Nepriklausomi šilumos gamintojai, kurių veiklą reguliuoja Komisija, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti Komisijai informaciją apie veiklą pagal Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles ir jų priedus:

Iki einamojo mėnesio 25 dienos apskaičiuotas šilumos kainas, taikomas nuo sekančio mėnesio 1 dienos (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 34 priedas)
• Per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro kiekius bei kainas (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 19-21 priedai). Duomenys apie faktinius kuro pirkimus ir kainas suvedami naudojantis duomenų surinkimo baze, esančia Komisijos tinklalapyje.

Kasmet iki vasario 15 d.:
1. šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinę (preliminarią) (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 23 priedas);
2. šilumos generavimo techninių rodiklių suvestinę (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 26 priedas);
3. investicijų plano vykdymo ataskaitą (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 27 priedas).

Kasmet iki kovo 1 d. preliminarias metines finansinių rodiklių suvestines (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 28 ir 29 priedai).

Metams pasibaigus, per keturis mėnesius:
1. metinę finansinę atskaitomybę ir audito išvadą;
2. metines finansinių rodiklių suvestines (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 28-29 priedai). Suvestines teikia tik įmonės, kurioms Komisija yra nustačiusi skirtingas bazines šilumos kainas ir tik tuo atveju, jei keitėsi preliminarūs metinės finansinių rodiklių suvestinės duomenys;
3. šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinę (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 23 priedas) ir audito išvadą apie suvestinėje nurodytas veiklos sąnaudas;
4. ilgalaikio turto pasikeitimo lentelę (Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 31 priedas).

Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka Komisijai pateikia visus dokumentus, reikalingus šilumos kainoms nustatyti.

Nepriklausomi šilumos gamintojai, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nevykdė licencijuojamos (reguliuojamos) veiklos, privalo Komisijai pateikti:
1. Per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos pranešimą dėl licencijuojamos veiklos nevykdymo;
2. Metams pasibaigus, per keturis mėnesius metinę finansinę atskaitomybę su audito išvada (jei auditas buvo atliktas) bei licencijuojamos veiklos sąnaudų audito išvadą, patvirtinančią, kad įmonė licencijuojamos veiklos nevykdė ir jos sąnaudų ataskaitiniais metais nepatyrė.

Komisijos reguliuojami ir nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai, gaminantys šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) iškastinio kuro, pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 34 punktą, privalo:

Kas mėnesį (iki mėnesio 10 d.) informuoti Komisiją ir viešai skelbti duomenis apie:
1. praėjusio ataskaitinio mėnesio šilumos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių;
2. šilumos kiekį, pagamintą iš iškastinio kuro.


Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:32