Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Patvirtintas Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninis-technologinis ir ekonominis modelis

Siekiant užtikrinti skaidrų ir aiškų elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaičiavimą, Komisija kartu su UAB „PricewaterhouseCoopers“ parengė ir patvirtino  Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gaires ir LRAIC modelį.

Esminės LRAIC modelio nuostatos:

apibrėžta ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų LRAIC koncepcija ir jos taikymo principai;
• nustatyta, kad perdavimo sistemos ir skirstymo tinklo modeliavimas bus atliekamas 5 ir 10 metų laikotarpiams, t. y. bus atliekamas tikslinis modeliavimas, kuris kiekvienais metais, atsižvelgus į pasikeitusias faktines aplinkybes, galės būti patikslintas;
apibrėžta modeliuojama rinka, t. y. nustatyta, kad perdavimo ir skirstymo rinkose atitinkamai po 100 proc. užima perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ir skirstymo tinklo operatorius
AB LESTO. Atsižvelgiant į tai atliekamas hipotetinio efektyviai veikiančio operatoriaus vertinimas, t. y. šie neoptimizuoti hipotetiniai veikiantys operatoriai vėliau bus optimizuoti taikant techninio–technologinio modelio rengimo principus;
įvardyti pagrindiniai technologijų ir tinklo topologijų optimizavimo principai, numatant taikyti „išdegintų mazgų“ principą*, kuris geriau atspindi dabartinę situaciją Lietuvos rinkoje;
nustatytos geografinės prielaidos, kurios supaprastina realią situaciją, kadangi neįmanoma sumodeliuoti kiekvieno atskiro vartotojo ar gamintojo bei jų vartojimo ir gamybos charakteristikų;
reglamentuoti dalies kapitalo kaštų nustatymo metodai, pagal kuriuos skaičiuojamos nusidėvėjimo sąnaudos, t. y. šios sąnaudos gali būti skaičiuojamos tiesiai proporcingu, ekonominiu, anuiteto ir indeksuoto anuiteto metodais, ir turto vertės nustatymo metodai: istorinis ir einamosios vertės, kurie bus naudojami LRAIC apskaitos modeliui kurti;
sudarytas perdavimo sistemos ir skirstymo tinklų operatorių paslaugų sąrašas, pagal kurį operatoriai privalės vesti atskirą sąnaudų apskaitą;
įtvirtinta bendra LRAIC modelio struktūra, kurioje pateikiami pagrindiniai LRAIC modelio formavimo principai, taikomi tiek tinklo modeliavimo, tiek kapitalo bei operacinių kaštų priskyrimo kiekvienam tinklo elementui.

Elektros energetikos sektoriuje ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelis bus taikomas nuo 2015 metų.

*„Išdegintų mazgų“ principas – pagal šį principą hipotetinis efektyviai veikiantis tinklas formuojamas atsižvelgiant į esamo tinklo topologiją bei tinklo elementų geografinę buvimo vietą ir tik atskiri tinklo elementai teritorijoje yra modeliuojami kaip hipotetiniai efektyviai veikiantys.


Informacija parengta 2013-12-23