PATVIRTINTA
                                                                                    Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
                                                                                  komisijos pirmininko 2012 m. sausio 9 d.
                                             įsakymu Nr. O1-3

INFORMACIJOS TEIKIMAS IR KONSULTAVIMAS

Eil.
Nr.
PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas-
2.Administracinės paslaugos versija1
3.Administracinės paslaugos pavadinimasAsmenų informavimas ir konsultavimas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) kompetencijai priklausančiais klausimais vykdant ,,vieno langelio“ funkcijas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasPrašymai gali būti teikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai pareiškėjui atvykus į Komisiją), siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Žodiniai prašymai telefonu arba pareiškėjui atvykus į įstaigą gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją ar konsultaciją galima pateikti tuoj pat.
Atsakymas valstybine kalba pareiškėjui įteikiamas tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu (asmeniui atvykus į Komisiją, telefonu, siunčiama paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu).  Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. O3-157 (Žin., 2008, Nr. 125-4791);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoPareiškėjas turi pateikti prašymą, kuriame nurodo kokią informaciją ar konsultaciją pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti prašymą.
Jeigu dėl informacijos ar konsultacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Raštu teikiami prašymai turi būti parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu), įskaitomai, ir asmenų pasirašyti.
Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja Komisija. Esant poreikiui, Komisija bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna iš jų informaciją.
8.Administracinės paslaugos teikėjasKomisijos Elektros, Dujų, Komunalinių paslaugų, Teisės, Bendrųjų reikalų skyriaus specialistai, kurių kontaktinė informacija skelbiama Komisijos internetinėje svetainėje adresu http://www.regula.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/.
9.Administracinės paslaugos vadovasL. e. Elektros skyriaus vedėjo pareigas Edvardas Norkeliūnas, tel. 2135241, el. paštas edvardas.norkeliunas@regula.lt;
Dujų skyriaus vedėjas Renatas Pocius, tel. 2397826, el. paštas renatas.pocius@regula.lt;
Komunalinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Skinderytė, tel. 213 9268, el. paštas vilma.skinderyte@regula.lt;
Teisės skyriaus vedėja Vilma Adamavičiūtė, tel. 2135021, el. paštas vilma.adamaviciute@regula.lt
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Loreta Kimutytė, tel. (8-5) 213 9208, el. p. loreta.kimutyte@regula.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėAsmeniui atvykus į Komisiją arba pateikus klausimą telefonu, informacija suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.
Informacija ar konsultacija raštu pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu prašoma didelės apimties ar sudėtingos informacijos, Komisijos pirmininkas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešama pareiškėjui, nurodant pratęsimo priežastis. Jeigu pareiškėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo įstaigoje dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma laisva. Jame turi būti nurodyti privalomi rekvizitai ir duomenys, aprašyti 6 punkte.
Rekomenduojamą prašymo formą galima rasti Komisijos interneto svetainėje adresu
http://www.regula.lt/lt/vartotojams/.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis. Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja Komisija. Dokumentams apdoroti Komisijoje naudojama kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAdministracinė paslauga yra galutinė.
Jei visa prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, prašymas jai persiunčiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Jei pareiškėjas kreipėsi žodžiu, Komisija iš karto informuoja pareiškėją ir nurodo, į kokią įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dalis prašomos informacijos yra Komisijoje ir ją galima pateikti atskirai nuo visos prašomos informacijos, Komisija pateikia turimą informaciją, o dėl kitos informacijos dalies persiunčia pareiškėjo prašymą įstaigai, kuri ją turi.
Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą.
Atsakymas į prašymą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o kitas lieka Komisijoje.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAsmenų prašymų suteikti informaciją ar konsultaciją nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas saugomas 1.2 byloje (pagal Komisijos dokumentacijos planą).
Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-16 18:42