Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Informacija aukcionų laimėtojams

Komisija, reaguodama į aukcionų laimėtojų paklausimus, kokie turi būti vykdomi tolesni veiksmai laimėjus aukcioną, informuoja, jog pagrindiniai gamintojų, ketinančių statyti bet kokio tipo elektrinę, naudojančią atsinaujinančių išteklių energiją, vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai yra numatyti Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašuose, kurie yra patvirtinti elektros tinklų operatorių ir suderinti su Komisija. Šiuos aprašus galite rasti čia.

Pirmiausiai pažymėtina, jog gamintojai, laimėję aukcioną, vadovaujantis Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo 36.2 punktu, privalo per 3 mėnesius nuo paskelbimo skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtoju dienos kreiptis į Energetikos ministeriją dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo.

Kiti pagrindiniai etapai yra šie:
1. prijungimo sąlygų išdavimas;
2. techninių projektų prijungimo prie elektros tinklo daliai ir gamintojo elektrinės daliai parengimas;
3. prijungimo prie elektros tinklo dalies techninio projekto projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi ir patvirtinimo iš operatoriaus gavimas;
4. prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;
5. operatoriaus pritarimas gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui;
6. statybas leidžiančių dokumentų gavimas;
7. prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų padidinimą (esant tokiai būtinybei);
8. komercinių sutarčių sudarymas;
9. prijungimo prie elektros tinklo dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas, vykdomas techninio vertinimo komisijos;
10. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų-pažymų (paleidimo derinimo darbams) gavimas;
11. įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai – objektų derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;
12. statybų užbaigimo procedūros;
13. elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas.

Periodiškai Komisija sulaukia paklausimų ir dėl galimybės perleisti aukciono laimėtojo teises ir pareigas kitam asmeniui bei perleisti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus. Informuojame, jog leidimus plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus pagal kompetenciją išduoda Energetikos ministerija.

Energetikos ministerija 2013 m. kovo 28 d. raštu yra informavusi, jog pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 straipsnio 5 dalies 6 punktą leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduodamas gamintojui pateikus patvirtinimą apie aukcione laimėtą fiksuotą tarifą skatinamai kvotai. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmeniui (juridiniam arba fiziniam), laimėjusiam minėtą aukcioną, ir neišduodamas asmeniui, perėmusiam skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėjusio asmens teises ir pareigas.

Pagal Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 16 dalį ir Veiklos elektros eneregtikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių 49 punktą leidimų turėtojai neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį. Asmuo, kuris baigė vystyti elektrinės statybos projektą pagal turimą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, turi teisę kreiptis į Energetikos ministeriją su prašymu gauti leidimą gaminti elektros energiją. Leidimo gaminti elektros energiją negali gauti kitas asmuo, kuris perėmė šio elektrinės statybos projekto vystymo teisę iš leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus turinčio asmens.

Asmuo gali perleisti elektros energijos gamybos objektą, kuriam jau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, kitam asmeniui. Šiuo atveju, pagal Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo 62 punktą, perleistam energiją gaminančiam objektui skatinimo priemonių skatinamojo supirkimo tarifo ir kitų skatinimo priemonių taikymas nepanakinamas ir tęsiamas. Naujas elektrinės savininkas turi kreiptis į Energetikos ministeriją su prašymu gauti naują leidimą gaminti elektros energiją senojo pagrindu.

Informacija parengta 2013-04-08