Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Elena Smilginaitė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Apibendrina pateiktus Komisijos Struktūrinių padalinių veiklos plano projektus ir parengia Komisijos metinio veiklos plano projektą, tam, kad būtų įgyvendinti Komisijos Strateginiame veiklos plane numatyti tikslai ir uždaviniai.
• Apibendrina Komisijos struktūrinių padalinių metinio veiklos plano vykdymo ketvirtines ataskaitas ir parengia Komisijos metinio veiklos plano vykdymo ketvirtinę ataskaitą, tam, kad būtų užtikrintas efektyvus Komisijos strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimas.
• Teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant strateginių veiklos planų projektus, kontroliuoja jų vykdymą.
• Teikia siūlymus dėl Komisijos ilgalaikių investicijų planų, rengia Komisijos investicijų projektus, pagal teisės aktų reikalavimus derina investicijų projektus su atsakingomis institucijos, tam, kad būtų užtikrintas Komisijos funkcijas ir poreikius atitinkantis investicijų projektų įgyvendinimas.
• Teikia pasiūlymus bei dalyvauja diegiant Komisijoje kokybės vadybos metodus.
• Rengia vidaus administravimo teisės aktus, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų Komisijos darbą.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus skyriaus veiklos klausimais, kad laiku ir tinkamai būtų informuoti pareiškėjai.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities viešojo administravimo krypties ar jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti praktinės darbo patirties energetikos srityje.
• Turėti praktinės investicijų projektų rengimo patirties.
• Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.    Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-26 09:54