Komisija pakoregavo Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašą

2013 07 18
Siekiant užtikrinti efektyvesnę ir aiškesnę vartotojų ir energetikos įmonių skundų bei ginčų nagrinėjimo procedūrą privaloma išankstine ne teismo tvarka, Komisija pakoregavo Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos užsakymu atliktą tyrimą bei atlikto tyrimo metu nustatytas kylančias teisinio reglamentavimo ir identifikavimo problemas dėl alternatyvių vartotojų ginčų sprendimo mechanizmų taikymo bei plėtros galimybių, Apraše atlikti šie esminiai pakeitimai:

- įvesta nauja „vartojimo ginčo“ kategorija, apibrėžiama kaip buitinio vartotojo, vartotojo ir skundžiamos energetikos įmonės konfliktas, kylantis iš vartojimo sutartinių teisinių santykių, kuris grindžiamas pažeistais buitinio vartotojo ar vartotojo teisiniais interesais. Tokiu būdu „skundu“ laikomas asmens kreipimasis į Komisiją dėl vartojimo ginčo išsprendimo, t. y. rašytinis buitinio vartotojo ar vartotojo kreipimasis į Komisiją, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti bei išspręsti vartojimo ginčą;

- numatyta „ginču“ laikyti energetikos įmonės ir skundžiamos energetikos įmonės konfliktą, kylantį iš komercinių sutartinių teisinių santykių, kuris grindžiamas pažeistais energetikos įmonės teisiniais interesais. Tokiu būdu, „prašymas išspręsti ginčą“ būtų rašytinis pareiškėjo, t. y. energetikos įmonės kreipimasis dėl pažeistų jos teisių ar teisėtų interesų, susijusių su skundžiamos energetikos įmonės veikla ar neveikimu, gynimo.

Informacija parengta 2013-07-18