2013 07 18
Komisija, siekdama nustatyti aiškias ir skaidrias gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo bei sąnaudų paskirstymo taisykles, parengė ir patvirtino Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašą.

Esminės gamtinių dujų įmonių vykdomų veiklų apskaitos atskyrimo nuostatos:

Įvedama speciali reguliavimo veiklos apskaita, numatant tam tikrus apskaitos standartus reguliuojamos veiklos apskaitai. Reguliuojamos gamtinių dujų įmonės privalės vesti apskaitą pagal Komisijos patvirtintus reikalavimus, atskiriant pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo, laikymo, tiekimo, kitoms reguliuojamoms ir nereguliuojamoms veikloms. Tai sudarys sąlygas aiškiai atskirti reguliuojamą ir nereguliuojamą veiklas.
Aiški ir visiems vienoda sąnaudų sisteminė klasifikacija: išskiriamos trys sąnaudų kategorijos (tiesioginių, netiesioginių ir bendrųjų), taip pat sudarytas sąnaudų grupių sąrašas. Tai užtikrins reguliavimo apskaitos objektyvumą ir palyginamumą.
Numatytas ribojančių veiksnių sąrašas, nurodant, kokios sąnaudos ir kokia apimtimi yra įtraukiamos į reguliuojamų paslaugų savikainą. Apribojimų sąrašas veiks kaip papildomas slenkstis sąnaudų grupėms, praėjusioms principų, ypač priežastingumo ir objektyvo, filtrą.
Skaidrumo užtikrinimas, numatant, kad visa informacija apie kiekvieną verslo vienetą ir investicijų grąžą (išskyrus konfidencialią) bus viešai skelbiama tiek gamtinių dujų įmonių interneto puslapiuose, tiek Komisijos tinklalapyje www.regula.lt.

Informacija parengta 2013-07-18