Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Skundų ir pranešimų nagrinėjimas

                                      PATVIRTINTA
                                                                                    Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
                                                                                  komisijos pirmininko 2012 m. sausio 9 d.
                                             įsakymu Nr. O1-3

SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS

Eil.
Nr.
PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas-
2.Administracinės paslaugos versija1
3.Administracinės paslaugos pavadinimasSkundų ar pranešimų nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasKomisijos atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie Komisijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.
Skundai nagrinėjami ir sprendimai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) III skirsnyje nustatyta administracinės procedūros vykdymo tvarka.
Skundai ar pranešimai pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Komisiją, siunčiami paštu (paprastu ar elektroniniu) ar per pasiuntinį. Elektroniniu paštu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Skundo priėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu (pažyma), kuriame nurodoma skundo priėmimo data, ir registracijos numeris, valstybės tarnautojo, priėmusio skundą, vardas, pavardė, pareigos, prireikus – kita reikiama informacija. Priėmimo fakto patvirtinimo pažyma siunčiama asmeniui paštu ar elektroniniu būdu arba įteikiama asmeniškai Komisijoje.
Tais atvejais, kai skundas adresuotas keliems viešojo administravimo subjektams ir priklauso kelių viešojo administravimo subjektų kompetencijai, administracinę procedūrą pradeda ir skundo nagrinėjimą organizuoja pirmasis skunde nurodytas viešojo administravimo subjektas. Kiti administracinėje procedūroje dalyvaujantys viešojo administravimo subjektai privalo per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti pagal kompetenciją savo pasiūlymus dėl skundo sprendimo administracinę procedūrą pradėjusiam viešojo administravimo subjektui.
Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurios skundo pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodoma sprendimo apskundimo tvarka.
Atsakymas į asmens skundą (administracinės procedūros sprendimas) įteikiamas jam asmeniškai atvykus į Komisiją arba išsiunčiamas paštu (paprastu ar elektroniniu) ar per pasiuntinį. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas Komisijos pirmininko arba jo įgalioto valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.
Į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie Komisijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, informuojama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi, atsakoma laisvos formos raštu.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. O3-157 (Žin., 2008, Nr. 125-4791);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoAsmens skundas ar pranešimas, prireikus – kiti dokumentai ar jų kopijos.
Skunde ar pranešime turi būti nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės) (ar juridinio asmens pavadinimas), adresas, dokumentas turi būti pasirašytas. Jei skundą pateikia asmens atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Asmens skundas ar pranešimas ir, atsižvelgiant į skundo ar pranešimo turinį, įvairi informacija ir (ar) dokumentai, esantys Komisijoje. Papildoma informacija gaunama iš kitų institucijų, valstybės registrų.
8.Administracinės paslaugos teikėjasKomisijos Elektros, Dujų, Komunalinių paslaugų, Teisės, Bendrųjų reikalų skyrių specialistai, kurių kontaktinė informacija skelbiama Komisijos internetinėje svetainėje adresu http://www.regula.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/.
9.Administracinės paslaugos vadovasKomisijos Elektros, Dujų, Komunalinių paslaugų, Teisės, Bendrųjų reikalų skyrių specialistai, kurių kontaktinė informacija skelbiama Komisijos internetinėje svetainėje adresu http://www.regula.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/L. e. Elektros skyriaus vedėjo pareigas Edvardas Norkeliūnas, tel. 2135241, el. paštas edvardas.norkeliunas@regula.lt;
Dujų skyriaus vedėjas Renatas Pocius, tel. 2397826, el. paštas renatas.pocius@regula.lt;
Komunalinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Skinderytė, tel. 213 9268, el. paštas vilma.skinderyte@regula.lt.
Teisės skyriaus vedėja Vilma Adamavičiūtė, tel. (8-5) 2135021. el. p. vilma.adamaviciute@regula.lt;
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Loreta Kimutytė, tel. (8-5) 213 9208, el. p. loreta.kimutyte@regula.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėAdministracinė procedūra turi būti baigta ir sprendimas turi būti priimtas per 20 darbo dienų nuo šios procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysSkundas ar pranešimas pateikiamas laisva forma. Jame turi būti nurodyta informacija, aprašyta 6 punkte.
Rekomenduojamą skundo formą galima rasti Komisijos interneto svetainėje adresu
http://www.regula.lt/lt/vartotojams/.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis. Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja Komisija. Dokumentams apdoroti Komisijoje naudojama kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis. Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja Komisija. Dokumentams apdoroti Komisijoje naudojama kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“Administracinė paslauga yra galutinė. Skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba Komisija yra priėmusi administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.
Skundai ar pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, Komisijos pirmininko arba jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami.
Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu Komisija neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui.
Paaiškėjus, kad skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.
Atsakymas į skundą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o kitas lieka Komisijoje.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAsmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas saugomas 1.2 byloje (pagal Komisijos dokumentacijos planą).
Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-16 18:37