2014 01 16
2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Šilumos kainų nustatymo metodikai (toliau – Metodika), Komisija posėdyje priėmė sprendimus, detalizuojančius naują šilumos kainodarą ir užtikrinančius aiškesnį apskaitos atskyrimą.

Komisija suderino 22 šilumos įmonių ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, kurie nėra numatyti Metodikoje. Jei konkrečių atvejų nereglamentuoja Metodika, jiems subjektai pasirenka ekonomiškai pagrįstą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį ir jį taiko suderinę su Komisija.

Posėdyje Komisija taip pat priėmė sprendimus dėl šilumos tiekėjų, valdančių daugiau negu vieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, neprivalomo apskaitos atskyrimo pagal sistemas: įsigaliojusioje naujos redakcijos Metodikoje numatyta, kad apskaita turi būti atskiriama pagal centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, išskyrus atvejus, kai reguliuojančioji institucija (Komisija arba savivaldybės) priima motyvuotus sprendimus dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo pagal atskiras centralizuoto šilumos tiekimo sistemas.

Apskaitos atskyrimas sudaro sąlygas išgryninti saugiam ir patikimam šilumos tiekimui būtinąsias sąnaudas bei nustatyti pagrįstas šilumos kainas.

Informacija parengta 2014-01-16