2013 05 31
Siekiant užtikrinti skaidrumą energetikos sektoriuje, gaunant išsamius ir aiškius duomenis apie vykdomą veiklą iš energetikos įmonių, Komisija nauja redakcija išdėstė ir teikia viešajai konsultacijai Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklų projektą (toliau – Projektas).

Projektas taikomos energetikos įmonėms, kurioms reikalingos licencijos, leidimai, atestatai ir (ar) kurioms taikomos valstybės reguliuojamos kainos, nepriklausomai nuo to, ar įmonė vykdo reguliuojamą veiklą, ar ne.

Esminiai pakeitimai Projekte:

- įpareigotas gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius teikti gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą;
- nustatyti informacijos teikimo reikalavimai įmonėms, kurios privalo vykdyti gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimus ar turi rinkos operatoriaus licenciją;
- numatytas detalesnės informacijos teikimas Komisijai apie gamtinių dujų vartotojus, o asmenims, įgyvendinantiems Europos bendrojo intereso projektą, – reikalavimas kartą per metus pateikti informaciją apie to projekto pažangą ir patirtas sąnaudas;
- papildyti reikalavimai informacijai, kurią Komisijai teikia nepriklausomi šilumos gamintojai, skirstomųjų ir perdavimo tinklų operatoriai bei elektros energijos gamintojai;
- nustatyta pareiga elektros energijos gamintojams, kurie naudoja mišrų kurą, kiekvieną mėnesį Komisijai pateikti kuro balanso ataskaitą.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. birželio 30 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-05-31