Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Finansų skyrius

  • Tvarko Komisijos buhalterinę apskaitą.
  • Rengia Komisijos asignavimų išlaidų sąmatos projektą, teikia ją tvirtinti Komisijos pirmininkui ir pateikia Finansų ministerijai.
  • Sudaro Komisijos išlaidų sąmatas pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia Finansų ministerijai.
  • Dalyvauja rengiant Komisijos strateginį veiklos planą.
  • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komisijos investicijų projektus ir programas.
  • Sudaro Komisijos finansinę atskaitomybę ir finansinių ataskaitų rinkinius.
  • Vykdo banko operacijas, rengia tiesioginio atsiskaitymo su tiekėjais per valstybės iždą mokėjimo paraiškas.
  • Užtikrina, kad visi Komisijos ūkiniai įvykiai ir operacijos būtų registruojamos apskaitoje laiku, tinkamai ir tiksliai bei pagrįstos pateisinamaisiais dokumentais.
  • Kontroliuoja, kad Komisijos lėšos būtų naudojamos taupiai bei pagal patvirtintas sąmatas.
  • Nustatyta tvarka ir terminais teikia ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms.
  • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
  • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
  • Kaupia, sistemina ir analizuoja norminę bei metodinę medžiagą ir kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais.
  • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
  • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
  • Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
   Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-03 08:01