Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nauja redakcija išdėstė Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą

Atlikus nepriklausomų šilumos gamintojų verslo sąlygų analizę ir nustačius esminius veiksnius, kliudančius konkurencijai šilumos gamybos sektoriuje, Komisija nauja redakcija išdėstė Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą.

Įtvirtintos šios esminės sąlygos superkant šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kartu užtikrinant vartotojų lūkesčius apsirūpinti šilumos energija mažiausiomis sąnaudomis bei garantuojant šilumos tiekimo sistemos patikimumą:

Nustatomos sąlygos, kokiais principais bus skaičiuojama superkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų kaina, jeigu šilumos tiekėjas neturi arba turi nepakankamai šilumos gamybos įrenginių pajėgumų. Kai šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių galios nepakanka vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, tokiu atveju palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skaičiuojamos kaip šilumos tiekėjo atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamosios dedamosios konkrečioje sistemoje ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų, veikiančių toje sistemoje, šilumos gamybos kainų (kintamosios ir pastoviosios dedamųjų), svertinis vidurkis.
Jei šilumos tiekėjas konkrečioje sistemoje šilumos gamybos įrenginių nevaldo, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos kaip atitinkamoje sistemoje veikiančių reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos kainų (kintamosios ir pastoviosios dedamųjų) svertinis vidurkis.
Patikslinta iš reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kaina. Numatyta, kad tuo atveju, kai reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas užtikrina rezervinę galią, o šilumos tiekėjas už šią paslaugą atsiskaito mokėdamas pastovų mokėjimą (Lt/mėn./kW), toks nepriklausomas šilumos gamintojas konkuruoja su kintama kainos dalimi (ct/kWh). Taip pat numatyta, kad nepriklausomas šilumos gamintojas gali parduoti šilumą už mažesnę nei pagal nustatytas dedamąsias apskaičiuota šilumos gamybos kainą.
Įtvirtinta prievolė dėl informacijos atskleidimo. Reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai apie ateinančio mėnesio šilumos kainos dedamąsias (kintamąją ir pastoviąją) viešai praneša ne vėliau kaip 17 einamojo kalendorinio mėnesio dieną, šilumos tiekėjas apie ateinantį mėnesį ketinamas taikyti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas viešai praneša ne vėliau kaip 18 einamojo kalendorinio mėnesio dieną. Be to, šilumos tiekėjai ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos skelbia praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, šilumos tiekėjo pagamintos šilumos kiekį ir iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nupirktą šilumos kiekį.
Detaliau apibrėžtos nepriklausomų šilumos gamintojų prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygos. Šilumos tiekėjas nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius prijungia per tarpinį šilumokaitį arba tiesiogiai. Taip pat numatyta, kad, jei nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis, jis kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją, kuri teikia motyvuotą išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo.

Informacija parengta 2013-02-28