Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių

Siekiant užtikrinti skaidrų ir aiškų elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaičiavimą, Komisija kartu su UAB „PricewaterhouseCoopers“ parengė ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių projektą (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:

apibrėžta ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) koncepcija ir jos taikymo principai;
nustatyta, kad perdavimo sistemos ir skirstymo tinklo modeliavimas bus atliekamas 5 ir 10 metų laikotarpiams, t. y. bus atliekamas tikslinis modeliavimas, kuris kiekvienais metais, atsižvelgus į pasikeitusias faktines aplinkybes, galės būti patikslinamas;
apibrėžta modeliuojama rinka, numatant, kad perdavimo ir skirstymo rinkose atitinkamai po 100 proc. užima perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ir skirstymo tinklo operatorius AB LESTO. Atsižvelgiant į tai, atliekamas hipotetinio efektyviai veikiančio operatoriaus vertinimas, t. y. šie neoptimizuoti hipotetiniai veikiantys operatoriai vėliau bus optimizuoti, taikant techninio-technologinio modelio rengimo principus;
įvardytos pagrindinės technologijos ir tinklo topologijos optimizavimo principai, siūlant taikyti „išdegintų mazgų“ principą, kuris taikytinas kaip geriau atspindintis dabartinę situaciją Lietuvos rinkoje;
nustatytos geografinės prielaidos, supaprastinančios realią situaciją, kadangi neįmanoma sumodeliuoti kiekvieno atskiro vartotojo ar gamintojo bei jų vartojimo ir gamybos charakteristikų;
reglamentuoti vidutinių kapitalo kaštų nustatymo metodai nusidėvėjimo sąnaudoms skaičiuoti, t. y. šios sąnaudos gali būti skaičiuojamos tiesiai proporcingu, ekonominiu, anuiteto ir indeksuoto anuiteto metodais. Be to, nustatyti turto vertės nustatymo metodai: istorinis ir einamosios vertės, kurie bus naudojami kurti LRAIC apskaitų modelį;
sudarytas perdavimo sistemos ir skirstymo tinklų operatorių teikiamų paslaugų, pagal kurias operatoriai privalės vesti atskirą sąnaudų apskaitą, sąrašas;
įtvirtinta bendra LRAIC modelio struktūra, kurioje pateikiami pagrindiniai LRAIC modelio formavimo principai tiek tinklo modeliavimo, tiek kapitalo bei operacinių kaštų priskirimo kiekvienam tinklo elementui;
numatytas elektros energijos paklausos įvertinimo principas – elektros energijos paklausos pikinės apkrovos prognozės atskiriems įtampos lygiams bus paremtos esamos paklausos pikine apkrova ir numatomu pikinės apkrovos kitimu. Paklausa ateinantiems 5–10 metų bus prognozuojama pagal turimą perdavimo sistemos ir skirstymo tinklų informaciją ir bus lyginama su tarptautinio lygio Lietuvos rinkos poreikių pikinės apkrovos ataskaita.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gegužės 17 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-05-03