Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Ana Selčinskienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Organizuoja Komisijos veiklos strateginį planavimą, kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, teikia siūlymus dėl Komisijos veiklos tobulinimo bei numato priemones šiems siūlymams įgyvendinti.
Koordinuoja ir kontroliuoja ketvirtinių bei kasmetinių Komisijos veiklos ataskaitų rengimą.
Vykdo teisės aktų bendraisiais Komisijos kompetencijos klausimais įgyvendinimo kontrolę.
Nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus Komisijos pirmininkui klausimus, susijusius su strateginiais Komisijos tikslais, rengia dėl jų atitinkamas išvadas ir pasiūlymus.
Vykdo iš valstybės biudžeto gaunamų lėšų poreikio analizę, dalyvauja rengiant lėšų išlaidų projektus bei išlaidų sąmatas, koordinuoja investicinių projektų rengimą ir jų vykdymą, finansinių išteklių planavimo ir panaudojimo analizės veiklą.
Inicijuoja ir koordinuoja Komisijos organizacinio vystymo projektus ir kokybės vadybos metodų diegimą Komisijoje.
Įgyvendina Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia su viešaisiais pirkimais susijusius klausimus.
Užtikrina Komisijos materialinės ir techninės bazės funkcionavimą, Komisijos darbuotojų tinkamas darbo sąlygas, Komisijos darbuotojų aprūpinimą būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis ir kitais materialiniais ištekliais, kontroliuoja Komisijos inventoriaus apskaitą ir užtikrina tinkamą Komisijos patalpų ir transporto priemonių eksploataciją.
Vadovaudamasis Komisijos nuostatais, skiria papildomas trumpalaikes užduotis Komisijos darbuotojams, nepriklausomai nuo struktūrinių padalinių nuostatuose ar pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų.
Siekia pritaikyti naujausius ir pažangiausius ekonominio reguliavimo principus, koordinuoti Komisijos bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, taip pat kontroliuoja rengiamus projektus.
Vykdo kitas su Komisijos veikla susijusias funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio Komisijos pirmininko pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Pagrindiniai 2014 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

  Koordinuoti Komisijos 2015-2017 strateginio veiklos plano projekto parengimą.
  Koordinuoti Komisijos 2014 metų veiklos plano įgyvendinimą.
  Koordinuoti Komisijos 2014 metų viešųjų pirkimų plano vykdymą, užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų reikalavimus.
  Užtikrinti, kad Komisijos veiklos (bendrųjų funkcijų) efektyvumo vertinimas atitiktų Finansų ministro nustatytiems veiklos efektyvumo vertinimo kriterijams.

   Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

   Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties bakalauro ir/ar magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
   Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį strateginio planavimo srityje.
   Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
   Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, finansų sistemos reguliavimą, išmanyti Komisijos kuruojamos elektros energetikos, šilumos, dujų, transporto, šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sričių Europos Sąjungos teisės aktus.
   Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
   Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
   Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-31 13:20