Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Eglė Ežerskytė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Pagal Komisijos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Komisijos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
 • Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
 • Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
 • Analizuoja gamtinių dujų įmonių ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Komisijos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos.
 • Renka, sistemina pastabas ir pasiūlymus gautus iš tiekėjų bei vartotojų reguliuojamų gamtinių dujų kainų skaičiavimo metodikų, naudojimosi bendrojo naudojimo sistemų taisyklių klausimais, dalyvauja metodikų bei taisyklių rengime, rengia pažymas Komisijos posėdžiams, siekiant tobulinti kainų skaičiavimo, naudojimosi bendrąja gamtinių dujų sistema principus.
 • Analizuoja gamtinių dujų įmonių apskaitų atskyrimo taisykles bei teikia konkrečias rekomendacijas jų tobulinimui.
 • Nagrinėja gamtinių dujų įmonių prašymus išduoti ar pakeisti licencijas perduoti, skirstyti, laikyti, skystinti ar tiekti dujas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Komisijai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo.
 • Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus dėl gamtinių dujų įmonių veiklos ar neveikimo, dėl teisės pasinaudoti sistema, vartotojų sistemų prijungimo tvarkos (metodikų, kainų), sistemų balansavimo, kainų taikymo bei investicijų klausimais, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vartotojų apsaugą.
 • Prireikus dalyvauja dujų įmonių patikrinimuose, teikia išvadas skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
 • Formuoja skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrintas tinkamas dokumentų skyriaus veiklos klausimais tvarkymas.
 • Dalyvauja rengiant metinių skyriaus veiklos ataskaitų projektus.
 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
 • Prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį gamtinių dujų sektoriaus kainodaros srityje.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Offise programomis).
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.Paskutinis atnaujinimas: 2011-09-27 12:45