Komisija suderino UAB „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

2013 06 14
Komisija, išanalizavusi UAB „Sūduvos vandenys“ 2011 metų faktines sąnaudas paslaugoms palaikyti, nepripažino pagrįstomis beveik 970 tūkst. Lt sąnaudų, ir, įvertinusi įmonės 2012–2016 metais planuojamas atlikti investicijas, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 5,96 Lt/m³ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

UAB „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

UAB „Sūduvos vandenys“ centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančius vartotojus. 2007–2011 metais įmonė į vandentvarkos ūkį investavo 75,022 mln. Lt, iš jų 54,635 mln. Lt – Europos Sanglaudos fondo lėšos.

Didžiausias projektas – Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba, pardėta 2011 metais (projekto vertė 26,954 mln. Lt, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo dalis – 21,705 mln. Lt). Projektas skirtas kurti komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Marijampolėje, kurie apdoros nuotekų dumblą, susidarantį Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Šakių ir Vilkaviškio nuotekų valymo įrenginiuose. Pradėjus eksploatuoti dumblo apdorojimo įrenginius, bus sumažintas dumblo tūris, išgaunamos biodujos ir panaudojamos tolimesniame dumblo utilizavimo procese, sumažinta grunto ir požeminio vandens tarša. Numatoma projekto pabaiga – 2013 metų lapkričio mėn.

Iš viso per šį laikotarpį paklota 41,25 km vandentiekio tinklų, 43,62 km nuotekų tinklų, pastatyta 10 nuotekų siurblinių, 3 geriamojo vandens trečio kėlimo stotys, prie vandens tiekimo tinklų sudaryta galimybė prisijungti 955 vartotojams (prisijungė 878 vartotojai), prie nuotekų tvarkymo tinklų sudaryta galimybė prisijungti 1135 vartotojams (prisijungė 865 vartotojai).

2012–2014 metų UAB „Sūduvos vandenys“ veiklos ir plėtros plane numatyta įgyvendinti investicijų už 42,833 mln. Lt, iš jų 30,982 mln. Lt – Europos Sanglaudos fondo lėšos. Įmonė 2014 metais ketina užbaigti įgyvendinti 2011 metais pradėtą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Marijampolės savivaldybėje (Sasnavoje, Igliaukoje , Liudvinave), iš viso per šį laikotarpį planuojama pakloti 3,97 km vandentiekio ir 6,85 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti 195 vartotojams ir 525 – prie nuotekų tinklų, pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Marijampolės savivaldybės Sasnavos, Igliaukos, Liudvinavo gyvenvietėse, rekonstruoti Marijampolės miesto vandens gerinimo įrenginius, pastatyti dumblo tvarkymo įrenginius.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 84,7 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 76,7 proc. Marijampolės savivaldybės gyventojų. Planuojama, kad iki 2015 metų ne mažiau, kaip 85,5 proc. Marijampolės savivaldybės gyventojų bus aprūpinti centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu ir 78,8 proc. – nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Praėjusiais metais UAB „Sūduvos vandenys“ pardavė 2133 tūkst. m³ vandens ir priklauso II vandens tiekėjų grupei (parduodama nuo 1501 iki 7500 tūkst. m³ vandens per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Marijampolės savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-06-14