Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Energetikos įmonių veiklos licencijavimas

                                      PATVIRTINTA
                                                                                    Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
                                                                                  komisijos pirmininko 2012 m. sausio 9 d.
                                             įsakymu Nr. O1-3

ENERGETIKOS ĮMONIŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMAS

Eil.
Nr.
PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas-
2.Administracinės paslaugos versija1
3.Administracinės paslaugos pavadinimasEnergetikos veiklos licencijos išdavimas (licencijoje įrašytų duomenų pakeitimas ar patikslinimas, dublikato išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas).
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasEnergetikos įmonė, pageidaujanti gauti teisę verstis licencijuojama energetikos veikla (pakeisti licencijoje įrašytus duomenis, gauti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą), privalo Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) pateikti nustatytos formos prašymą, kurio formą galima rasti internetiniu adresu: http://www.regula.lt/lt/elektra/licencijavimas/reikalavimai-imonems/.
Prašymas su papildomais dokumentais gali būti pateikiamas tiesiogiai Komisijai, paštu ar per pasiuntinį. Visus dokumentus Komisijai taip pat galima pateikti per Verslo vartų pranešimų dėžutę.
Pateikti pareiškėjo dokumentus ir užpildyti prašymą gali pareiškėjo atstovas, pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576);
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51 - 2254; 2007, Nr. 130 - 5259; 2010, Nr. 1 – 6);
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186);
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964);
Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481);
Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 (Žin., 2011, Nr. 131-6227);
Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2010, Nr. 51-2498);
Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtinatas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin., 2009, Nr. 15-635; 2011, Nr. 100-4738);
Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463);
Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 (Žin., 2011, Nr. 149-7030);
Energetikos veiklos licencijos forma, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3-53 (Žin., 2010, Nr. 41-2026).
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoEnergetikos įmonė turi pateikti nustatytos formos prašymą.
Kartu su prašymu privaloma pateikti atitinkamus papildomus dokumentus, priklausomai nuo to, kokiame energetikos sektoriuje įmonė ketina vykdyti licencijuojamą veiklą.
Visos energetikos įmonės, teikiančios prašymą dėl licencijos išdavimo (pakeitimo), privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos sumokėjimą.
Be Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo apraše nustatytų dokumentų:
šilumos sektoriuje siekianti vykdyti licencijuojamą veiklą energetikos įmonė turi pateikti:
 1. asmens – įmonės – įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
 3. įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 4. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
 5. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus;
 6. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą (netaikoma įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
 7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
 8. informaciją apie darbuotojus atitinkamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai atitinkamos veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėti;
gamtinių dujų sektoriuje siekianti vykdyti licencijuojamą veiklą energetikos įmonė teikia dokumentus, priklausomai nuo kreipimosi tikslo ir besikreipiančio subjekto:
Juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, turi pateikti:
 1. steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. juridinio asmens dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, sąrašą;
 3. informaciją apie juridinio asmens dalyvius iš trečiųjų valstybių (nurodoma ir jų turima balsų dalis šio juridinio asmens dalyvių susirinkime);
 4. juridinio asmens dalyvių be balsavimo teisių sąrašą;
 5. sąrašą įmonių, kurias juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas);
 6. juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra;
 7. juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 8. sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos ar elektros tiekimo, gamybos, ir šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą;
 9. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 10. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 11. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui;
 12. juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų tiekimo, gavybos ir elektros gamybos, tiekimo veiklas;
 13. procedūras, apsaugančias nuo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos perleidimo įmonėms, kurios verčiasi dujų gavybos, tiekimo ir elektros gamybos, tiekimo veiklomis;
 14. informaciją apie juridinio asmens atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų gavybos, tiekimo, elektros gamybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo.
Lietuvos Respublikoje įsteigtas kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla turi pateikti:
 1. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, sąrašą;
 3. informaciją apie padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvius iš trečiųjų valstybių (nurodoma ir jų turima balsų dalis šio juridinio asmens dalyvių susirinkime);
 4. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių be balsavimo teisių sąrašą;
 5. sąrašą įmonių, kurias padalinį įsteigęs juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas);
 6. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra;
 7. padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 8. sąrašą grupių, su kuriomis padalinį įsteigęs juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos ar elektros tiekimo, gamybos, ir šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą;
 9. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 10. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 11. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys padaliniui ir padalinį įsteigusiam juridiniam asmeniui;
 12. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų tiekimo, gavybos ir elektros gamybos, tiekimo veiklas;
 13. procedūras, apsaugančias nuo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos perleidimo įmonėms, kurios verčiasi dujų gavybos, tiekimo ir elektros gamybos, tiekimo veiklomis;
 14. informaciją apie padalinį įsteigusio juridinio asmens atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų gavybos, tiekimo, elektros gamybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo.
Juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, turi pateikti:
 1. steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 3. sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos ar elektros tiekimo, ir sąrašą šių įmonių kolegialių valdymo organų narių;
 4. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 5. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 6. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui;
 7. juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios gamtinių dujų tiekimo, gavybos, perdavimo veiklas.
Lietuvos Respublikoje įsteigtas kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, turi pateikti:
 1. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 3. sąrašą grupių, su kuriomis padalinį įsteigęs juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos ar elektros tiekimo, ir sąrašą šių įmonių kolegialių valdymo organų narių;
 4. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 5. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 6. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys padaliniam ir padalinį įsteigusiam juridiniam asmeniui;
 7. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios gamtinių dujų tiekimo, gavybos, perdavimo veiklas.
Asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla (integruota dujų įmonė) ir dujas skirstantis mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, taip pat asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama laikymo ar skystinimo veikla, turi pateikti steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu.
Visos energetikos įmonės, siekiančios verstis licencijuojama perdavimo, skirstymo, skystinimo ir laikymo veikla turi pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę verstis atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimu arba sudarytos ilgalaikės sutarties dėl minėtų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia atestatą, suteikiančią teisę verstis šia veikla kopiją;
Juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ir siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, turi pateikti:
 1. steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. juridinio asmens dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, sąrašą;
 3. juridinio asmens dalyvių be balsavimo teisių sąrašą;
 4. sąrašą įmonių, kurias juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas);
 5. juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra;
 6. juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 7. sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų perdavimo ir elektros perdavimo, ir sąrašą šių įmonių kolegialių valdymo organų narių;
 8. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 9. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 10. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui;
 11. juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklas;
 12. informaciją apie juridinio asmens atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų perdavimo ir elektros perdavimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo.
Fizinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, turi pateikti:
 1. dokumentus, patvirtinančius ir (ar) suteikiančius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba naudotis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (šis reikalavimas taikomas trečiųjų valstybių piliečiams);
 2. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai teikiami tiesiogiai Komisijai; kai dokumentai teikiami tiesiogiai Komisijai, pateikiamas fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 3. dokumentus, įrodančius, kad nėra dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklų neleistinos kontrolės:
    3.1. sąrašą įmonių, kurias fizinis asmuo tiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas);
        3.2.   informaciją apie darbuotojų sąrašą;
     3.3.  informaciją apie fizinio asmens kitos profesinės veiklos apibūdinimą (jeigu ji vykdoma) ir deklaraciją, kad jis nėra juridinio asmens kolegialaus organo narys ar vadovas įmonės, vykdančios dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklas.
Lietuvos Respublikoje įsteigtas kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla turi pateikti:
 1. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, sąrašą;
 3. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių be balsavimo teisių sąrašą;
 4. sąrašą įmonių, kurias padalinį įsteigęs juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas);
 5. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra;
 6. padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 7. sąrašą grupių, su kuriomis padalinį įsteigęs juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų perdavimo ir elektros perdavimo, ir sąrašą šių įmonių kolegialių valdymo organų narių;
 8. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 9. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 10. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys padalinį ir padalinį įsteigusį juridinį asmenį;
 11. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklas;
 12. informaciją apie padalinį įsteigusio juridinio asmens atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų perdavimo ir elektros perdavimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo.
Juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, (integruota dujų įmonė) ir tiekiantis gamtines dujas mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, turi pateikti steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu.
Fizinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, (integruota dujų įmonė) ir tiekiantis gamtines dujas mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, turi pateikti:
 1. dokumentus, patvirtinančius ir (ar) suteikiančius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba naudotis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (šis reikalavimas taikomas trečiųjų valstybių piliečiams);
 2. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai teikiami tiesiogiai Komisijai; kai dokumentai teikiami tiesiogiai Komisijai, pateikiamas fizinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
Juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama rinkos operatoriaus veikla turi pateikti įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu jį privaloma turėti, ir vadovo parašu.
