Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Nijolė Černiauskienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Kaupia ir analizuoja informaciją apie interesantų skundų, paklausimų, atsiliepimų, pasiūlymų pobūdį, kad būtų identifikuoti Komisijos kompetencijai priskirti probleminiai klausimai.
 • Rengia interesantų skundų, paklausimų, atsiliepimų, pasiūlymų apžvalgas, siekiant užtikrinti Komisijos veiklos viešumą bei skaidrumą, ginant vartotojų interesus.
 • Konsultuoja ir teikia informaciją interesantams Komisijos veiklos klausimais, prireikus nukreipia atitinkamos srities specialistams, siekiant užtikrinti efektyvų interesantų aptarnavimą.
 • Teikia interesantams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus, kad būtų užtikrintos interesantų teisės ir teisėti interesai.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, dokumentų administravimą, raštvedybą.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis). 
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.
Paskutinis atnaujinimas: 2012-07-04 13:56