Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Diana Korsakaitė

 • Vadovauja Komisijos darbui ir kuruoja elektros energetikos sektoriaus klausimus.
 • Skyriams Komisijos pirmininkas vadovauja tiesiogiai, taip pat per Komisijos narius ir direktorių.
 • Disponuoja Komisijai skirtomis lėšomis pagal patvirtintą sąmatą.
 • Atstovauja Komisijai Lietuvos Respublikos Seime, Prezidentūroje, Vyriausybėje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat užsienyje.
 • Organizuoja Komisijos posėdžius, viešuosius svarstymus ir jiems vadovauja.
 • Pasirašo Komisijos priimtus nutarimus.
 • Sudaro sutartis Komisijai priskirtais klausimais.
 • Leidžia įsakymus, kuriais:
  - tvirtina vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus;
  - tvirtina Komisijos skyrių nuostatus, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus;
  - priima ir atleidžia darbuotojus, nustato jų pareigines algas ir priedus bei priemokas, suteikia atostogas, skatina, skiria drausmines nuobaudas, sprendžia kitus administracinio pobūdžio klausimus;
  - įformina komandiruotes;
  - sprendžia kitus organizacinius klausimus;
  - vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
 • Komisijos pirmininkas reguliariai organizuoja Komisijos narių bei skyrių vedėjų pasitarimus.
 • Komisijos pirmininkas formuoja kuruojamos srities strateginį veiklos planą, taip pat dalyvauja svarstant kuruojamos srities teisės aktų projektus.
 • Teikia siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir iškilusių kuruojamos srities problemų sprendimo.
 • Teikia kuruojamais klausimais parengtą medžiagą ir sprendimų projektus Komisijos posėdžiams.
 • Komisijos pirmininkui nesant, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Nesant Komisijos pirmininkui ir jo pavaduotojui, Komisijos pirmininko funkcijas atlieka laikinai einantis Komisijos pirmininko pareigas Komisijos narys.
 • Visus Komisijos siunčiamus raštus Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei pasirašo tik Komisijos pirmininkas, jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.
 • Komisijos pirmininkas savo pavedimais užtikrina, jog Komisijos skyriai sudarytų sąlygas tinkamam Komisijos nario funkcijų įgyvendinimui.Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-31 09:06