Fizinis asmuo siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama rinkos operatoriaus veikla turi pateikti:
 1. dokumentus, patvirtinančius ir (ar) suteikiančius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba naudotis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (šis reikalavimas taikomas trečiųjų valstybių piliečiams);
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai teikiami tiesiogiai Komisijai; kai dokumentai teikiami tiesiogiai Komisijai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
elektros energetikos sektoriuje siekianti vykdyti licencijuojamą veiklą energetikos įmonė turi pateikti:
 1. išplėstinis Juridinių asmenų registro išduotas išrašas apie įmonę;
 2. informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
 3. įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 4. įmonės ir jos filialų turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
 5. įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą. Jei įmonė veiklos nevykdė, planuojamos veiklos verslo planą, kuriame būtų nurodyti ateinančių 3-5 metų ūkio subjekto licencijuojamos veiklos pajamų ir pelno, pinigų srautų ir balanso prognozuojami duomenys;
 6. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų elektros įrenginių eksploatavimo atestatų kopijas;
 7. informaciją apie darbuotojus atitinkamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai atitinkamos veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėti.
Elektros energijos rinkos operatoriaus licenciją norintis gauti pareiškėjas prie prašymo turi pridėti dokumentus, įrodančius, kad valdo technines priemones, reikalingas prisijungti prie perdavimo tinklo operatoriaus informacinio komplekso, ir programinę įrangą bei ryšių priemones, reikalingas elektros energijos prekybai ir atsiskaitymams organizuoti (įskaitant elektros energijos, kuria prekiauja, kiekio ir jo pasiskirstymo rinkos dalyviams skaičiavimus).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Duomenys iš Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro apie įmonę ir (ar) jos vadovą, pageidaujantį įsigyti ar pakeisti licenciją, gaunami iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos.
8.Administracinės paslaugos teikėjasKomisijos Elektros, Dujų, Komunalinių paslaugų skyrių specialistai, kurių kontaktinė informacija skelbiama Komisijos internetinėje svetainėje adresu http://www.regula.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/.
9.Administracinės paslaugos vadovasL. e. Elektros skyriaus vedėjo pareigas Edvardas Norkeliūnas, tel. 2135241, el. paštas edvardas.norkeliunas@regula.lt;
Dujų skyriaus vedėjas Renatas Pocius, tel. 2397826, el. paštas renatas.pocius@regula.lt;
Komunalinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Skinderytė, tel. 213 9268, el. paštas vilma.skinderyte@regula.lt.
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėLicencijos išduodama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licencijos išdavimo procedūra ir galutinis Komisijos sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Europos Komisijos nuomonei pateikti nustatyto laiko pabaigos (Europos Komisija per 2 mėnesius (jeigu Europos Komisija su prašymu pateikti nuomonę kreipiasi į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, – per 4 mėnesius) nuo notifikacijos gavimo pateikia nuomonę dėl Komisijos sprendimo. Komisijos numanomas sprendimas dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo ir perdavimo licencijos išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visų dokumentų gavimo ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo notifikuojamas Europos Komisijai).
Sprendimas dėl licencijos gamtinių dujų sektoriuje patikslinimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo Komisijoje.
Licencijos gamtinių dujų ar elektros sektoriuose dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo Komisijoje.
Licencijos šilumos sektoriuje dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paaiškinimo pateikimo Komisijai.
Licencijos elektros sektoriuje galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, įrodančių, kad licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai (trūkumai) pašalinti, gavimo dienos Komisijoje.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Licencijos išdavimas - 2000 Lt;
Licencijos verstis gamtinių dujų rinkos operatoriaus veikla išdavimas – 2330 Lt;
Licencijos pakeitimas– 1000 Lt;
Licencijos verstis gamtinių dujų rinkos operatoriaus veikla pakeitimas – 1235 Lt;
Licencijos dublikato išdavimas/licencijos patikslinimas – 150 Lt;
Licencijos (elektros sektoriuje) patikslinimas – 1000 Lt;
Licencijos verstis šilumos tiekimo veikla dublikato išdavimas/licencijos patikslinimas – 70 Lt;
Licencijos verstis gamtinių dujų rinkos operatoriaus veikla dublikato išdavimas – 180 Lt;
Licencijos verstis gamtinių dujų rinkos operatoriaus veikla patikslinimas – 283 Lt.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma patvirtinta Komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 149-7030).
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis. Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja Komisija. Dokumentams apdoroti Komisijoje naudojama kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAdministracinė paslauga galutinė.
Komisija gavusi dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygas ir ar pareiškėjas atitinka nustatytus reikalavimus.
Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia licencijai išduoti, Komisija per 15 kalendorinių dienų (sprendžiant klausimą dėl licencijos išdavimo elektros energetikos ar gamtinių dujų sektoriuje siekiančiai veikti energetikos įmonei – per 5 darbo dienas) nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąEnergetikos įmonių prašymų dėl licencijos išdavimo (pakeitimo) nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas saugomas 1.2 byloje (pagal Komisijos dokumentacijos planą).
Paskutinis atnaujinimas: 2013-05-15 08:37