Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Aistija Zubavičiūtė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Rengia ar dalyvauja rengiant valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo metodikas bei kitus teisės aktus skyriaus veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Elektros energetikos įstatymo kainodaros reikalavimus.
 • Analizuoja įmonių pateiktus skaičiavimus bei teikia apie juos išvadas, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje kainos, apskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
 • Siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Elektros energetikos įstatymo nuostatas, tikrina, kaip elektros sektoriuje yra taikomos valstybės reguliuojamos kainos.
 • Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl elektros sektoriaus įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatų, sąnaudų pagrįstumo bei kitais skyriaus kompetencijos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
 • Sistemina ir analizuoja ekonominę-finansinę, ūkinę, normatyvinę, statistinę bei kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais, dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su skyriaus veikla, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Nagrinėja skundus bei rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Renka, sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš tiekėjų bei vartotojų elektros kainų skaičiavimo metodikos tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
 • Analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus, tobulinant elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą.
 • Rengia metines ataskaitas apie elektros sektoriaus veiklą ir skyriaus darbą, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, kad pristatytų skyriaus išvadas bei nutarimų projektus.
 • Rengia ir derina elektros sektoriaus metinių ataskaitų Europos Komisijai projektus, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
 • Vykdo funkcijas, susijusias su elektros sektoriaus veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Komisijos pavedimu atstovauja Komisiją, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Prireikus pavaduoja skyriaus vedėją, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį įmonių ūkinės-finansinės veiklos analizės srityje.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • Išmanyti Komisijos kuruojamos elektros energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti anglų arba kitą užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-10 10:57