Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Edvinas Staskevičius

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:


• Vykdo Komisijos interneto svetainės informacijos pildymo, atnaujinimo ir tobulinimo funkcijas.

• Atlieka Komisijos vidinės interneto svetainės (intraneto) informacijos pildymo ir atnaujinimo funkcijas, teikia siūlymus sistemos tobulinimui.

• Vykdo Komisijos interneto svetainės optimizavimą paieškos sistemoms: raktažodžių rinkimas, aprašymai ir pan.

• Sudaro Komisijos interneto svetainėje skelbtinos informacijos grafiką.

• Tikrina ir didina svetainės lankomumą įvairių socialinių tinklų, socialinių žymų bei forumų pagalba.

• Užtikrina svetainės atitikimą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Bendriesiems reikalavimams.

• Bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis svetainės modernizavimo ir tobulinimo klausimais.

• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Komisijos strateginiai tikslai.


Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį išsilavinimą.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, asmenų aptarnavimo tvarką, vartotojų teisių apsaugą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-29 13:29