Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Licencijavimas
Reikalavimai įmonėms
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Reikalavimai įmonėms

Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti šilumos tiekimo licenciją, nurodyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51 - 2254; 2007, Nr. 130 - 5259; 2010, Nr. 1 – 6) 30 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 ,,Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481, 2008, Nr. 121-4595; 2010, Nr. 33-1556) patvirtintose Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse.

Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia Komisijai nustatytosios formos prašymą. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 (Žin., 2011, Nr. 149-7030).

Prašyme turi būti nurodyta:

 • įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai;
 • veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas;
 • numatoma licencijuojamos veiklos teritorija;
 • įmonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris.

Prašyme turi būti nurodyta:

prašyme turi nurodyti numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją kuri nurodoma pridedamuose šilumos tinklų masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.

Prie prašymo turi būti pridėti:

 1. įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
 3. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 4. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;
 5. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
 6. įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė;
 7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
 8. valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463). Šio nutarimo 3.194.1 punktu nustatytas valstybės rinkliavos dydis už šilumos tiekimo licencijos išdavimą (2000 litų), o 4.338¹ punktu – valstybės rinkliavos dydis už šilumos tiekimo licencijų papildymą (pakeitimą), rekvizitų patikslinimą (išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams) arba dublikato išdavimą – 150 litų.

Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą: gavėjo kodas – 188659752, gavėjo bankas – „Swedbank“, banko kodas 73000, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5710, mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už šilumos licencijos išdavimą/ pakeitimą/dublikato išdavimą.

Visus dokumentus Komisijai taip pat galima pateikti per Verslo vartų pranešimų dėžutę.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:24