Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Dujų skyrius

  • Rengia ir teikia siūlymus Komisijai dėl gamtinių dujų sektoriuje valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principų, apskaitų atskyrimo, sąnaudų nustatymo ir paskirstymo taisyklių principų.
  • Rengia gamtinių dujų sektoriuje reguliuojamų kainų viršutinių ribų nustatymo metodikų projektus ir teikia Komisijai juos tvirtinti. Tobulina šias metodikas bei kontroliuoja jų taikymą.
  • Rengia reguliuojamų paslaugų (naujų vartotojų prijungimo bei sistemos balansavimo paslaugų) kainų nustatymo metodikų projektus ir teikia Komisijai jas tvirtinti. Tobulina šias metodikas bei kontroliuoja jų taikymą.
  • Rengia reikalavimus naudojimosi sistema taisyklėms ir teikia juos Komisijai tvirtinti. Vertina gamtinių dujų įmonių parengtų naudojimosi sistema taisyklių atitiktį Komisijos patvirtintiems reikalavimams ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl jų derinimo.
  • Pagal Komisijos patvirtintas kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikas skaičiuoja gamtinių dujų sektoriuje valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas: tikrina ir analizuoja gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir garantinio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymui ar koregavimui pateiktus duomenis, vertina jų pagrįstumą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl kainų viršutinių ribų nustatymo (koregavimo).
  • Pagal Komisijos patvirtintas metodikas skaičiuoja sistemos balansavimo paslaugų kainas ir buitinių vartotojų prijungimo įkainius: tikrina ir analizuoja gamtinių dujų balansavimo ir naujų buitinių vartotojų prijungimo paslaugų kainų nustatymui pateiktus duomenis, vertina jų pagrįstumą. Teikia pažymas bei sprendimų projektus Komisijos posėdžiui.
  • Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateiktų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo kainų, gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams metodikose nustatyti principai nediskriminuoja vartotojų ir (ar) jų grupių, apskaičiuotos konkrečios paslaugų kainos ir gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams neviršija Komisijos nustatytų kainų viršutinių ribų ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl jų derinimo.
  • Analizuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus investicijų projektus, ilgalaikes veiklos programas (investicijų planus) ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų ir programų vertinimo,  teikia pažymas bei sprendimų projektus Komisijai dėl jų pagrįstumo ir derinimo.
  • Nagrinėja perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros planus, teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl jų derinimo, atlieka dešimties metų tinklo plėtros plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir teikia išvadas.
  • Nagrinėja gamtinių dujų įmonių, besiverčiančių veikla, kurių kainos yra reguliuojamos, ūkinės-finansinės veiklos rezultatus, veiklos sąnaudų audito išvadas ir, esant reikalui, teikia Komisijai pažymas bei sprendimo projektus.
  • Vertina dujų sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą ir teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklius, teikia siūlymus dėl finansinio pajėgumo ribinių reikšmių nustatymo bei minimalių kokybės lygių patvirtinimo.
  • Nagrinėja ir teikia pažymas Komisijos posėdžiui dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo ar papildymo, taip pat dėl licencijų galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo; rengia Komisijos nutarimų dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo projektus; tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus.
  • Pagal Komisijos patvirtintą tvarką kontroliuoja Komisijos reguliuojamų įmonių veiklą, vykdo reguliuojamos veiklos patikrinimus, dalyvauja atliekant rinkų tyrimus.
  • Rengia Komisijos sprendimų projektus dėl naujų nedujofikuotų teritorijų dujofikavimo.
  • Pagal kompetenciją rengia Europos Komisijai teikiamos ataskaitos apie gamtinių dujų rinką, Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamos ataskaitos apie gamtinių dujų tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją projektus.
  • Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja vartotojų skundus.
  • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų, rengia pasiūlymus tobulinant gamtinių dujų sektoriaus teisinę bazę.
  • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
  • Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais; analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Komisijai, tobulinant gamtinių dujų sektoriaus ekonominį reguliavimą.
  • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
  • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
  • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
  • Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko ir kuruojančio Komisijos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas
   Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-03 07:55