Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Audrius Jurkūnas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

• Atlieka Lietuvos ir kitų ES valstybių elektros energetikos, energijos išteklių, šilumos, dujų, transporto, šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių analizę, rengia šių sektorių plėtros analitines apžvalgas.
• Rengia energetikos sektoriaus rinkų stebėsenos ketvirtines ataskaitas.
• Atlieka energetikos sektoriaus rinkų tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus.
• Vykdo prekybos energijos išteklių biržoje ir energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos priežiūrą.
• Analizuoja bei viešai skelbia informaciją apie šilumos tiekėjų naudojamų kuro rūšių vidutines rinkos kainas bei statistinę šilumos kainų informaciją.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą.
• Rengia metinę energetikos sektoriaus ataskaitą.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia Komisijos teisės aktų projektus Skyriaus veiklos klausimais.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose, kad pristatytų Skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, juridinių ar fizinių asmenų paklausimus ar prašymus, siekiant suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Dalyvauja seminaruose, mokymuose, pasitarimuose, gilina žinias tam, kad kokybiškiau atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų srities matematikos ar statistikos krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
  • Turėti ne mažesnę nei 1 m. darbo patirtį energetikos sektoriaus rinkų ar energetikos sektoriaus įmonių ekonominės-finansinės analizės srityje.
  • Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
  • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą. Išmanyti Komisijos kuruojamų elektros energetikos, energijos išteklių, šilumos, dujų, transporto, šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sričių Europos Sąjungos teisės aktus.
  • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
  • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, formuluoti ir argumentuoti išvadas.
  • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.
  Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-02 09:38