Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Dėl galimybės šilumos tiekėjams sąžiningai konkuruoti savo šilumos gamybos įrenginiais

Komisija, reaguodama į rinkos dalyvių paklausimus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 36³ straipsniu, teikia viešą išaiškinimą dėl galimybės šilumos tiekėjams sąžiningai konkuruoti savo šilumos gamybos įrenginiais.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 1 straipsnio 2 dalis numato šiuos tikslus:

1) mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams;
2) šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją;
3) ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus;
4) didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą;
5) gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius;
6) mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.

Šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šilumos gamyba grindžiama šilumos gamintojų konkurencija.

Atsižvelgus į nurodytas Šilumos ūkio įstatymo nuostatas, darytina išvada, kad visiems šilumos gamybos veiklą vykdantiems ūkio subjektams turi būti užtikrinta galimybė sąžiningai konkuruoti, siekiant užtikrinti mažiausias šilumos gamybos sąnaudas, kurios turi įtakos šilumos kainų vartotojams dydžiui.

Iš to darytina išvada, kad šilumos tiekėjai turi teisę sąžiningai konkuruoti su nepriklausomais šilumos gamintojais. Tokiu atveju, šilumos tiekėjui taikomi tie patys šilumos supirkimo reikalavimai, kaip ir nepriklausomiems šilumos gamintojams. Pažymėtina, kad šilumos tiekėjo sprendimas gaminti šilumą atskirais savo valdomais įrenginiais, kaip ir priimant sprendimą pirkti atitinkamus šilumos kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų, turi būti priimtas vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintais tikslais, Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 (Žin., 2010, Nr. 122-6254, 2013, Nr. 25-1250) (toliau – Supirkimo tvarka), nustatyta tvarka ir Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytais prioritetais. Šilumos tiekėjo nurodytai kainai už šilumą, pagamintą savo valdomuose šilumos gamybos įrenginiuose, taikomas reikalavimas siūlyti ne didesnę atskirų šilumos gamybos įrenginių gaminamos šilumos kainą (kintamąją dedamąją) nei naudota skaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas pagal Supirkimo aprašo 10 punktą.

Pažymėtina, kad, šilumos tiekėjui nusprendus konkuruoti savo valdomais šilumos gamybos įrenginiais, jam mutatis mutandis taikomi Supirkimo aprašo 28 punkte nepriklausomiems šilumos gamintojams nustatyti šilumos supirkimo reikalavimai.

Informacija parengta 2013-10-24