Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Reikalavimai įmonėms

Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti atitinkamą licenciją, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2010, Nr. 51-2498) patvirtintose Veiklos elektros energetikos licencijavimo taisyklėse.

Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia Komisijai nustatytosios formos prašymą. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 (Žin., 2011, Nr. 149-7030).

Prašyme turi būti nurodyta:

 • įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai;
 • veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas;
 • numatoma licencijuojamos veiklos teritorija;
 • įmonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris.

Elektros energijos skirstymo ar perdavimo licenciją norinti gauti įmonė:

prašyme turi nurodyti numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri apibrėžiama pridedamuose tinklų žemėlapiuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti nuosavybės teise valdomų tinklų ribas, ir pateikti elektros energijos skirstymo ir elektros energijos perdavimo įrenginių nuosavybės teisę ar teisėtą naudojimą patvirtinančius dokumentus.

Įmonė prie prašymo turi pridėti:

 1. įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
 3. įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 4. įmonės ir jos filialų turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
 5. įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė;
 6. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotų elektros įrenginių eksploatavimo atestatų kopijas;
 7. valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Visuomeninio elektros energijos tiekimo ar nepriklausomo elektros energijos tiekimo licenciją norinti gauti įmonė prie prašymo turi pridėti:

 1. įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
 3. įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 4. įmonės ir jos filialų turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
 5. įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė;
 6. valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463). Šio nutarimo 3.165-3.169 punktai nustato valstybės rinkliavos dydį už licencijų išdavimą (2000 litų), o 4.335.3., 4.336.3., 4.337.3., 4.338.3, 4.350.3. punktai už licencijos patikslinimą (1000 litų). 4.335-4.338.2 punktai nustato valstybės rinkliavos dydžius už licencijų pakeitimą (1000 litų) ir dublikatų išdavimą (150 litų).

Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą: gavėjo kodas – 188659752, gavėjo bankas – „Swedbank“, banko kodas 73000, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5710, mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už elektros energijos perdavimo/elektros energijos skirstymo/elektros energijos visuomeninio tiekėjo/elektros energijos nepriklausomo tiekėjo/elektros energijos rinkos operatoriaus licencijos išdavimą/pakeitimą/dublikato išdavimą.

Visus dokumentus Komisijai taip pat galima pateikti per Verslo vartų pranešimų dėžutę.
Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-30 10:20