengtąją galią iki 30 kW;
• keičiami technologinio pajėgumo koeficientai, atsižvelgiant į sparčiai tobulėjančias technologijas, jų efektyvumo didėjimą ir fiksuotų tarifų mažėjimą Europos Sąjungos šalyse;
• tikslinamas investuotino kapitalo apimties elektros energijos jėgainei prijungti prie operatoriaus tinklų nustatymas, atsižvelgiant į pasikeitusius prijungimo prie tinklų išlaidų kompensavimo dydžius ir Lietuvoje susiklosčiusią situaciją, kai prie elektros tinklų prijungiami santykinai mažesni (t. y. <5 MW) gamybos įrenginiai;
• numatytas balansavimo paslaugos priedo nustatymas prie taikomo fiksuoto tarifo dydžio;
• keičiama informacijos Komisijai pateikimo tvarka ir apimtis, aiškiai nurodant gamintojų ir operatorių prievoles pateikti reikiamus dokumentus.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. vasario 8 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-02-01