2013 04 25
Siekiant skaidriais, objektyviais ir mažiausios finansinės naštos vartotojams principais nustatyti elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo kriterijus, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

- įvedamas kc koeficientas, atskiriantis operacinių sąnaudų ir sąnaudų, prilygintų žaliavos (kuro) įsigijimo sąnaudoms, kiekius, tenkančius elektros energijos gamybai ir šilumos energijos gamybai;
- nustatytas kr koeficientas, atskiriantis investuotino kapitalo apimtį elektros energijos jėgainei įsteigti, kurioje elektros energijos gamybai naudojami rekonstruoti elektros energijos įrenginiai;
- numatyta nauja diferenciacinė riba elektros energijos jėgainėms, kuriose naudojama biomasė, t. y. išskirta elektrinių grupė, kuriose rekonstruojami elektros energijos gamybos įrenginiai, pakeičiant juose naudojamo kuro rūšį, ir pritaikant šiuos įrenginius gaminti elektros energiją, naudojant biomasę.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gegužės 6 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.