Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Aistė Griškonytė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Tikrina Komisijoje rengiamų dokumentų atitikimą raštvedybos ir kalbos kultūros taisyklių reikalavimams, kad būtų užtikrintas aukštas Komisijos rengiamų dokumentų lygis.
 • Informuoja Komisijos narius ir skyrių darbuotojus apie spaudoje pasirodžiusias Komisijai aktualias publikacijas, siekiant laiku atkreipti dėmesį į skelbiamas žinias; prireikus parengia Komisijos oficialiąją nuomonę.
 • Rengia žiniasklaidai oficialius pranešimus apie Komisijos veiklą, kad tinkamai ir laiku visuomenė būtų informuota apie Komisijos priimtus sprendimus.
 • Formuoja Komisijos tinklalapio turinį, siekiant pateikti visuomenei objektyvią informaciją energetikos klausimais, ir atsako už informacijos teikimą interneto svetainėje.
 • Redaguoja Komisijos metinę ataskaitą ir ją išleidžia, siekiant valstybės institucijoms, reguliuojamos įmonėms ir visuomenei pristatyti Komisijos metų veiklos rezultatus.
 • Redaguoja Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą, teikiamą Europos Komisijai.
 • Redaguoja nutarimų projektus, nutarimus bei jų priedus.
 • Teikia konsultacijas kalbos kultūros klausimais Komisijos darbuotojams.
 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus skyriaus veiklos klausimais, kad laiku ir tinkamai būtų informuoti pareiškėjai.
 • Teikia informaciją tarptautinėms ir Europos Sąjungos organizacijoms Komisijos veiklos klausimais.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį rengiant straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai bei praktinio darbo patirties rengiant pranešimus energetikos temomis.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.Paskutinis atnaujinimas: 2012-04-11 10:59