2013 04 26
Siekiant suvienodinti atskiruose teisės aktuose šilumos priskyrimo karštam vandeniui ruošti normatyvus, Komisija papildė Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką (toliau – Metodika).

Metodika papildyta nuostata, kad gyventojams teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkus apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai centralizuotai paruoštas karštas vanduo perkamas iš karšto vandens tiekėjo arba, kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, apskaičiuojant šilumos kiekį 1 m³ šalto vandens pašildyti naudojamas šilumos kiekis, nustatytas karšto vandens kainos formulės kintamojoje dedamojoje, kuris prilyginamas šalto vandens pašildymo normatyvui.

Informacija parengta 2013-04-26