Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Elektros skyrius

  • Rengia elektros energetikos sektoriuje reguliuojamų viršutinių kainų ribų nustatymo metodikų projektus ir teikia Komisijai juos tvirtinti.
  • Tikrina ir analizuoja elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų viršutinių kainų ribų nustatymui ar perskaičiavimui pateiktus duomenis, vertina jų pagrįstumą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl pradinio planuojamų pajamų lygio ir viršutinių kainų ribų nustatymo.
  • Tikrina, ar elektros energetikos įmonių pateiktų perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų diferencijavimo metodikos nediskriminuoja vartotojų ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl jų derinimo.
  • Tikrina, ar elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų teikėjų nustatytos kainos ir tarifai neviršija Komisijos patvirtintų viršutinių kainų ribų, ar jie nediskriminuoja vartotojų, ir teikia pažymas bei nutarimų projektus dėl jų paskelbimo Komisijos posėdžiams.
  • Tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamų paslaugų įkainius, vertina jų pagrįstumą ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl įkainių derinimo.
  • Nagrinėja elektros energetikos įmonių prašymus derinti investicijas, turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, vertina investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
  • Atlieka reguliuojamų elektros energetikos įmonių finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo vertinimą.
  • Nagrinėja elektros energetikos įmonių prašymus išduoti ar pakeisti elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo licencijas bei nepriklausomo tiekimo leidimus, rengia pažymas ir Komisijos nutarimų projektus dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo; tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus.
  • Renka duomenis, juos analizuoja ir rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių ir veiklos efektyvumo kriterijų nustatymo.
  • Renka duomenis apie elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių taikymą, juos analizuoja ir rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
  • Pagal Komisijos patvirtintą tvarką vykdo Komisijos reguliuojamų įmonių veiklos kontrolę.
  • Nagrinėja elektros energetikos įmonių, kurių elektros energijos ir paslaugų kainos yra reguliuojamos, ūkinės-finansinės veiklos rezultatus ir, esant reikalui, teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
  • Rengia ir/ar teikia Komisijai tvirtinti informaciją, kuri reikalinga Europos Komisijai apie elektros energetikos sektoriaus veiklą.
  • Rengia ir teikia Komisijai tvirtinti Europos Komisijai teikiamą ataskaitą apie elektros energijos rinką.
  • Pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja vartotojus, nagrinėja vartotojų skundus dėl elektros energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant elektros energiją, dėl teisės pasinaudoti elektros tinklais nesuteikimo, dėl prisijungimo, elektros energijos balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.
  • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
  • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
  • Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais; analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Komisijai, tobulinant elektros energetikos sektoriaus ekonominį reguliavimą.
  • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
  • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
  • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
  • Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko ir kuruojančio Komisijos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
   Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-03 07:57