Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Prašymų išspręsti ginčą nagrinėjimas

                                      PATVIRTINTA
                                                                                    Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
                                                                                  komisijos pirmininko 2012 m. sausio 9 d.
                                             įsakymu Nr. O1-3

PRAŠYMŲ IŠSPRĘSTI GINČĄ NAGRINĖJIMAS

Eil.
Nr.
PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas-
2.Administracinės paslaugos versija1
3.Administracinės paslaugos pavadinimasAsmenų prašymų nagrinėjimas išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasKomisija asmens prašymo pagrindu nagrinėja ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, priimant pagamintą energiją į energetikos tinklus ar sistemas, dėl teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, pagamintos energijos supirkimo.
Prašymai išspręsti ginčą Komisijai siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar įteikiami asmeniškai. Elektroniniu paštu siunčiamas prašymas išspręsti ginčą turi būti patvirtintas elektroniniu parašu.
Prašymo išspręsti ginčą priėmimo faktas pareiškėjui gali būti patvirtinamas raštu, nurodant antrajame prašymo išspręsti ginčą egzemplioriuje (kopijoje) prašymo išspręsti ginčą įregistravimo datą, numerį.
Sprendimas įforminamas Komisijos nutarimu.
Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą išspręsti ginčą, priima vieną iš šių sprendimų: patenkinti pareiškėjo reikalavimus, iš dalies patenkinti pareiškėjo reikalavimus, atmesti pareiškėjo prašymą išspręsti ginčą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576);
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr.875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje taisyklės, patvirtintos Komisijos 2008 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. O3-157 (Žin., 2008, Nr. 125-4791);
Išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašas, patvirtintas Komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-75 (Žin., 2011, Nr. 47-2275; 2011, Nr. 83-4085);
Specialieji teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamą energetikos sektorių.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoKomisijai pateiktame prašyme išspręsti ginčą turi būti nurodyta: Komisijos pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), telefono numeris, taip pat atstovo, jei jis yra, vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris, skundžiamos įmonės pavadinimas, buveinės adresas, konkretus skundžiamas veiksmas ar neveikimas, pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis jis grindžiamas, informacija apie tai, ar buvo kreiptasi į skundžiamą įmonę, ar tų pačių šalių ginčas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra nagrinėjamas ar nebuvo išnagrinėtas kitoje ginčus nagrinėjančioje institucijoje, pareiškėjo informacija apie tai, ar teismas nėra priėmęs sprendimo dėl skundžiamo veiksmo ar neveikimo, pridedamų dokumentų sąrašas (turi būti pateikti visi pareiškėjo turimi su prašymo išspręsti ginčą dalyku susiję dokumentai, įskaitant pareiškėjo kreipimąsi į skundžiamą įmonę ir iš jos gautus atsakymus), prašymo išspręsti ginčą surašymo vieta ir data.
Prie atstovo paduodamo prašymo turi būti pridedamas teisės aktų nustatyta tvarka įformintas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Komisija gali kreiptis į valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas ar įmones dėl papildomos informacijos ar dokumentų (jeigu minėti subjektai jais disponuoja), reikalingų nagrinėjimui.
8.Administracinės paslaugos teikėjasKomisijos teisės skyriaus specialistai:
Vedėjo pavaduotoja Jelena Piatina, tel. (8-5) 2397821, el. p. jelena.piatina@regula.lt;
Vyr. specialistė Audronė Činčiutė,  tel. (8-5) 2397825, el. p. audrone.cinciute@regula.lt;
Vyr. specialistė Rimgailė Baliūnaitė, tel. (8-5) 2133437, el. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt;
Vyr. specialistas Povilas Kazlauskas, tel. (8-5) 2136454, el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt;
Vyr. specialistė Raimonda Ragelytė, tel. (8-5) 2136454, el. p. raimonda.ragelyte@regula.lt.
9.Administracinės paslaugos vadovasTeisės skyriaus vedėja Vilma Adamavičiūtė, tel. (8-5) 2135021. el. p. vilma.adamaviciute@regula.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėKomisija privalo išnagrinėti ginčą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo išspręsti ginčą gavimo dienos, kai ginčo šalys yra ūkio subjektai (energetikos įmonės, vandens tiekėjai ir abonentai). Šį terminą pratęsti turi teisę Komisijos pirmininkas motyvuotu sprendimu ne ilgesniam kaip 3 mėnesių terminui ir ne daugiau kaip du kartus.
Kai viena ginčo šalių yra vartotojas, Komisija privalo išnagrinėti ginčą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Šį terminą pratęsti turi teisę Komisijos pirmininkas motyvuotu sprendimu, bet ne ilgesniam kaip 20 darbo dienų terminui.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas pateikiamas laisva forma. Jame turi būti nurodyta informacija ir pateikti dokumentai, nurodyti 6 punkte.
Rekomenduojamą prašymo formą galima rasti Komisijos interneto svetainėje adresu
http://www.regula.lt/lt/vartotojams/.
Prašymas išspręsti ginčą turi būti surašytas valstybine kalba. Kartu su prašymu išspręsti ginčą pateikiami dokumentai užsienio kalba turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Ne valstybine kalba pateikti dokumentai nevertinami.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis. Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja Komisija. Dokumentams apdoroti Komisijoje naudojama kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAdministracinė paslauga yra galutinė.
Priimant asmens prašymą, atkreipiamas dėmesys, ar prašymas yra pasirašytas arba pateiktas tinkamai įgalioto asmens, ar pateiktos prašyme išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijos.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAsmenų prašymų išspręsti ginčą nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas saugomas 1.2 byloje (pagal Komisijos dokumentacijos planą).
Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-16 18:46