Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Dėl garantinio elektros energijos tiekimo

Atsižvelgiant į nepriklausomų elektros energijos tiekėjų paklausimus dėl terminų ir tvarkos, kuria vadovaujantis nepriklausomas tiekėjas turi informuoti apie sutarties nutraukimą, bei kuriais atvejais visuomeniniam tiekėjui kyla pareiga teikti garantinio elektros energijos tiekimo paslaugą, Komisija informuoja, kad šiuos klausimus reglamentuoja Elektros energetikos įstatymo 44 ir 46 straipsniai bei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (toliau – Taisyklės).

Pirma, Elektros energetikos įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nepriklausomas tiekėjas, prieš nutraukdamas elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su vartotoju, privalo prieš 3 savaites apie tai raštu pranešti tinklų operatoriui, prie kurio valdomų tinklų yra prijungti vartotojo įrenginiai. Taisyklių 23 punkte papildomai numatyta pareiga nepriklausomam tiekėjui apie elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą informuoti ir vartotoją (numatytas 30 kalendorinių dienų terminas) bei, atsižvelgiant, jog nepriklausomo tiekimo veikla reguliuojama, o priežiūrą vykdo Komisija, ši informacija apie pirkimo-pardavimo sutarčių nutraukimą turėtų būti pateikta ir Komisijai.

Antra, garantinis elektros energijos tiekimas, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, gali būti taikomas dviem atvejais: (1) kai vartotojai Elektros energetikos įstatyme nustatytais terminais nepasirenka nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar (2) kai vartotojo pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su vartotojais sąlygomis (manytina, tokie atvejai gali būti, kai sustabdoma ar panaikinama nepriklausomo tiekimo licencija/leidimas, bankrotas, nepriklausomas tiekėjas nebegali užtikrinti elektros energijos tiekimo nesant sutarčių dėl balansavimo ir t. t.). Visuomeninis tiekėjas, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, privalo informuoti raštu vartotoją apie pradėtą teikti garantinio tiekimo paslaugą, o vartotojas per 3 savaites nuo šio rašytinio pranešimo dienos gali pasirinkti nepriklausomą tiekėją arba pasirašyti garantinio tiekimo sutartį su visuomeniniu tiekėju. Garantinio tiekimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai.

Garantinio tiekimo schema:


Informacija parengta 2013-10-21