Komisija gamtinių dujų įmonėms nustatė minimalius teikiamų paslaugų kokybės lygius

2013 09 26
Komisija, nustatydama minimalius gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų reikalavimus, informuoja vartotojus, kokie parametrai dėl tinklo techninės kokybės yra keliami perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriams. Metams pasibaigus, Komisija apibendrina nuo perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių priklausančių veiksnių gamtinių dujų tiekimo nutraukimo priežastis.

Minimalūs lygiai nustatomi remiantis konkrečios dujų įmonės paskutinių 3 metų kokybės rodiklių vidurkiu. Gamtinių dujų įmonės teikiamų paslaugų kokybės rodiklius teikia nuo 2009 m. Gamtinių dujų tiekimo nutraukimai, kurie įvyko dėl „force majeure“ ar dėl išorinio poveikio priežasčių, kokybės rodikliams įtakos neturi.

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų patikimumas vertinamas pagal šiuos rodiklius:

- neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės skaičius;
- neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės suminė trukmė;
- laiku išsiųstų atsakymų į prašymą ar skundą procentinė dalis.

2014 m. naujas penkerių metų kainų viršutinių ribų reguliavimo periodas prasidės AB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“ ir AB agrofirmai „Josvainiai“.

Gamtinių dujų perdavimo operatoriaus licenciją Lietuvoje turi tik viena įmonė – AB „Amber Grid“.

1 lentelė. Perdavimo veiklos kokybės rodikliai

Rodiklis

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Vidurkis

Neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės skaičius

0

0

0

0

Suminė nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės trukmė (val. ir min.)

0

0

0

0

Laiku išsiųsti atsakymai į prašymą ar skundą (proc.)

100

100

100

100


Įvertinus pateiktus duomenis, Komisija perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ 2014–2018 m. kainų viršutinių ribų reguliavimo periodui nustatė šiuos minimalius kokybės rodiklių lygius: nutraukimų skaičiaus – 0, nutraukimų trukmės – 0, laiku išnagrinėtų atsakymų dalis – 100 proc.

Gamtinių dujų skirstymo paslaugų patikimumas vertinamas pagal šiuos rodiklius:
- SAIDI (vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės);
- SAIFI (vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės);
- avarinės tarnybos atvykimų laiku procentinė dalis;
- laiku išsiųstų atsakymų procentinė dalis;
- laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti procentinė dalis;
- laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų procentinė dalis.

2 lentelė. AB „Lietuvos dujos“ skirstymo veiklos kokybės rodikliai

Rodiklis

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Vidurkis

Neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės SAIDI

0,492

0,3666

0,4644

0,441

Neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės SAIFI

0,00556

0,00527

0,0059

0,00558

Avarinės tarnybos atvykimas laiku tikrinti vartotojo pranešimo apie nuotėkį (proc.)

100

100

100

100

Laiku išsiųsti atsakymai (proc.)

93,3

96,3

96,69

95,43


Įvertinus pateiktus faktinius duomenis, skirstymo sistemos operatoriui AB „Lietuvos dujos“ 2014–2018 m. kainų viršutinių ribų reguliavimo periodui Komisija nustatė šiuos minimalius kokybės rodiklių lygius: vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės – 0,441, vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės – 0,00558, avarinės tarnybos atvykimų laiku procentinė dalis – 100 proc., laiku išsiųstų atsakymų procentinė dalis – 95,43 proc.

AB agrofirma „Josvainiai“ faktinės rodiklių reikšmės pateikiamos 3 lentelėje.

3 lentelė. AB agrofirma „Josvainiai“ skirstymo veiklos kokybės rodikliai

Rodiklis

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Vidurkis

Neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės SAIDI

0

0

0

0

Neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės SAIFI

0

0

0

0

Avarinės tarnybos atvykimas laiku tikrinti vartotojo pranešimo apie nuotėkį (proc.)

100

100

100

100

Laiku išsiųsti atsakymai (proc.) 

100

100

100

100


Įvertinus pateiktus faktinius duomenis, skirstymo sistemos operatoriui AB agrofirmai „Josvainiai“ 2014–2018 m. kainų viršutinių ribų reguliavimo periodui Komisija nustatė šiuos minimalius kokybės rodiklių lygius: vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės – 0, vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės – 0, avarinės tarnybos atvykimų laiku procentinė dalis – 100 proc., laiku išsiųstų atsakymų procentinė dalis 100 proc.

Komisija posėdyje taip pat nustatė naujų vartotojų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų minimalius kokybės lygius:
• laiku išsiųsti atsakymai naujam vartotojui į jo prašymą prijungti (proc.);
• laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungti nauji vartotojai (proc.).

Kadangi AB „Amber Grid“ veiklą pradėjo tik 2013 m. rugpjūčio 1 d. ir nėra galimybės suskaičiuoti 3 metų paslaugų kokybės rodiklių vidurkių, Komisija perdavimo sistemos nenustatė minimalių kokybės rodiklių naujam reguliavimo periodui. AB „Lietuvos dujos“ faktinės šių rodiklių reikšmės pateiktos 4 lentelėje.

4 lentelė. AB „Lietuvos dujos“ naujų vartotojų sistemų prijungimo paslaugos kokybės rodiklių ataskaita

Rodiklis

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Vidurkis

Laiku naujam vartotojui į jo prašymą prijungti išsiųsti atsakymai (proc.)  

100

100

100

100

Sutartyje nustatytu laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungti nauji vartotojai (proc.)  

1,8

2,8

1,7

2,1


Įvertinus pateiktus duomenis, Komisija AB „Lietuvos dujos“ nustatė šiuos naujų vartotojų sistemų prijungimo minimalius kokybės lygius: laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti procentinė dalis – 100 proc., laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų procentinė dalis – 2,1 proc.

AB agrofirma „Josvainiai“ faktinės šių rodiklių reikšmės pateiktos 5 lentelėje.

5 lentelė. AB agrofirma „Josvainiai“ naujų vartotojų sistemų prijungimo paslaugos kokybės rodiklių ataskaita

Rodiklis

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Vidurkis

Laiku naujam vartotojui į jo prašymą prijungti išsiųsti atsakymai (proc.)

100

100

100

100

Sutartyje nustatytu laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungti nauji vartotojai (proc.)  

0

0

0

0


Įvertinus pateiktus faktinius duomenis, Komisija skirstymo sistemos operatoriui AB agrofirmai „Josvainiai“ nustatė šiuos minimalius kokybės rodiklių lygius: laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti procentinė dalis – 100 proc., laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų procentinė dalis – 0 proc.

Komisija 2013 m. rugsėjo 26 d. posėdyje minimalius paslaugų kokybės lygius nustatė AB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“ ir AB agrofirmai „Josvainiai“, nes 2014 m. sausio mėn. šioms įmonėms prasideda naujas penkerių metų kainų viršutinių ribų reguliavimo periodas. Kitų dujų įmonių – UAB „Intergas“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Druskininkų dujos“ ir AB „Achema“ minimalūs paslaugų kokybės lygiai nustatyti Komisijos 2012 m. spalio 25 d. posėdyje.

Informacija parengta 2013-09-26