Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Ataskaitos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Ataskaitos

Įmonės, turinčios galiojančią licenciją veiklai šilumos ūkio sektoriuje, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą pagal Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles ir jų priedus:

• Iki einamojo mėnesio 25 dienos apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, taikomas nuo sekančio mėnesio 1 dienos (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 34 ir 35 priedai)

• Per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kurių šilumos kainos nėra reguliuojamos, kiekius bei kainas (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 19-22 priedai). Duomenys apie faktinius kuro, šilumos pirkimus ir kainas suvedami naudojantis duomenų surinkimo baze, esančia Komisijos tinklalapyje.

• Kasmet iki vasario 15 d.:
1. šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinę (preliminarią) (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 23 priedas);
2. karšto vandens tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinę (preliminarią) (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 24 priedas);
3. šilumos perdavimo techninių rodiklių suvestinę (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 25 priedas);
4. šilumos generavimo techninių rodiklių suvestinę (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 26 priedas);
5. investicijų plano vykdymo ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 27 priedas).

• Kasmet iki kovo 1 d. preliminarias metines finansinių rodiklių suvestines (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 28 ir 29 priedai).

Šilumos kainų nustatymo metodikoje ir Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka Komisijai pateikia visus dokumentus, reikalingus šilumos ir karšto vandens kainoms nustatyti.

• Metams pasibaigus, per keturis mėnesius:
1. metinę finansinę atskaitomybę ir audito išvadą;
2. metines finansinių rodiklių suvestines (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 28-29 priedai). Suvestines teikia tik įmonės, kurioms Komisija yra nustačiusi skirtingas bazines šilumos kainas ir tik tuo atveju, jei keitėsi preliminarūs metinės finansinių rodiklių suvestinės duomenys;
3. šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinę (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 23 priedas) ir audito išvadą apie suvestinėje nurodytas veiklos sąnaudas;
4. karšto vandens tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinę (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 24 priedas);
5. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 30 priedas);
6. informaciją apie šilumos tiekimo sąnaudų viešą paskelbimą;
7. ilgalaikio turto pasikeitimo lentelę (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 31 priedas);
8. paslaugų kokybės, veiklos patikimumo ir kitų rodiklių lentelę (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 32 priedas);
9. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos suvestinę (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 33 priedas).

• Ne rečiau, kaip kas 5 metai atlikti šilumos tiekimo vartotojams (šilumos energijos rinkos) analizę ir pateikti informaciją apie šilumos tiekimo rinkos plėtros perspektyvas.

 Įmonės, turinčios teisės aktais nustatytą licenciją veiklai šilumos ūkio sektoriuje, ir įmonės, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nevykdžiusios licencijuojamos (reguliuojamos) veiklos, privalo Komisijai pateikti:

1. Per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos pranešimą dėl licencijuojamos veiklos nevykdymo;
2. Metams pasibaigus, per keturis mėnesius metinę finansinę atskaitomybę su audito išvada (jei auditas buvo atliktas) bei licencijuojamos veiklos sąnaudų audito išvadą, patvirtinančią, kad įmonė licencijuojamos veiklos nevykdė ir jos sąnaudų ataskaitiniais metais nepatyrė.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:50