Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Milda Zabarskienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  • Seka teisės aktų, reglamentuojančių Komisijos veiklą, pasikeitimus ir informuoja apie juos Skyriaus vedėją, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją.
  • Teikia pasiūlymus dėl Komisijos tinklalapyje skelbiamų teisės aktų redakcijų atnaujinimo.
  • Stebi Komisijoje gautų ir Teisės skyriui nukreiptų prašymų, skundų ar kitų dokumentų ir atsakymų į juos rengimą. Apie praleistus terminus informuoja Skyriaus vedėją.
  • Skyriaus vedėjo pavedimu ruošia dokumentų kopijas ir kitus dokumentus nagrinėjamoms byloms, siekiant užtikrinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą.
  • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje.
  • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
  • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
  • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Komisijai priskirtų funkcijų vykdymą.
  • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-31 10:43