Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pritarė Lietuvos elektros energetikos sistemos 330-110 kV tinklų plėtros planui 2012–2021 metais

Komisija, išanalizavusi LITGRID AB parengtą Lietuvos elektros energetikos sistemos 330-110 kV tinklų plėtros planą 2012–2021 metais (toliau – Planas) konstatavo, kad:

Planas atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas, Baltijos valstybių energijos rinkos ir jungčių planą (BEMIP), Europos elektros tinklų perdavimo sistemos operatorių organizacijos (ENTSO-E) 10 metų tinklų plėtros planą, Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją.

• Plano projektai suskirstyti į šias pagrindines grupes:
- strateginiai projektai (LitPol Link 1, LitPol Link 2, NordBalt jungtys, tinklo paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais);
- perdavimo tinklo patikimumo projektai (transformatorinių pastočių rekonstrukcija ir statyba, elektros linijų statyba);
- informacinių technologijų ir telekomunikacijų projektai (telekomunikacijų ir valdymo sistemos, technologinių priemonių diegimas, kompiuterinė ir programinė įranga);
- perdavimo tinklo projektai vartotojų ir gamintojų iniciatyva (330 kV Av Steel transformatorinės pastotės statyba).

Numatoma plano projektų bendra vertė per 10 metų sudarys daugiau nei 3,038 mlrd. Lt.

Komisija posėdyje LITGRID AB įpareigojo:
-
suderinti Plane nurodytus investicinius projektus, įskaitant jų finansavimo struktūrą, Komisijoje teisės aktų nustatyta tvarka;
- per 40 dienų nuo II ketvirčio pabaigos ir per 40 dienų nuo ataskaitinių metų pabaigos pateikti Komisijai Lietuvos energetikos sistemos 330-110 kV tinklų plėtros plano 2012–2021 metais įgyvendinimo ataskaitą;
- nusprendus nevykdyti, atidėti arba nutraukti Plane nurodytų investicinių projektų vykdymą, taip pat pasikeitus teisės aktams, turintiems įtakos strateginių projektų pasikeitimams ir (ar) jų įgyvendinimo būtinybei, pateikti informaciją apie tokius sprendimus ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo LITGRID AB.

Informacija parengta 2013-02-22