Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Bendrųjų reikalų skyrius

  1. Koordinuoja Komisijos viešąją komunikaciją su žiniasklaida bei suinteresuotomis organizacijomis.
  2. Rengia ir teikia viešąją informaciją apie Komisijos veiklą, priimtus sprendimus, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms.
  3. Organizuoja Komisijos nutarimų ir kitos reikiamos informacijos skelbimą „Valstybės žiniose“.
  4. Formuoja Komisijos interneto svetainės strategiją bei turinį.
  5. Apibendrina Komisijos struktūrinių padalinių pateiktus strateginio plano dalies projektus ir sudaro Komisijos strateginio veiklos plano projektą.
  6. Užtikrina personalo valdymą ir planavimą, vykdo personalo atranką ir apskaitą, organizuoja ir koordinuoja Komisijos personalo mokymą, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, tarnybinių nusižengimų tyrimus.
  7. Rengia ir derina Komisijos posėdžių, viešųjų svarstymų bei pasitarimų darbotvarkes bei informuoja suinteresuotus dalyvius.
  8. Formuoja ir tvarko Komisijos archyvą.
  9. Tikrina, ar Komisijos darbuotojų parengti teisės aktų projektai bei dokumentai atitinka Dokumentų rengimo taisyklių, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos reikalavimus.
  10. Apibendrina Komisijos struktūrinių padalinių metines Veiklos ataskaitas ir Energetikos sektoriaus ataskaitas, jas redaguoja ir išleidžia Komisijos metinę Veiklos ataskaitą ir Energetikos sektoriaus ataskaitą.
  11. Koordinuoja Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinės ataskaitos Europos Komisijai rengimą.
  12. Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja vartotojų skundus.
  13. Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
  14. Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
  15. Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais.
  16. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
  17. Rengia Skyriaus metinį darbo planą bei metines veiklos ataskaitas.
  18. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui.
  19. Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
   Paskutinis atnaujinimas: 2013-03-12 12:46